ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

มติชน - นายสมชาย หอมลออ คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย (คปก.) กล่าวถึงการแก้ปัญหาแรงงานต่างด้าวว่า การแก้ปัญหาที่ดีที่สุดคือ กระทรวงแรงงานต้องเร่งขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย 3 สัญชาติ คือ พม่า ลาว และกัมพูชา เพื่อให้เข้าสู่ระบบและให้นายจ้างนำลูกจ้างเข้าระบบประกันสังคม เพื่อให้ได้รับการดูแลตามหลักสากลและเพื่อป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ ที่สำคัญต้องมีบทลงโทษนายจ้างที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย และหากสถานประกอบการขาดแคลนแรงงาน ให้นำเข้าแรงงานต่าวด้าวผ่านบันทึกความร่วมมือระหว่างประเทศ (เอ็มโอยู)

"การนำเข้าแรงงานต่าวด้าวเพิ่มเติมเพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนแรงงานนั้น ควรนำเข้าเฉพาะแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้าน 3 สัญชาติเท่านั้น เนื่องจากมีศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตใกล้เคียงกับคนไทย เพราะหากมีศาสนา วัฒนธรรม และวิถีชีวิต ที่แตกต่างกันมาก จะทำให้การปรับตัวที่จะอยู่ร่วมกันทำได้ยาก อาจก่อให้เกิดปัญหาสังคมตามมา จึงต้องระมัดระวังในเรื่องนี้เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาต่อประเทศในอนาคต" นายสมชายกล่าว

ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชน  วันที่ 14 ตุลาคม 2556