ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สธ.เตรียมมอบของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนไทย เริ่ม 1 มกราคม 2558 เป็นต้นไป ทุกครัวเรือนทั้งในเขตชนบทและเมือง จะมีทีมหมอครอบครัวช่วยดูแลสุขภาพ รักษา ส่งเสริม ป้องกันและฟื้นฟู พร้อมผลิตแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวเพิ่ม ย้ำหมอครอบครัว สร้างความมั่นคง มั่นใจระบบบริการสุขภาพ

26 พ.ย.57 ที่อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ปาฐกฐาพิเศษ เรื่อง “นโยบายเวชศาสตร์ครอบครัวในระบบสาธารณสุขไทย” ในงานประชุมวิชาการของราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ประจำครอบครัวแห่งประเทศไทย ร่วมกับสถาบันพระบรมราชชนก สมาคมแพทย์เวชปฎิบัติทั่วไป และสภาการพยาบาล ประจำปี 2557 ซี่งในปีนี้เน้นเรื่อง “ทักษะการบริการปฐมภูมิและเวชปฏิบัติครอบครัวในศตวรรษที่ 21”

ศ.นพ.รัชตะ กล่าวว่า รัฐบาลมีนโยบายพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ให้ประชาชนทุกคนบนแผ่นดินไทย สามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง ใช้ทรัพยากรสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นระบบที่ยั่งยืน โดยจะต้องมีการเข้าไปดูแลสุขภาพประชาชน ถึงในระดับครอบครัว ซึ่งเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดของสังคมและมีความสำคัญที่สุดในการส่งเสริมพัฒนาสุขภาพของประชาชนในชุมชน โดยจะใช้ระบบการสร้างนำการซ่อมสุขภาพ เพื่อรักษาการมีสุขภาพดีของประชาชนไว้ให้ยาวนานที่สุด รวมทั้งเน้นการดูแลแบบองค์รวม ตั้งแต่การป้องกัน ดูแล และรักษา จนถึงการฟื้นฟูสมรรถภาพหลังเจ็บป่วย

ทั้งนี้เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนไทยทั้งประเทศที่ป่วยแล้วและยังไม่ป่วย ให้เข้าถึงบริการและได้รับการดูแลสุขภาพอย่างมีคุณภาพยิ่งขึ้น กระทรวงสาธารณสุขจะส่งทีมหมอครอบครัว ซึ่งเป็นบุคลากรด้านสุขภาพประกอบด้วย แพทย์ประจำครอบครัว ทันตแพทย์ พยาบาล เภสัชกร และนักกายภาพบำบัด และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอื่น ๆ เข้าไปให้การดูแลสุขภาพประชาชนทุกครอบครัวในชุมชนทั้งในชนบทและในเขตเมือง เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 เป็นต้นไป ทีมหมอครอบครัวดังกล่าวจะให้การดูแลรักษาสุขภาพเบื้องต้น เป็นที่ปรึกษาปัญหาสุขภาพต่างๆ มีการออกเยี่ยมบ้านดูแลผู้ป่วยที่พักฟื้นที่บ้านด้วย ในกรณีที่ผู้ป่วยจำเป็นต้องได้รับการดูแลรักษาในโรงพยาบาล ก็จะทำหน้าที่ประสานงานกับโรงพยาบาลในระดับที่สูงขึ้น เพื่อส่งตัวผู้ป่วยเข้าไปรับการรักษาอย่างเหมาะสมจะทำให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งหายป่วย ซึ่งเป็นการสร้างความมั่นคงและมั่นใจในระบบบริการสุขภาพของไทย

อย่างไรก็ตาม เพื่อให้นโยบายดังกล่าวบรรลุผลและวางฐานของระบบการสร้างสุขภาพของประเทศให้เข้มแข็งขึ้น กระทรวงสาธารณสุขจะเร่งผลิตแพทย์เวชศาสตร์ประจำครอบครัว ซึ่งเป็นแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการดูแลชุมชนเพิ่มขึ้นอีก ให้ครอบคลุมโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลทั่วไปทุกแห่ง เพื่อเป็นหัวหน้าทีมสุขภาพทำงานร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ให้สามารถดูแลครอบครัวในชุมชนได้ ทั้งหมดนี้จะทำให้ประชาชนทุกคน สามารถเข้าถึงการบริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพมากขึ้น