ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

รมว.สธ.ชื่นชมการพัฒนาระบบบริการเขตสุขภาพที่ 12 ใช้แนวคิดกระจายผู้ป่วยจากโรงพยาบาลศูนย์สู่โรงพยาบาลชุมชน ส่งแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านลงพื้นที่เป็นพี่เลี้ยง ฝึกทักษะและเทคนิคร่วมกัน ผู้ป่วยไม่ต้องรอคอยรักษานาน ลดค่าใช้จ่ายการเดินทาง ประชาชนมีความสุข

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 ที่โรงพยาบาลหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุขของเขตสุขภาพที่ 12 และให้สัมภาษณ์ว่า กระทรวงสาธารณสุข ได้ให้เขตสุขภาพพัฒนาคุณภาพระบบบริการตามแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) เชื่อมโยงโรงพยาบาลทุกระดับให้ประชาชนรับบริการอย่างไร้รอยต่อ ลดระยะเวลารอคอยการรักษา เข้าถึงบริการสุขภาพตั้งแต่โรคทั่วไปจนถึงโรคที่ยุ่งยากซับซ้อนใกล้บ้าน ภายใต้แนวคิด One Hospital One Region

การตรวจเยี่ยมเขตสุขภาพที่ 12 ถือเป็นเรื่องสำคัญ เนื่องจากอยู่ในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง มีบริบทที่แตกต่างจากพื้นที่อื่นๆ และมีการพัฒนาระบบบริการที่ดีเป็นตัวอย่างแก่พื้นที่อื่นๆ ได้ โดยเฉพาะการร่วมมือของโรงพยาบาลทุกระดับ ตั้งแต่โรงพยาบาลศูนย์จนถึงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ในการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขสำคัญของพื้นที่โดยปรับแนวคิดการบริหารจัดการ กระจายผู้ป่วยจากโรงพยาบาลใหญ่สู่โรงพยาบาลชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียง มีทีมแพทย์จากโรงพยาบาลใหญ่ไปให้การรักษา เป็นพี่เลี้ยง ฝึกทักษะและเทคนิคร่วมกัน สามารถลดความแออัดในโรงพยาบาลใหญ่ ลดระยะเวลารอคอยการรักษาโรคที่ยุ่งยากซับซ้อน ทำให้อัตราการเสียชีวิตลดลง อาทิ การรักษาผู้ป่วยมะเร็งด้วยเคมีบำบัดและการผ่าตัดโดยใช้วิธีส่องกล้อง ที่ รพ.นาหม่อม จ.สงขลา การดูแลแม่และเด็กตามหลักศาสนาอิสลามที่ รพ.จะนะ จ.สงขลา การดูแลประชาชนแบบองค์รวมโดยทีมเวชศาสตร์ครอบครัวของ รพ.บางกล่ำ จ.สงขลา และการดูแลผู้ป่วยจิตเวช และผู้มีแผลเรื้อรัง ที่ รพ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา เป็นต้น

รวมทั้งพัฒนาศูนย์เชี่ยวชาญด้านโรคหัวใจ อุบัติเหตุ มะเร็ง ขณะนี้สามารถให้ยาละลายลิ่มเลือดแก่ผู้ป่วยโรคหัวใจขาดเลือด โรคหลอดเลือดสมองตีบในโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง เปิดห้องสวนหัวใจและผ่าตัดหัวใจในโรงพยาบาลศูนย์ทั้ง 3 แห่ง ช่วยลดอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยเหลือเพียงร้อยละ 9 ในปี 2558 จากร้อยละ 16 ในปี 2553 การจัดตั้งคลินิกโรคหลอดเลือดสมองที่โรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไป นอกจากนี้ ได้มีความร่วมมือพัฒนาด้านการรักษา ส่งต่อ วิชาการและการวิจัย และการพัฒนาบุคลากร กับโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ และกรมแพทย์ทหารบก

ด้าน นพ.สุเทพ วัชรปิยานันท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า เขตสุขภาพที่ 12 ประกอบด้วย 7 จังหวัด ได้แก่ สตูล ตรัง พัทลุง ยะลา ปัตตานี นราธิวาส และสงขลา มีโรงพยาบาลศูนย์ 3 แห่ง โรงพยาบาลทั่วไป 7 แห่ง โรงพยาบาลชุมชน 51 แห่ง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพและศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง 736 แห่ง ดูแลประชาชนประมาณ 4,847,000 คน ปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญ ได้แก่ การป่วยและตายจากโรคมะเร็ง โรคหัวใจ หลอดเลือดสมอง ปัญหาแม่และเด็กเสียชีวิตจากการคลอด โรคไข้เลือดออก การบาดเจ็บและเสียชีวิตจากสถานการณ์ความไม่สงบชายแดน ทั้งนี้ จากการประเมินผลพบว่า ประชาชนพึงพอใจการให้บริการของโรงพยาบาลในเขตสุขภาพมากกว่าร้อยละ 90 มีความสุขที่ไม่ต้องเดินทางไกล ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ลดเวลารอคอยการรักษา ส่วนโรงพยาบาลพบว่าระบบการเงินการคลังคล่องตัวขึ้น