ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ฐานเศรษฐกิจ - นพ.วินัย สวัสดิวร เลขาธิการ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (เลขาธิการ สปสช.) เปิดเผยว่า คณะอนุกรรมการการคลังสาธารณสุขระยะยาว เกิดขึ้นจากมติของคณะรัฐมนตรีที่ต้องการให้ สปสช.หารือกับสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เพื่อหาแนวทางรับภาระค่าใช้จ่ายร่วมกันระหว่างรัฐกับผู้ป่วยสูงอายุตามสิทธิประโยชน์ขั้นพื้นฐานเพราะสังคมไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ

โดยในการวางแผนดูแล หากไม่รอบคอบจะกระทบกับระบบการเงิน การคลัง การกำหนดให้มีการร่วมจ่ายเฉพาะบางโรคเพื่อควบคุมค่าใช้จ่ายก็อาจจะกระทบกับการเข้าถึงบริการสุขภาพที่จำเป็นของกลุ่มที่มีรายได้น้อย ซึ่งคณะกรรมการชุดนี้ ยังประกอบด้วยปลัดกระทรวงการคลัง อธิบดีกรมบัญชีกลาง เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม และนักวิชาการที่เกี่ยวข้อง โดยจะใช้เวลากลั่นกรองแนวทางประมาณ 6 เดือน ก่อนเข้าสู่การพิจารณาของ บอร์ด สปสช.

ทั้งนี้เบื้องต้นได้จัดตั้งคณะทำงานด้านวิชาการเพื่อหาแนวทางดูแลผู้สูงอายุใน 2 ลักษณะ คือจัดสร้างสถานบริการเฉพาะสำหรับผู้สูงอายุ หรือมีระบบให้ชุมชุนร่วมดูแลผู้สูงอายุของตน ส่วนการคลัง ภาครัฐ คณะทำงานจะหาความเป็น ไปได้เกี่ยวกับการหาแหล่งเงินหรือการรับภาระร่วมระหว่างรัฐกับประชาชน ภายใต้ความเป็นธรรมด้านสุขภาพ

ที่มา: http://www.thanonline.com