คลังการันตีฝีมือสปสช.บริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพดีเยี่ยม มอบรางวัลเกียรติยศปี 56

Thu, 2013-12-05 14:13 -- hfocus
Print this pagePrint this page

กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลังมอบรางวัลกองทุนหมุนเวียนเกียรติยศปี 56 ให้สปสช. ในฐานะหน่วยงานบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติอย่างยอดเยี่ยม หลังได้รับรางวัลดีเด่นต่อเนื่อง 5 ปีซ้อนตั้งแต่ปี 51-55 แจงเป็นรางวัลเพื่อสร้างแรงจูงใจให้บริหารกองทุนอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ต่อประชาชน

นพ.วินัย สวัสดิวร เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) กล่าวว่า สปสช.ในฐานะองค์กรบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานกรรมการนั้น ได้รับคัดเลือกจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ให้รับรางวัลกองทุนหมุนเวียนเกียรติยศ ซึ่งคัดเลือกจากกองทุนที่ได้รับรางวัลติดต่อกัน 5 ปี โดยสปสช.ได้รับรางวัลกองทุนหมุนเวียนดีเด่น มาตั้งแต่ปี 2551-2555 และในปี 2556 คะแนนที่ได้เท่ากับ 4.7135 จากคะแนนเต็ม 5 ครอบคลุมมิติด้านการเงิน ด้านปฏิบัติการ ด้านประโยชน์ผู้มีส่วนได้เสีย และด้านการบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน ในปี 2556 พิจารณาจาก 108 กองทุนหมุนเวียน โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และว่าจ้างที่ปรึกษาภายนอกซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินผลมากำหนดระบบประเมินผล และติดตามประเมินผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินของทุนหมุนเวียน ในการติดตามประเมินผลและคัดเลือก ซึ่งจะมีการจัดงานมอบรางวัลทุนหมุนเวียนปี 2556 นี้ ในวันพุธที่ 18 ธันวาคม 2556 ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ

นพ.วินัย กล่าวต่อว่า รางวัลกองทุนหมุนเวียนดีเด่นเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2551 จนถึงปัจจุบัน โดยกรมบัญชีกลาง ประสานกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและที่ปรึกษาภายนอกซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินผลดำเนินการกำกับดูแลและติดตามประเมินผล เพื่อสร้างแรงจูงใจ ความภาคภูมิใจ และผลักดันให้กองทุนหมุนเวียนต่างๆ พัฒนาการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งจะทำให้ประชาชนและผู้รับบริการของกองทุนหมุนเวียนต่างๆ ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการดำเนินงานต่อ สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลให้ความสำคัญกับการบริหารเงินนอกงบประมาณ โดยเฉพาะประเภททุนหมุนเวียน ซึ่งมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ เพื่อให้มั่นใจว่าการใช้จ่ายเงินของทุนหมุนเวียนก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างแท้จริง

“ในปี 2556 กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมีงบประมาณ 108,507 ล้านบาท ครอบคลุมประชากรกว่า 48 ล้านคนที่ได้รับหลักประกันสุขภาพ การรักษาพยาบาล การป้องกันโรค และการฟื้นฟูสุขภาพ และได้รับการประเมินจากบริษัทไทยเรตติ้งแอนด์อินฟอร์เมชั่นเซอร์วิส จำกัด (ทริส) ให้เป็นกองทุนที่มีผลงานดีเด่นต่อเนื่องมาทุกปี” เลขาธิการสปสช. กล่าว