ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

หนังสือพิมพ์แนวหน้า - นายแพทย์วรชัย อึ้งอภินันท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑ เชียงใหม่ เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลได้มีมติ มอบหมายให้สปสช.ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางในการจัดการธุรกรรมการเบิกจ่ายค่าบริการและดูแลระบบข้อมูลสาธารณสุข(National Clearing House : NCH) หรือ Claim center ระดับประเทศ ทำหน้าที่รับส่งและดูแลข้อมูลการรักษาพยาบาลให้กับประชาชนในสามกองทุน คือ ข้าราชการ ประกันสังคมและสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า ซึ่งจะต้องเริ่มดำเนินการทั่วประเทศในวันที่ 1 ต.ค. 2556 นี้ อีกทั้งรัฐบาลยังมอบหมายให้สปสช.รับผิดชอบดูแลกองทุนสวัสดิการักษาพยาบาลของพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งกำลังจะมีการจัดตั้งขึ้น ดังนั้นจึงต้องมีการประชุมชี้แจงสร้างความรู้ความเข้าใจร่วมกัน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะสถานพยาบาลที่จะต้องเป็นผู้ให้บริการ ทั้งในเรื่องของระบบข้อมูลการเบิกจ่าย บุคลากรและสิทธิประโยชน์ ให้เกิดการเบิกจ่ายค่าบริการในแต่ละกองทุนได้

นายแพทย์การุณย์ คุณติรานนท์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารการจัดสรรและชดเชยค่าบริการ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กล่าวว่า NCH เป็นเพียงเรื่องของการจัดทำระบบข้อมูลการเบิกจ่ายและธุรกรรมทางการเงินร่วมกันระหว่างกองทุนเท่านั้น ไม่ใช่การรวมกองทุน ทั้งนี้ตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการจัดการความเหลื่อมล้ำและไม่เท่าเทียมกันของระบบดูแลสุขภาพระหว่างกองทุน ปัจจุบันข้อมูลบริการสุขภาพแยกส่วนกันไปตามระบบบริหารกองทุนที่แตกต่างกัน นอกจากข้อมูลเพื่อการเบิกจ่ายค่าบริการแล้ว NCH จะทำให้เกิดข้อมูลบริการสุขภาพระดับประเทศ(National Health Information) ซึ่งผู้เกี่ยวข้องระดับต่างๆสามารถนำข้อมูลไปใช้เพื่อการตัดสินใจ กำหนดนโยบาย วางแผนการดำเนินงานจัดบริการและการจัดสรรทรัพยากรเพื่อการบริการสาธารณสุขต่อไปได้

ที่มา: หนังสือพิมพ์แนวหน้า  วันที่ 12 กันยายน 2556

เรื่องที่เกี่ยวข้อง