ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

มติชน - เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ ที่โรงแรมทีเค พาเลซ นพ.ประเวศ วะสี ราษฎรอาวุโสปาฐกถาพิเศษ "เครือข่ายหมออนามัยปฏิรูปประเทศไทย" ในงานเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนโครงการพัฒนาประชาคมชุมชนลดปัจจัยเสี่ยง ซึ่งจัดโดยสมาคมหมออนามัย และภาคีเครือข่ายต่างๆ อาทิ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ฯลฯ ว่า หมออนามัยได้ทำงานเพื่อประชาชน โดยเฉพาะประชาชนชั้นล่าง ซึ่งเป็นคนยากจนทั่วประเทศมาเป็นเวลานาน หมออนามัยถือเป็นหมอแนวหน้าที่ทำงานในพื้นที่ เพื่อดูแลประชาชนทั่วประเทศ ดูแลรักษาโรคต่างๆ ให้หมดไป ไม่มีปัญหาการระบาด ทั้งนี้ หมออนามัยมี 2 ยุค คือยุคแรก หมออนามัยดูแลรักษาป้องกันโรคด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ และยุคใหม่ ซึ่งหมออนามัยมีบทบาทในการปฏิรูปประเทศไทย

"อะไรที่ไม่มีฐาน ทำอะไรก็ไม่มั่นคง อย่างการเมืองก็เอาแต่ข้างบนผ่านมาตั้งแต่ปี 2475 ก็ยังฆ่ากัน เพราะเอาแต่ข้างบน ซึ่งไม่ใช่ของจริง แย่งชิงแต่อำนาจ อยู่แต่กับความคิดที่คิดเอาเอง แต่ข้างล่าง คือ ของจริง ด้วยการอยู่ร่วมกัน ซึ่งหมออนามัยอยู่ข้างล่างกว่า 40,000 คน อยู่กับแผ่นดินไทย

อยู่กับฐานแห่งการเรียนรู้  อยู่กับความจริง เป็นพลังมหาศาลในการปฏิรูปประเทศไทย เพราะต้องปฏิรูปมาจากฐาน นี่คือความสำคัญของหมออนามัยในการปฏิรูปประเทศไทย" ศ.นพ.ประเวศกล่าวและว่า ประเทศไทยกำลังเข้าสู่ยุคการคืนอำนาจให้ประชาชนปกครองตัวเอง เกิดการจัดการพัฒนานโยบาย เกิดกระบวนการชุมชน มีสภาผู้นำชุมชน สำรวจข้อมูลชุมชน ทำแผนชุมชน จัดตั้งสภาประชาชน และคนทั้งชุมชนขับเคลื่อนแผนชุมชน ซึ่งหมออนามัยมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนสู่การปฏิรูปประเทศไทย

นายสาคร นาต๊ะ นายกสมาคมหมออนามัย กล่าวว่า หมออนามัยเป็นบุคลากรหลักของระบบสุขภาพ ที่ปฏิบัติงานในระดับตำบล จำนวน 9,812 ตำบล สามารถประสานความร่วมมือการทำงานด้านสุขภาพ กับภาคีเครือข่ายสุขภาพต่างๆ ในพื้นที่ ทั้งอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และผู้นำชุมชน หมออนามัยจึงเป็นเสมือนนักรณรงค์สุขภาวะในชุมชน และนักพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพในระดับพื้นที่ มีบทบาทสำคัญในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของประชาชน ช่วยลดปัจจัยเสี่ยงสุขภาพในด้านต่างๆ  เช่น เหล้า บุหรี่ ยาเสพติด อุบัติเหตุ และการพนัน

ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชน  วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557