ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหนุนแก้กฎหมายประกันสังคม ให้ปลัดกระทรวงแรงงานนั่งประธานบอร์ดสปส. ชี้รัฐมนตรีนั่งเอง หวั่นผลประโยชน์ทับซ้อน พร้อมแนะให้กรรมการบอร์ดแจ้งบัญชืทรัพย์สินต่อป.ป.ช.

นพ.สมเกียรติ ฉายะศรีวงศ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ตนได้ประชุมร่วมกับสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(สศ.) เรื่องการปรับปรุงพ.ร.บ.ประกันสังคมพ.ศ.2533 ซึ่งขณะนี้ร่างพ.ร.บ.ฉบับแก้ไขได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ(กมธ.)วิสามัญพิจารณาร่างพ.ร.บ.แล้วกำลังจะเข้าสู่การพิจารณาวาระที่ 2 ของสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งตนได้ชี้แจงถึงเหตุผลและประเด็นต่างๆ ที่ได้เสนอขอแก้ไขพ.ร.บ.ประกันสังคม ทั้งนี้ สภาที่ปรึกษาฯเห็นด้วยกับเนื้อหาส่วนใหญ่ที่กระทรวงแรงงานเสนอขอแก้ไข

ทั้งนี้ สภาที่ปรึกษาฯได้มีข้อเสนอแนะ 3 ประเด็นคือ ประเด็นแรกการที่คณะกมธ.ไปแก้ไขร่างพ.ร.บ.จากที่กระทรวงแรงงานกำหนดให้ปลัดกระทรวงแรงงานเป็นประธานคณะกรรมการประกันสังคม(บอร์ดสปส.) ไปเป็นให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานบอร์ดสปส. โดยสภาที่ปรึกษาฯแนะว่าควรให้ปลัดเป็นประธานบอร์ดสปส. เพราะบอร์ดสปส.ทำหน้าที่กำหนดนโยบายไม่ใช่บริหารและการทำงานก็ไม่เหมือนหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่รัฐมนตรีต้องเข้าไปเป็นประธานบอร์ดโดยตรง

นอกจากนี้ ประธานบอร์ดสปส.ก็ต้องนำนโยบายรัฐมนตรีมาดำเนินการอยู่แล้ว รัฐมนตรีจึงไม่จำเป็นต้องมากำกับดูแลโดยตรง รวมทั้งเมื่อมีการจัดซื้อจัดจ้าง และบอร์ดสปส.พิจารณาอนุมัติแล้วรัฐมนตรีก็ต้องเซ็นอนุมัติอีกครั้ง อาจจะเกิดข้อครหาได้ว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อน ส่วนประเด็นที่สองเห็นว่า กรรมการประกันสังคมทุกคนควรจะต้องแจ้งบัญชีทรัพย์สินต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.)ด้วยเพื่อความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่

ส่วนประเด็นที่สาม สภาที่ปรึกษาฯเสนอแนะวิธีการที่ได้มาซึ่งกรรมการประกันสังคมโดยเห็นว่า ควรให้ผู้ประกันตนทุกคนได้ลงคะแนนเลือกตั้งผู้แทนลูกจ้างเข้าไปเป็นกรรมการประกันสังคมโดยตรง ซึ่งตนได้ชี้แจงไปว่าเป็นเรื่องที่ยุ่งยากและเสียค่าใช้จ่ายมาก จึงได้ให้ผู้ประกันตนเลือกผู้แทนลูกจ้างเข้ามาเป็นกรรมการประกันสังคมโดยผ่านสหภาพแรงงานและให้สหภาพแรงงานเลือกผู้แทนลูกจ้างเข้ามาเป็นกรรมการจะประหยัดงบมากกว่า

"หลังจากนี้กระทรวงแรงงานจะเร่งรวบรวมข้อเสนอแนะของฝ่ายต่างๆ รวมทั้งสภาที่ปรึกษาฯในเรื่องการแก้ไขพ.ร.บ.ประกันสังคมเสนอต่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรี(ครม.)เพื่อพิจารณานำเสนอต่อสภาฯต่อไป คาดว่าจะเสนอต่อสภาฯได้ทัน เพื่อพิจารณาในวาระที่ 2 ซึ่งเป็นวาระที่สามารถอภิปรายได้โดยประเด็นที่กมธ.แก้ไขไว้ เช่น การให้รัฐมนตรีเป็นประธานบอร์ดสปส. สส.จะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็ได้" นพ.สมเกียรติ กล่าว

ที่มา: หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ  วันที่ 10 กันยายน 2556