ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

คณบดี 8 โรงเรียนแพทย์ ออกแถลงการณ์ เรียกร้องรัฐบาลรักษาการยุติบทบาท หนุนตั้ง “รัฐบาลเฉพาะกาล”ขึ้นมาปฏิรูปการเมืองก่อนจัดให้มีการเลือกตั้ง  

เมื่อวันที่ 20 ม.ค. 57 ผู้สื่อข่าวรายงานว่ากลุ่มโรงเรียนแพทย์ 8 มหาวิทยาลัย นำโดย ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร คณบดีคณะแพทย์ศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล รศ.นพ.โสภณ นภาธร คณบดี คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศ.นพ. วินิต พัวประดิษฐ์ คณบดี คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล รศ.นพ.สุธรรม ปิ่นเจริญ คณบดี คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รศ.นพ.ปรีชา วาณิชยเศรษฐกุล คณบดี คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศ.ดร.นพ.ศุภสิทธิ์ พรรณนารุโนทัย คณบดี คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ผศ.นพ.พิสิษฐ พิริยาพรรณ คณบดี คณะแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา และศ.คลินิก นพ.สุรวิทย์ เตชธุวานันท์ คณบดี คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกันออกแถลงการณ์ในนามกลุ่มโรงเรียนแพทย์ โดยมีข้อเสนอ 5 ข้อ คือ 

1. ประเทศไทยควรมีการปฏิรูปการเมืองโดยเร็ว ในประเด็นการได้มาซึ่งอำนาจ การใช้อำนาจ และการตรวจสอบอำนาจ2. เพื่อยุติความขัดแย้ง และความรุนแรงเฉพาะหน้า เห็นควรให้รัฐบาลรักษาการปัจจุบันเสียสละโดยยุติบทบาท เพื่อให้มีรัฐบาลเฉพาะกาลที่ได้รับการยอมรับจากทุกฝ่ายเข้ามาเพื่อแก้ไข ควบคุมสถานการณ์ และจัดการเลือกตั้ง

3. แม้การเลือกตั้งจะเป็นพื้นฐานสำคัญของระบอบประชาธิปไตย แต่การกำหนดให้มีการเลือกตั้งในวันที่ 2 ก.พ. 2557 ทางโรงเรียนแพทย์ผู้ลงนามมีความเห็นว่าการเลือกตั้งครั้งนี้จะนำมาซึ่งความขัดแย้ง ความแตกแยกรุนแรง ความสูญเสีย และเป็นปัญหาต่อเนื่องในระยะยาว จึงเห็นควรกำหนดการเลือกตั้งใหม่หลังจากที่ทุกฝ่ายเห็นชอบในกติกาที่จะกำหนดขึ้น และทุกพรรคการเมืองพร้อมเข้าสู่การเลือกตั้ง 

4. ขอให้ทุกฝ่ายยุติการยั่วยุ การบิดเบือนข้อมูล และการใช้ความรุนแรงทุกรูปแบบ

5. สนับสนุนให้ทุกฝ่ายเจรจาร่วมกันโดยเร็วที่สุด เพื่อให้เกิดความสมานฉันท์