ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

 

ผลวิจัยชี้ชัด 10 ปีข้างหน้า ไทยจะขาดแคลนแพทย์เฉพาะทางเกือบทุกสาขา คาดอายุรแพทย์ขาดมากสุดถึง 4 พันคน ศัลยแพทย์ 1.8 พันคน แนะเพิ่มแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวเป็นด่านหน้าคัดกรองโรค แก้ปัญหาผู้ป่วยดิ่งหาแพทย์เฉพาะทางจนภาระงานล้นมือ

ศ.นพ.ศุภสิทธิ์ พรรณนารุโณทัย มหาวิทยาลัยนเรศวร นำเสนอ "ผลการวิจัยเพื่อคาดการณ์กำลังคนด้านสุขภาพกรณีความต้องการแพทย์เฉพาะทางของการให้บริการสุขภาพระดับทุติยภูมิและตติยภูมิในประเทศไทย" ในการประชุมคณะกรรมการกำลังคนด้านสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2556 เมื่อเร็วๆ นี้ ว่าในอีก 10 ปีข้างหน้าหรือปี 2562 แพทย์เฉพาะทางจะขาดแคลนไม่เพียงพอเกือบทุกสาขา ได้แก่อายุรแพทย์ คาดว่าขาดแคลน 4,044 คน ศัลยแพทย์ ขาดแคลน 1,855 คน  วิสัญญีแพทย์ ขาดแคลน 1,348 คน และประสาทศัลยแพทย์ ขาดแคลน 340 คน ที่สำคัญคือ ต้องเพิ่มจำนวนแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวซึ่งจะมีบทบาทในการคัดกรองโรคของผู้ป่วยก่อนส่งต่อไปยังแพทย์เฉพาะทาง เนื่องจากพบปัญหาผู้ป่วยส่วนใหญ่เรียกร้องพบแพทย์เฉพาะทางทันที ทั้งที่บางกรณีไม่ได้ป่วยรุนแรงหรือเร่งด่วน กลายเป็นภาระของแพทย์เฉพาะทางโดยไม่จำเป็น

"การเพิ่มแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวที่ยังขาดแคลน 5,600 คนจะช่วยเสริมศักยภาพของโรงพยาบาลชุมชนและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ลดภาระงานของสถานพยาบาลระดับตติยภูมิได้มากขึ้นด้วย" ศ.นพ.ศุภสิทธิ์กล่าว

ด้านคณะกรรมการฯเห็นว่ารัฐต้องกล้าปรับระบบบริการสุขภาพให้ผู้ป่วยทุกคนต้องผ่านการรักษาและคัดกรองจากแพทย์เวชปฏิบัติครอบครัวก่อน จึงจะส่งต่อไปยังแพทย์เฉพาะทาง ไม่ใช่ระบบปัจจุบันที่ใครอยากไปหาแพทย์เฉพาะทางก็ตรงเข้าไปขอรับบริการได้ ระบบบริการสุขภาพที่มีแพทย์เวชปฏิบัติครอบครัวเป็นด่านหน้า คือการสร้างระบบ "หมอประจำครอบครัว"

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการฯ ได้มีมติให้ส่งผลการศึกษาและข้อเสนอแนะแนวทางเพื่อสนับสนุนการเพิ่มแพทย์เฉพาะทางที่จำเป็นและจะขาดแคลนในอนาคต ได้แก่ อายุรแพทย์ ศัลยแพทย์วิสัญญีแพทย์ ประสาทศัลยแพทย์สูตินรีแพทย์ และเวชปฏิบัติครอบครัวไปให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น แพทยสภา ราชวิทยาลัยแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข (สธ.)และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เพื่อร่วมกันวางแนวทางในการผลิตและสร้างแรงจูงใจให้มีการศึกษาแพทย์เฉพาะทางเพิ่มขึ้น

ที่มา: หนังสือพิมพ์ASTVผู้จัดการรายวัน วันที่ 8 พฤษภาคม 2556