สปสช.เดินหน้าประชาพิจารณ์หลักประกันสุขภาพฯ 13 พื้นที่

Mon, 2014-03-10 11:49 -- hfocus
Print this pagePrint this page

บ้านเมือง - น.พ.จรัล ตฤณวุฒิพงษ์ ประธานคณะอนุกรรมการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ กรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กล่าวว่า ตาม พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 มาตรา 18 (13) ได้กำหนดให้คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บอร์ด สปสช.) รับฟังความคิดเห็นทั่วไปในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน เน้นการมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ซึ่งจะเป็นแนวทางการดำเนินระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าอย่างยั่งยืน โดยกระบวนการรับฟังความคิดเห็นนี้ ทางบอร์ด สปสช.ได้เปิดรับฟังความเห็นมาตั้งแต่ปี 2548 เบื้องต้นจะเปิดรับฟังความเห็นในระดับภูมิภาคก่อนดำเนินการรับฟังความเห็นระดับประเทศยังส่วนกลาง

ทั้งนี้ในปี 2557 บอร์ด สปสช.ได้จัดให้มีกระบวนการรับฟังความเห็น แต่จะมีการขยายวงพื้นที่รับฟังความเห็นที่ครอบคลุมพื้นที่ทั้ง 13 เขตทั่วประเทศ และกลุ่มเป้าหมายในการร่วมแสดงความเห็นให้ครอบคลุมทุกกลุ่มมากขึ้น พร้อมจัดให้มีสัดส่วนการรับฟังความเห็นที่สมดุลเหมาะสม โดยผลสรุปที่ได้จากการรับฟังความเห็นนี้ จะนำไปปรับปรุงคุณภาพมาตรฐานบริการสาธารณสุขในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อตอบสนองทั้งผู้ให้และผู้รับบริการที่สอดคล้องกัน นอกจากนี้ยังจะมีการผลักดันข้อเสนอนโยบายที่สำคัญสู่การสร้างนโยบายสาธารณะด้านหลักประกันสุขภาพของประเทศต่อไป

น.พ.จรัล กล่าวต่อว่า ส่วนกลุ่มเป้าหมายในการรับฟังความเห็นต่อระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า คือ 1.ผู้ให้บริการด้านสาธารณสุข ได้แก่ ผู้แทนหน่วยบริการสาธารณสุขทุกระดับ ให้ครบถ้วนทั้งที่เข้าร่วมและไม่เข้าร่วมระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ผู้แทนองค์กรวิชาชีพต่างๆ 2.ผู้รับบริการ ได้แก่ ประชาชนทั่วไป ทั้งที่มีและไม่มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 3.ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ 4.ผู้มีส่วนได้เสีย เช่น นักวิชาการ หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้อง โดยเริ่มต้นรับฟังความเห็น ในวันที่ 5 มี.ค.ที่ พื้นที่เขต 11 จ.สุราษฎร์ธานี และจะดำเนินการต่อเนื่องจนครบ 13 เขต โดยการเปิดรับฟังความเห็นพื้นที่เขต 13 กทม.จะเป็นพื้นที่สุดท้าย ก่อนที่จะเปิดรับฟังความเห็นระดับประเทศอีกครั้งในวันที่ 14 พ.ค.57

ที่มา: หนังสือพิมพ์บ้านเมือง  วันที่ 10 มีนาคม 2557