ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สปสช.เปิดเวทีประชาพิจารณ์บัตรทองระดับประเทศ ปี 58 ระดมความเห็นทุกภาคส่วนทั้ง ผู้ให้บริการ ผู้รับบริการ ผู้แทนวิชาชีพ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระบบทั่วประเทศ มุ่งพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า แถมเป็นปีประชาพิจารณ์ครั้งสำคัญที่สุดในรอบ 10 ปี เหตุมีการระดมความเห็นครั้งใหญ่ระดับประเทศ 2 ก.พ. 58 มุ่งสู่การเดินหน้าระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าร่วมกัน  

นพ.จรัล ตฤณวุฒิพงษ์

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2558 ที่โรงแรมรามาการ์เด้น กรุงเทพมหานคร – เมื่อเวลา 09:00 น. นพ.จรัล ตฤณวุฒิพงษ์ ประธานอนุกรรมการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ กรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมรับฟังความคิดเห็นทั่วไปในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า จากผู้ให้บริการและผู้รับบริการระดับประเทศ ปีงบประมาณ 2558  โดยเปิดให้ทุกภาคส่วนจากทั่วประเทศเข้ามีส่วนร่วมในการแสดงความเห็น ทั้งจากกลุ่มผู้ให้บริการ ได้แก่ ผู้แทนหน่วยบริการทุกระดับที่เข้าร่วมและไม่เข้าร่วมระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ กลุ่มผู้รับบริการ ได้แก่ ประชาชนทั่วไป ทั้งที่มีและไม่มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า กลุ่มผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย นักวิชาการ หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้อง

นพ.จรัล กล่าวว่า ตาม พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 มาตรา 18 (13) ได้กำหนดให้คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บอร์ด สปสช.) รับฟังความคิดเห็นทั่วไปในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการระดมความเห็นทุกภาคส่วน ทั้งผู้ให้บริการและผู้รับบริการ เน้นการมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ซึ่งจะเป็นแนวทางการดำเนินระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าอย่างยั่งยืน โดยกระบวนการรับฟังความคิดเห็นนี้ ได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2548 เป็นต้นมา

ทั้งนี้ในปี 2558 นี้ บอร์ด สปสช.ได้จัดให้มีกระบวนการรับฟังความเห็นเช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา โดยดำเนินกระบวนการเปิดรับฟังความเห็นจาก 13 เขตทั่วประเทศเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ระหว่างเดือนมกราคม-มีนาคมที่ผ่าน รวมทั้งยังมีการประชุมรับฟังความคิดเห็นทั่วไปจากผู้ให้บริการและผู้รับบริการนัดพิเศษ เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 ทั้งนี้ความเห็นต่างๆ ที่นำเสนอทั้งหมดได้มีการรวบรวมและสรุปโดยคณะทำงานวิชาการ และได้มีการนำเสนอเพื่อระดมความเห็นอีกครั้งในการประชุมรับฟังความเห็นในระดับประเทศครั้งนี้

“การประชุมรับรับฟังความคิดเห็น สปสช.ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตลอด 10 ปี แต่ปีนี้นับว่ามีความพิเศษและสำคัญอย่างยิ่ง เพราะได้มีการจัดประชุมรับฟังความเห็นครั้งใหญ่ที่เป็นนัดพิเศษ เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา เป็นการระดมความเห็นที่มีตัวแทนจากฝ่ายผู้ให้บริการ ผู้รับบริการ และนักวิชาการทั่วประเทศเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ที่มุ่งไปสู่การเดินระบบหลักประกันสุขภาพร่วมกัน ดังนั้นผลสรุปที่ได้ จึงเชื่อว่าจะนำไปสู่การปรับปรุงการบริหารและพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น” ประธานการประชุมรับฟังความคิดเห็นทั่วไปในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า กล่าว

นพ.วินัย สวัสดิวร เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) กล่าวว่า การประชุมรับฟังความเห็นฯ ระดับประเทศที่จะจัดขึ้นนี้ได้แบ่งการนำเสนอเป็น 5 กลุ่มย่อย ได้แก่ 1.ประเภทและขอบเขตบริการสาธารณสุขและด้านมาตรฐานบริการสาธารณสุข  2.การบริหารจัดการสำนักงาน 3.การบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 4.การบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นและพื้นที่ และ 5.การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและด้านการรับรู้และคุ้มครองสิทธิ โดยจะมีการระดมความเห็นในประเด็นและข้อเสนอต่างๆ เพื่อเป็นข้อสรุปอีกครั้ง ไม่ว่าจะเป็นการบริหารกองทุนฯ ทั้งการโอนงบประมาณให้กับหน่วยบริการ การพัฒนามาตรฐานการบริการรักษาพยาบาล การเพิ่มการเข้าถึงการบริการสุขภาพให้กับประชาชน และการปรับการจัดการเพื่อเอื้อต่อการทำงานของหน่วยบริการ เป็นต้น