ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

แนวหน้า - นายแพทย์ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า ขณะนี้กระทรวงสาธารณสุขได้วางกรอบการทำงาน โดยการปฏิรูประบบสาธารณสุข จะเร่งดำเนินการทำให้ชัดเจนมากขึ้นทั้งในเรื่องเขต สุขภาพ การบูรณาการทำงานร่วมกันระหว่างสำนักงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุขและกรมต่างๆ และการทำงาน ร่วมกับองค์กรสุขภาพ เช่น สำนักงานหลักประกัน สุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) สำนักงานกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสถาบันวิจัยระบบสุขภาพ (สวรส.) เรื่องการพัฒนาระบบสุขภาพระดับอำเภอ การบริหารงบประมาณ

การทำให้เกิดธรรมาภิบาลในระบบของกระทรวง สาธารณสุขเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันบุคลากรทุกระดับภายในกระทรวงทั้งในเรื่องการบริหารงาน จะต้องมีคุณธรรม มีระบบการแต่งตั้งโยกย้ายที่เป็นธรรม มีกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ชัดเจน ต้องพัฒนาให้เกิดความเข้มแข็งและเป็นแนวปฏิบัติทั้งกระทรวง มีการจัดกลไกการตรวจสอบ  ถ่วงดุลโดยประชาคมสาธารณสุข ในการรักษาระบบคุณธรรม ซึ่งจะมีการจัดเวทีร่วมแสดงความคิดเห็นและกำหนดกลไกขึ้น

นายแพทย์วชิระ เพ็งจันทร์ รองปลัดกระทรวง สาธารณสุข กล่าวว่า ในการดำเนินงานจัดบริการเขตสุขภาพขณะนี้ได้ดำเนินการจัดตั้งแล้ว 12 เขต ทั่วประเทศ จะดำเนินการขับเคลื่อนการจัดบริการร่วมของเขตและภายในจังหวัดของแต่ละเครือข่ายแบบไร้รอยต่อไม่แยกบริการ ประชาชนได้รับการดูแลตั้งแต่เจ็บป่วยเล็กน้อยจนถึงป่วยขั้นรุนแรงที่ต้องใช้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญในการรักษาเชื่อมโยงกันเบ็ดเสร็จ โดยใช้เครื่องมือสำคัญ คือ แผนจัดบริการเดียวกันและเครือข่ายสุขภาพระดับอำเภอซึ่งจะเชื่อมโยงบริการของโรงพยาบาลชุมชนทั้งหมดกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เริ่มต้นจัดบริการใน 10 สาขาด้านสุขภาพที่เป็นปัญหา เช่น โรคมะเร็ง โรคหัวใจ อุบัติเหตุ ทารกแรกเกิด สุขภาพจิตและจิตเวช ตาและไต เป็นต้น เน้น 5 กลุ่มวัย ได้แก่ เด็กเล็ก หญิงตั้งครรภ์ วัยรุ่น วัยทำงานและผู้สูงอายุ โดยกลไกการทำงาน จะตั้งคณะกรรมการดูแลทั้งระดับเขต จังหวัด

กระทรวงสาธารณสุขจะประเมินความก้าวหน้า ของการขับเคลื่อนเขตบริการสุขภาพทั้ง 12 เขต ใน 2 เรื่องหลัก คือด้านการบริหารและด้านวิชาการสนับสนุนงานบริการเพื่อหาโอกาสพัฒนาในช่วง 6 เดือนหรือปีต่อไป ซึ่งผลการประเมินดังกล่าวเป็น การเตรียมพร้อมเสนอเป็นทางเลือกที่เหมาะสมหากมีการกระจายอำนาจในอนาคต โดยจะมีทีมวิชาการประเมินผล 1 ชุด ประกอบด้วยบุคลากรภายในและ ภายนอกกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งจะทำหน้าที่วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพในแต่ละเขตบริการ แบ่งเป็น 4 ทีม โดยมีสาธารณสุขนิเทศเป็นหัวหน้าทีม คาดแล้วเสร็จภายในมีนาคม 2557 นี้

ที่มา: หนังสือพิมพ์แนวหน้า  วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557