อภ.ได้รับรองมาตรฐานสากลISO/IEC 29110จากอังกฤษ

Tue, 2014-02-25 15:51 -- hfocus
Print this pagePrint this page

แนวหน้า - นพ.สุวัช เซียศิริวัฒนา ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมเปิดเผยว่า อภ. ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานISO 29110 ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลทางด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ เป็นมาตรฐานฉบับแรกที่มุ่งเน้นให้ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ และการบริการให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล และมีวงจรในการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง จากคณะผู้เชี่ยวชาญในวงการคอมพิวเตอร์ภายใต้โครงการ “ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการได้รับมาตรฐานกระบวนการผลิตและบริการ ISO 29110 ประจำปี 2556” ซึ่งจัดขึ้นโดยกลุ่มอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) จนได้รับการรับรองกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ตามมาตรฐาน ISO/IEC 29110 จากบริษัท ACM Limited ซึ่งเป็น Certification Body จากประเทศอังกฤษ

เนื่องจากยาถือเป็น1 ในปัจจัย 4 ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิต หากการดำเนินงานขององค์การฯ เกิดวิกฤติ หยุดชะงัก หรือผิดพลาด จะส่งผลกระทบต่อชีวิตของผู้ป่วย อภ. ตระหนักยิ่งในเรื่องเหล่านี้ จึงมีการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัย และระบบคอมพิวเตอร์มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และลดขั้นตอนการทำงาน การนำระบบคอมพิวเตอร์มาทำแทนการทำด้วยวิธีการเดิมโดยเฉพาะในกระบวนการที่เกี่ยวกับ GMP จะต้องมั่นใจได้ว่ากระบวนการที่ระบบคอมพิวเตอร์ทำงานมีความถูกต้อง เชื่อถือได้ ข้อมูลมีความปลอดภัย และสามารถติดตามสืบย้อนกลับได้ เพื่อการผลิตยาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน GMP PICs และความปลอดภัยของผู้ใช้ยา โดยมีการระบุไว้ในประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องการกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิตยาแผนปัจจุบัน ตามกฎหมายว่าด้วยยา พ.ศ. 2554 หมวด 19 ระบบที่ใช้คอมพิวเตอร์

ที่มา: http://www.naewna.com