ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

รมช.สธ. อบรมแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว ประจำเขตสุขภาพที่ 7 จำนวน 60 คน เสริมความเข้มแข็งทีมหมอครอบครัว ทุกหลังคาเรือนจะมีเบอร์โทรศัพท์ติดต่อหมอครอบครัวได้ตลอด 24 ชั่วโมง เมื่อเจ็บป่วยก็จะมีหมอครอบครัวเป็นที่พึ่งใกล้ตัว ดูแลรักษาใกล้บ้านไม่ต้องเดินทางไปรักษาไกลบ้าน ซึ่งขณะนี้มีครอบคลุมกว่า 6 หมื่นทีมทั่วประเทศ

วันนี้ (17 มิถุนายน 2558) ที่ จ.ร้อยเอ็ด นพ.สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดการอบรมแพทย์ศาสตร์ครอบครัว รุ่นที่ 1 เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะการให้บริการแบบเวชศาสตร์ครอบครัว รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานในระดับพื้นที่ โดยมีแพทย์ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป/โรงพยาบาลชุมชน ในเขตสุขภาพที่ 7 เข้ารับการอบรม ให้สัมภาษณ์ว่า แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว เป็นสาขาการแพทย์เฉพาะทางแขนงหนึ่งที่รวมความรู้ดูแลสุขภาพของครอบครัวแบบองค์รวม เน้นการบริการแพทย์ปฐมภูมิและครอบคลุมผสมผสาน สามารถตอบสนองต่อความจำเป็นพื้นฐานด้านสุขภาพของประชาชนเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ทีมสหวิชาชีพที่มีความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดเวชศาสตร์ครอบครัว จะเป็นส่วนสำคัญที่ดูแลประชากร อย่างมีประสิทธิภาพตามนโยบายทีมหมอครอบครัว   

นพ.สมศักดิ์ กล่าวว่า นโยบายทีมหมอครอบครัว โดยทีมสหวิชาชีพอาทิ แพทย์ พยาบาล เภสัชกร นักกายภาพบำบัด ทันตภิบาล นักวิชาการสารธารณสุข และวิชาชีพอื่นๆ เป็นการจัดบริการประชาชนแบบเชิงรุกถึงบ้าน ให้การดูแลตั้งแต่สุขภาพยังดี เจ็บป่วยรุนแรงหรือนอนติดเตียงหรืออยู่ในวาระสุดท้ายของชีวิต โดยทุกหลังคาเรือนจะมีเบอร์โทรศัพท์ติดต่อหมอครอบครัวได้ตลอด 24 ชั่วโมง เมื่อเจ็บป่วยก็จะมีหมอครอบครัวเป็นที่พึ่งใกล้ตัว ไม่ต้องดิ้นรนเดินทางไปรักษาไกลๆ ขณะนี้ทั่วประเทศมีทีมหมอครอบครัว 66,353 ทีม ในปีนี้กำหนดภารกิจให้ดูแลประชาชนในชุมชนที่ช่วยเหลือตนเองได้น้อย ต้องพึ่งพิงบุคคลอื่นคอยช่วยเหลือ ได้แก่ ผู้สูงอายุติดเตียง คนพิการ และผู้ป่วยระยะสุดท้ายชีวิต ประมาณ 2 ล้านคนทั่วประเทศ โดยภายในสิ้นปีนี้ ประชาชนทุกคนจะมีหมอครอบครัวประจำตัวทุกครัวเรือน นอกจากนี้ได้เร่งพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิคือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทั่วประเทศที่มี 9,760 แห่ง ให้เป็นบริการที่อยู่ใกล้บ้านประชาชนที่สุด มีพยาบาลวิชาชีพประจำการ

นพ.อิทธิพล สูงแข็ง สาธารณสุขนิเทศเขตสุขภาพที่ 7 กล่าวว่า ในการอบรมด้านเวชศาสตร์ครอบครัวสำหรับแพทย์ เขตสุขภาพที่ 7 ประกอบด้วย จ.ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคราม แบ่งการอบรมเป็น 2 รุ่น รุ่นละ 30 คน โดยรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ 1เป็นแพทย์จาก จ.ร้อยเอ็ดและกาฬสินธุ์ โดยรุ่นต่อไปจะจัดอบรมที่ จ.ขอนแก่น โดยในเขตสุขภาพที่ 7 มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 806 แห่ง ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง 20 แห่ง มีทีมหมอครอบครัว ได้แก่ ทีมอำเภอ 312 ทีม ทีมตำบล 1,563 ทีม และทีมชุมชน 5,054 ทีม ดูแลประชาชนประมาณ 5 ล้านคน ใน 4 จังหวัด 

นอกจากนี้ มีแผนจะพัฒนาศักยภาพทีมหมอครอบครัว สหวิชาชีพอื่นๆ อาทิ เวชปฏิบัติครอบครัวสำหรับนักวิชาการสาธารณสุข พัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยง อสม. อบรม อสม.นักจัดการสุขภาพตามกลุ่มวัย อบรมการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายสำหรับพยาบาล เป็นต้น