ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

คมชัดลึก - ปี 56 ข้าราชการเบิกจ่ายสิทธิ์รักษาพยาบาลกว่า 5.9 หมื่นล้านบาท ลดลงจากปี 55 ราว 2.4% เบิกต่อครั้งมากสุดในโรงพยาบาลโรงเรียนแพทย์ การใช้ยานอกบัญชียาหลักฯ ลดลงใน 5 กลุ่มยาเป้าหมาย

นพ.ถาวร สกุลพาณิชย์ ผู้อำนวยการสำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย(สวปก.) กล่าวถึงสถานการณ์การเบิกจ่ายระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ ปีงบประมาณ 2556 ในการประชุมคณะกรรมการกำหนดระบบบริหารยา เวชภัณฑ์ การเบิกจ่ายค่าตรวจวินิจฉัยและค่าบริการทางการแพทย์ ที่มี นพ.ประดิษฐ สินธวณรงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข(สธ.)เป็นประธานว่า การเบิกจ่ายรวมในปีงบประมาณ 2556 เท่ากับ 59,828 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 2.4 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ 2555 มูลค่ายานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ มีสัดส่วนลดลงในยากลุ่มเป้าหมายบางกลุ่มเมื่อเทียบกับปี 2555 คือ 1.ยาแก้ปวด ลดลงจาก 93.9% เหลือ 91.4% 2.ยาลดไขมันในเลือด ลดลงจาก 84.6% เหลือ 81.8% 3.ยาลดความดันโลหิต(ARB) ลดลงจาก 83.4% เหลือ  75.9% 4.ยาลดกรด ลดลงจาก 78.3% เหลือ 76.6% 5.ยาลดความดันโลหิต(ACEI) ลดลงจาก 76.6% เหลือ 65.8% ขณะที่ยาลดเบาหวาน เพิ่มขึ้นจาก 42.2% เป็น 42.7%

ข้อมูลการเบิกจ่ายตรงผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ระหว่างเดือนตุลาคม 2555 - มิถุนายน 2556 พบว่า โรงพยาบาลชุมชน (รพช.) ผู้ป่วยนอก 498 บาทต่อครั้ง ผู้ป่วยใน 7,064 บาทต่อครั้ง โรงพยาบาลทั่วไป(รพท.) ผู้ป่วยนอก 1,089 บาทต่อครั้ง ผู้ป่วยใน 17,761 บาทต่อครั้ง โรงพยาบาลศูนย์(รพศ.) ผู้ป่วยนอก 1,705 บาทต่อครั้ง ผู้ป่วยใน 25,798 บาทต่อครั้ง โรงพยาบาลสังกัดกรมต่างๆ ในสธ. ผู้ป่วยนอก 2,476 บาทต่อครั้ง ผู้ป่วยใน 34,542 บาทต่อครั้ง สถานพยาบาลนอกสธ. ผู้ป่วยนอก 1,849 บาทต่อครั้ง ผู้ป่วยใน 30,307 บาทต่อครั้ง สถานพยาบาลเอกชน ผู้ป่วยนอก 2,003 บาทต่อครั้ง ผู้ป่วยใน 22,056 บาทต่อครั้ง และโรงพยาบาลสังกัดโรงเรียนแพทย์ ผู้ป่วยนอก 3,269 บาทต่อครั้ง ผู้ป่วยใน 53,579 บาทต่อครั้ง โดยในส่วนของผู้ป่วยนอกส่วนใหญ่เป็นค่ายา ขณะที่ผู้ป่วยในส่วนใหญ่เป็นหมวดอื่นๆ

อนึ่ง เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2556 กรมบัญชีกลางได้ออกหนังสือที่ กค 0422.2/ว 356 เรื่อง แนวทางการกำหนดอัตราเบิกจ่ายค่ายาสำหรับสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ โดยเนื้อหาส่วนหนึ่งระบุว่า ให้กำหนดอัตราเบิกจ่ายยาชื่อสามัญ(Generic name) และยาต้นแบบ(Original)ให้กำหนดอัตราเบิกจ่ายตามราคากลางที่คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติกำหนด ทั้งนี้ หากสถานพยาบาลสามารถจัดซื้อยาได้ในราคาที่ต่ำกว่าราคากลาง สถานพยาบาลสามารถเบิกค่ายาโดยคิดกำไรส่วนเพิ่มได้ไม่เกินร้อยละ 3 ของราคาที่จัดซื้อได้ แต่ไม่เกินกว่าราคากลางที่คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติกำหนด โดยให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 เป็น ต้นไป

ที่มา: หนังสือพิมพ์คมชัดลึก  วันที่ 4 พฤศจิกายน 2556