จรัล ตฤณวุฒิพงษ์

 • 4 กก.สปสช.ยื่นลาออก หลัง ป.ป.ช.ประกาศแสดงบัญชีทรัพย์สิน ด้าน “หมอปิยะสกล” ทักท้วงขอให้ทบทวน ไม่ฟันธงแสดงบัญชีทรัพย์สินเป็นเหตุ พร้อมย้ำต่อที่ประชุม กก.สปสช.ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินแล้วเสร็จ หลังประกาศบังคับใช้ภายใน 60 วัน พร้อมระบุหากลาออกต้องทำก่อนกฎหมายมีผล
  2018-11-06 10:01
 • “หมอปิยะสกล “ รับข้อเสนอจากเวทีรับฟังความเห็นพัฒนาสิทธิบัตรทอง ปี 61 ย้ำ “รับฟังความเห็นทั่วไป” กลไกสร้างการมีส่วนร่วม ความเป็นเจ้าของร่วมกัน หนุน 16 ปี “หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ” สู่ความสำเร็จ นานาชาติยอมรับ ต้นแบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า พร้อมชื่นชม สปสช.สร้างความแข็งแกร่งระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เตรียมจัดทำข้อสรุป นำเสนอต่อบอร์ด สปสช.ต่อไป
  2018-08-18 13:06
 • เริ่มแล้ว “เวทีรับฟังความเห็นบัตรทองระดับประเทศ ปี 61” ร่วมแก้ปัญหา “ประชากรกลุ่มเปราะบาง” เข้าไม่ถึงบริการสุขภาพ ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเท่าเทียม พร้อมรับฟังความเห็น 7 ด้าน สู่การปรับปรุงและพัฒนาระบบ พร้อมเผยผลจากการรับฟังความเห็น มีผลดีทางตรงและทางอ้อม สร้างการมีส่วนร่วม หนุนระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสู่ความสำเร็จ
  2018-08-15 10:22
 • บอร์ด สปสช.เห็นชอบตั้งคณะทำงานทบทวนการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น “กรณีทำหมันแล้วท้อง” พร้อมพ่วงศึกษาและวิเคราะห์ทบทวน ม. 41 พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติฯ หลังบังคับใช้ 15 ปี แก้ข้อขัดเย้ง ให้กฎหมายมีความชัดเจน ถูกต้องตามหลักรัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ ด้าน กก.บอร์ด สปสช.ผู้แทนภาคประชาชน ห่วงทำหลักการและเจตนารมณ์ ม.41 เปลี่ยน เสนอตั้งทีมวิชาการเก็บข้อมูลและศึกษาสถานการณ์ก่อนเดินหน้า
  2018-04-08 19:35
 • “หมอจรัล” เผย “วันหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าโลก” ก้าวย่างสำคัญของไทย มุ่งพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน “ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ” สร้างความสมดุลผู้ให้และรับบริการ หลังก้าวข้ามประเด็น “สิทธิ” และ “ความยั่งยืน” ส่งผลการเข้าถึงบริการสุขภาพของคนไทยอยู่ระดับแถวหน้าของโลก
  2017-12-11 09:10
 • ประธานอนุกรรมการสื่อสารสังคมและรับฟังความคิดเห็น สปสช.ย้ำดูแลผู้ใช้บัตรทอง 48 ล้านคนให้รับรู้สิทธิของตัวเอง แต่คงไม่เข้าไปเน้นกลุ่มที่ลงทะเบียนคนจนมากขึ้นเป็นพิเศษเพราะเป็นนโยบายในส่วนของรัฐบาล
  2017-11-15 10:18
 • บอร์ด สปสช.รับทราบ “ผลรับฟังความเห็นทั่วไปฯ ปี 2560” จากกรอบรับฟังความเห็น 7 ประเด็น และประเด็นเฉพาะ 3 ประเด็นย่อย พร้อมเดินหน้ามอบคณะอนุกรรมการฯ พิจารณาส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติต่อไป เริ่มตั้งแต่ ต.ค.นี้เป็นต้นไป
  2017-09-10 12:14
 • บอร์ด สปสช.รับทราบความคืบหน้าจัดทำร่างแก้ไขกฎหมายบัตรทอง ตั้ง 4 คณะอนุกรรมการเดินหน้า กำหนดจัดทำร่างแก้ไขแล้วเสร็จ 17 พ.ค. นี้ พร้อมเตรียมประชาพิจารณ์ความเห็นรอบด้าน 2-4 มิ.ย.60 พร้อมเผย 14 ประเด็นเตรียมแก้ไขกฎหมายบัตรทอง
  2017-05-02 17:21
 • บอร์ด สปสช.อนุมัติแผนรับฟังความคิดเห็นทั่วไปฯ ปี 60 ปฎิรูปกระบวนการรับฟังความเห็น เพิ่มความสำคัญกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประเด็นเฉพาะ พร้อมเปิดรับฟังความเห็นด้วยรูปแบบและวิธีการหลากหลาย เสริมสร้างจุดแข็งระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ขยายการมีส่วนร่วม สู่การพัฒนาระบบยั่งยืน
  2017-02-13 12:21
 • “หมอปิยะสกล” เปิดประชุมรับฟังความเห็นระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ปี 2559 เน้นความร่วมมือทุกภาคส่วน สู่การพัฒนา “ประชาชนสุขภาพดี ระบบสุขภาพยั่งยืน” ใช้กลยุทธ์สร้างความเป็นเลิศ 4 ด้าน ย้ำชัด ไม่มีล้ม ไม่มียึด ชี้ระบบหลักประกันสุขภาพเป็นของประชาชน ขณะที่บรรยากาศเวทีรับฟังความเห็นคึกคัก ทั้งตัวแทนผู้ให้บริการ ผู้รับบริการ อปท. นักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ และภาคประชาชนเข้าร่วมกว่า 450 คน  
  2016-08-20 10:58
 • สปสช.เปิดประชาพิจารณ์ ปี 59 พัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า รับฟังความเห็น 8 ประเด็น ทั้งด้านคุณภาพและมาตรฐานบริการ บริหารจัดการ การมีส่วนร่วม คุ้มครองสิทธิ์ และกองทุนสุขภาพระดับท้องถิ่น จากผู้ให้บริการ ผู้รับบริการ และประชาชนทุกภาคส่วน ระหว่าง พฤษภาคม-สิงหาคม 2559 นี้       
  2016-05-19 11:31
 • สปสช.เปิดเวทีประชาพิจารณ์บัตรทองระดับประเทศ ปี 58 ระดมความเห็นทุกภาคส่วนทั้ง ผู้ให้บริการ ผู้รับบริการ ผู้แทนวิชาชีพ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระบบทั่วประเทศ มุ่งพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า แถมเป็นปีประชาพิจารณ์ครั้งสำคัญที่สุดในรอบ 10 ปี เหตุมีการระดมความเห็นครั้งใหญ่ระดับประเทศ 2 ก.พ. 58 มุ่งสู่การเดินหน้าระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าร่วมกัน  
  2015-04-22 15:06

Pages