สธ.เพิ่มหน่วยสุขภาพใกล้บ้าน มีหมอประจำการ 1,000 แห่ง

Thu, 2014-02-13 17:47 -- hfocus
Print this pagePrint this page

ปลัดสธ.วางกรอบการปฏิรูประบบสาธารณสุข 4 เรื่อง ทั้งการจัดบริการดูแลสุขภาพประชาชน การส่งเสริมสุขภาพประชาชนทุกวัย การบังคับใช้กฎหมายแก้ไขปัญหาสาธารณสุขและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การทำงานร่วมกับเครือข่ายสุขภาพ โดยในปีนี้ เพิ่มหน่วยสุขภาพใกล้บ้านประชาชนในเขตเมืองและชนบททุกจังหวัด 1,000 แห่ง มีหมอประจำ เพิ่มเวลาให้ประชาชนทุกอาชีพ เข้าถึงสะดวก

วันนี้ (13 กุมภาพันธ์ 2557) นายแพทย์ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นายแพทย์วชิระ เพ็งจันทร์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขและคณะ ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลน่าน โรงพยาบาลแพร่ โรงพยาบาลพะเยา และประชุมผู้บริหารเขตบริการสุขภาพที่ 1 ใน 8 จังหวัดภาคเหนือ ประกอบด้วย เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน โดยมีนายแพทย์คำรณ ไชยศิริ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขประจำเขตบริการฯ สรุปผลความก้าวหน้าการดำเนินงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพประชาชน

นายแพทย์ณรงค์กล่าวว่า ในช่วง1-2 เดือนนี้ กระทรวงสาธารณสุขจะติดตามความก้าวหน้าของการปฏิรูประบบสาธารณสุข เพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนทุกพื้นที่ ซึ่งได้วางกรอบการพัฒนา 4 เรื่อง ได้แก่ 1.เขตบริการสุขภาพ 2.การบูรณาการทำงานของกรมวิชาการในสังกัดกับสถานบริการ เพื่อดูแลประชาชนตามกลุ่มวัยต่างๆ 3.การดำเนินการปรับภารกิจของกรมวิชาการ และคณะกรรมการตามกฎหมายต่างๆที่อยู่ในความดูแลของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อออกเป็นกฎกระทรวง ข้อบังคับ ใช้เป็นเครื่องมือแก้ไขปัญหาสาธารณสุขของประเทศ และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมประชาชน และ 4.การร่วมมือของกระทรวงสาธารณสุขกับภาคีเครือข่ายภายนอกกระทรวงฯที่เกี่ยวข้อง ได้มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบแต่ละเรื่อง เร่งดำเนินการให้เป็นรูปธรรม

สำหรับเขตบริการสุขภาพ ได้จัดทำแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพของสถานบริการทุกระดับ ตั้งแต่ระดับพื้นฐานทั่วไปหรือเรียกว่าปฐมภูมิ ทุติยภูมิ ตติยภูมิ และศูนย์ความเชี่ยวชาญระดับสูงรักษาโรคเฉาะทาง ให้มีทิศทางชัดเจน เชื่อมโยงเป็นเครือข่าย ลงทุนไม่ซ้ำซ้อน ใช้กลไกความร่วมมือช่วยเหลือกันในการบริหารจัดการระหว่างสถานพยาบาลทุกระดับภายในเขตสุขภาพเดียวกัน ผู้เจ็บป่วยเข้าถึงบริการรวดเร็ว เริ่มต้น 10 สาขาที่จำเป็นหลักก่อน เช่น โรคหัวใจ โรคมะเร็ง เด็กแรกเกิด โรคตา โรคไตวาย เป็นต้น แผนมีระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2555-2560 ซึ่งต้องอาศัยการระดมความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติในพื้นที่จริง เพื่อสร้างระบบที่สมบูรณ์แบบและตอบสนองปัญหาสาธารณสุขได้จริง

ด้านนายแพทย์วชิระ เพ็งจันทร์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ในยุคการเปลี่ยนแปลงของสังคมเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน ปัญหาสุขภาพของประชาชนซับซ้อนขึ้น มีความต้องการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและอยู่ใกล้บ้าน มีความใกล้ชิดและเข้าใจวิถีชีวิตประชาชน ในปีนี้ กระทรวงฯ ได้ปรับเปลี่ยนการจัดบริการ โดยเพิ่มหรือจัดเวลาบริการให้เหมาะสมกับบริบท วีถีชีวิตของประชาชนแต่ละพื้นที่หรือเรียกว่า เวลาประชาชน ให้สามารถเข้าถึงบริการสะดวกขึ้น เช่นบริการเช้าตรู่ หรือหลังเลิกงานทั้งจากท้องไร่ท้องนา จากโรงงานหรือออฟฟิศ และเพิ่มคุณภาพดูแลประชาชน โดยพัฒนาศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ให้เป็นหน่วยสุขภาพใกล้บ้าน 1,000 แห่ง จัดแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวประจำการ ตรวจรักษาอาการเจ็บป่วยและสร้างสุขภาพ ลดโรค ลดป่วย ขณะเดียวกันเร่งผลิตหมอเวชศาสตร์ครอบครัวใน 5 ปีข้างหน้า จำนวน 1,000 คน เพื่อส่งประจำหน่วยบริการดังกล่าว โดยเริ่มในปี 2557 เป็นต้นไป