เวชศาสตร์ครอบครัว

 • แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป หรือ หมอ GP (General Practitioner) ที่ทำงานภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพอังกฤษ หรือ National Health Service (NHS) กำลัง “สมองไหล” มากขึ้นเรื่อย ๆ แม้ค่าตอบแทนที่ได้รับจะสูงกว่าเงินเดือนเฉลี่ยของอาชีพอื่น ๆ ในอังกฤษถึง 3 เท่า และมีเพียงเยอรมนีประเทศเดียวเท่านั้น ที่ค่าตอบแทนของหมอสูงกว่าอังกฤษ
  2019-12-24 17:47
 • รพ.กาญจนดิษฐ์ หนุนระบบบริการปฐมภูมิ ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางรักษาป้องกันโรคภัย แต่ย้ำยังมีอุปสรรคผลิตแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวไม่ครอบคลุมชุมชน
  2016-11-17 09:54
 • ผอ.รพ.เขาสุกิม จันทบุรี หวั่น สธ.ผลิตแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวไม่ทัน กระทบแผนเดินหน้าบริการสุขภาพปฐมภูมิ ย้ำทิศทางระบบสุขภาพที่ให้ประชาชนเป็นศูนย์กลางสุขภาพเป็นมิติใหม่ที่ดี 
  2016-10-03 20:26
 • ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา กับตอนที่ 2 เรื่องอนาคตการสาธารณสุขปฐมภูมิในไทย โดยศึกษา 4 ประเด็นคือ พัฒนาบุคลากรเพื่อผลักดันเข้าสู่ระบบปฐมภูมิ ความเคยชินของคนไทยกับการรักษาใน รพ.ใหญ่ ความเชื่อมั่นต่อบริการปฐมภูมิ และ 30 บาทรักษาทุกโรคที่อาจจำเป็นต้องได้รับการปรับเปลี่ยนเพื่อเพิ่มทางเลือกใหม่ๆ 
  2016-05-22 13:01
 • ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา “การบริการทางการแพทย์ส่วนใหญ่ในประเทศไทยยังคงเป็นแบบทุติยภูมิหรือตติยภูมิ ซึ่งขับเคลื่อนโดยโรงพยาบาลขนาดใหญ่และแพทย์ระดับผู้เชี่ยวชาญ สวนทางกับความสนใจในการพัฒนาการสาธารณสุขระดับปฐมภูมิ ดังนั้นอนาคตของการสาธารณสุขระดับปฐมภูมิในประเทศไทยยังคงมีความเคลือบแคลงอีกมากมาย และอาจต้องการนโยบายทางการเมืองที่แน่ชัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการวางรากฐานที่มั่นคงและชัดเจนให้กับการแพทย์สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว”
  2016-05-18 12:17
 • รมว.สธ.ชื่นชมการพัฒนาระบบบริการเขตสุขภาพที่ 12 ใช้แนวคิดกระจายผู้ป่วยจากโรงพยาบาลศูนย์สู่โรงพยาบาลชุมชน ส่งแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านลงพื้นที่เป็นพี่เลี้ยง ฝึกทักษะและเทคนิคร่วมกัน ผู้ป่วยไม่ต้องรอคอยรักษานาน ลดค่าใช้จ่ายการเดินทาง ประชาชนมีความสุข
  2016-05-16 14:44
 • รมช.สธ. อบรมแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว ประจำเขตสุขภาพที่ 7 จำนวน 60 คน เสริมความเข้มแข็งทีมหมอครอบครัว ทุกหลังคาเรือนจะมีเบอร์โทรศัพท์ติดต่อหมอครอบครัวได้ตลอด 24 ชั่วโมง เมื่อเจ็บป่วยก็จะมีหมอครอบครัวเป็นที่พึ่งใกล้ตัว ดูแลรักษาใกล้บ้านไม่ต้องเดินทางไปรักษาไกลบ้าน ซึ่งขณะนี้มีครอบคลุมกว่า 6 หมื่นทีมทั่วประเทศ
  2015-06-17 15:28
 • สธ.เตรียมมอบของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนไทย เริ่ม 1 มกราคม 2558 เป็นต้นไป ทุกครัวเรือนทั้งในเขตชนบทและเมือง จะมีทีมหมอครอบครัวช่วยดูแลสุขภาพ รักษา ส่งเสริม ป้องกันและฟื้นฟู พร้อมผลิตแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวเพิ่ม ย้ำหมอครอบครัว สร้างความมั่นคง มั่นใจระบบบริการสุขภาพ
  2014-11-26 19:24
 • ปลัดสธ.วางกรอบการปฏิรูประบบสาธารณสุข 4 เรื่อง ทั้งการจัดบริการดูแลสุขภาพประชาชน การส่งเสริมสุขภาพประชาชนทุกวัย การบังคับใช้กฎหมายแก้ไขปัญหาสาธารณสุขและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การทำงานร่วมกับเครือข่ายสุขภาพ โดยในปีนี้ เพิ่มหน่วยสุขภาพใกล้บ้านประชาชนในเขตเมืองและชนบททุกจังหวัด 1,000 แห่ง มีหมอประจำ เพิ่มเวลาให้ประชาชนทุกอาชีพ เข้าถึงสะดวก
  2014-02-13 17:47