ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

4 กก.สปสช.ยื่นลาออก หลัง ป.ป.ช.ประกาศแสดงบัญชีทรัพย์สิน ด้าน “หมอปิยะสกล” ทักท้วงขอให้ทบทวน ไม่ฟันธงแสดงบัญชีทรัพย์สินเป็นเหตุ พร้อมย้ำต่อที่ประชุม กก.สปสช.ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินแล้วเสร็จ หลังประกาศบังคับใช้ภายใน 60 วัน พร้อมระบุหากลาออกต้องทำก่อนกฎหมายมีผล

จากกรณีที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้ออกประกาศให้กรรมการในองค์กรอิสระต้องยื่นแสดงบัญชีทรัพย์สินนั้น เมื่อวันที่ 5 พ.ย.61 ในการประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุภาพแห่งชาติ (บอร์ด สปสช.) ช่วงวาระแจ้งเพื่อทราบ นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้แจ้งต่อที่ประชุมถึงประกาศฉบับดังกล่าวของ ป.ป.ช. ซึ่งจะส่งผลให้กรรมการ สปสช.ทุกคน รวมถึงประธานกรรมการจะต้องยื่นแสดงบัญชีทรัพย์สินทั้งหมดต่อ ป.ป.ช.

ศ.นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในฐานประธานบอร์ด สปสช. กล่าวว่า จากประกาศ ป.ป.ช.ฉบับดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ภายใน 30 วัน หลังประกาศในราชกิจจานุเบกษา หรือในวันที่ 1 ธันวาคม 2561 นี้ และหลังจากนั้นผู้ดำรงตำแหน่งต้องแสดงบัญชีทรัพย์สินภายใน 60 วัน รวมเป็นระยะเวลา 90 วัน ในการยื่นบัญชีทรัพย์สินนี้ ทั้งนี้หากจะลาออก จะต้องลาออกภายใน 30 วัน เพราะหากลาออกหลังจากที่ประกาศมีผลบังคับใช้ ยังมีผลให้ต้องแสดงบัญชีทรัพย์สินอยู่ดี ทั้งนี้ขอให้ฝ่ายเลขาในส่วนของ สปสช.ช่วยดูแลรายละเอียดเท่าที่ทำได้ และขอให้คนที่มีประสบการณ์ที่เคยยื่นแสดงบัญชีทรัพย์สินมาแชร์ข้อมูลกัน

ด้าน นพ.ศักดิ์ชัย กล่าวว่า ประกาศของ ป.ป.ช.จะมีผลจากนี้ใน 90 วัน การแสดงบัญชีทรัพย์สินเป็นความลับทางกฎหมาย และจากที่ได้เคยยื่นไปแล้วจะไม่มีการนำมาเปิดเผย จะถูกปิดซองเป็นความลับ แตกต่างจากการยื่นแสดงบัญชีทรัพย์สินของข้าราชการการเมืองหรือรัฐมนตรีที่ต้องเปิดข้อมูลต่อสาธารณะ

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า ภายหลังจากที่ ป.ป.ช.ประกาศการยื่นบัญชีทรัพย์สินดังกล่าวที่ส่งผลให้กรรมการ สปสช.ต้องทำการยื่นบัญชีทรัพย์สินด้วยนั้น ได้ปรากฎว่ามีกรรมการ สปสช. 4 คน ที่ได้ยื่นลาออกแล้ว ได้แก่ 1.นพ.พินิจ หิรัญโชติ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการแพทย์ทางเลือก 2.นางชุมศรี พจนปรีชา ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงินการคลัง 3.นายสมใจ โตศุกลวรรณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย และ 4.นพ.จรัล ตฤณวุฒิพงษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการแพทย์และสาธารณสุข ซึ่งในที่ประชุมบอร์ด สปสช.ได้รับทราบ และมีมติให้หารือกับทั้ง 4 ท่านนี้ว่าจะมีการทบทวนการลาออกหรือไม่

สำหรับการประชุมบอร์ด สปสช.วันนี้ นอกจากกรรมการ สปสช.ที่ปรากฏชื่อยื่นลาออกที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้แล้ว ยังมี กรรมการ สปสช.คนอื่นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมเช่นกัน คือ ผศ.ดร.จิตติ มงคลชัยอรัญญา นพ.ศราวุธ สันตินันตรักษ์ นพ.พงษ์พัฒน์ ปธานวนิช และ พญ.ประสบศรี อึ้งถาวร

ด้าน ศ.นพ.ปิยะสกล ให้สัมภาษณ์ภายหลังประชุมบอร์ด สปสช. เพิ่มเติม โดยยอมรับว่ามีกรรมการ สปสช. 4 ท่าน ได้ทำหนังสือลาออกแล้วหลังวันที่ 30 ตุลาคม ที่ผ่านมา โดยทั้ง 4 ท่าน ถือเป็นกำลังสำคัญ ส่วนเหตุผลนั้นอาจมีหลายสาเหตุ ไม่ชัดเจน ประกาศ ป.ป.ช.อาจเป็นส่วนหนึ่ง แต่จากการพูดคุยไม่ได้บอกชัดเจนว่าเป็นเรื่องนี้ ทั้งนี้ได้ขอให้ทั้ง 4 ท่านพิจารณาใหม่ ซึ่งก็ขอเวลา 2 วัน ส่วนการลาออกของกรรมการ สปสช. 4 ท่านซึ่งล้วนเป็นผู้ทรงคุณวุฒิทั้งหมดจะมีผลต่อการทำงานของบอร์ด สปสช.หรือไม่ กรรมการ สปสช.ที่เป็นผู้แทนกฤษฎีการะบุว่า หากบอร์ดยังมีกรรมการครบองค์ประชุมก็ยังสามารถทำงานต่อไปได้ แต่ทั้งนี้ขอให้ฝ่ายกฎหมายไปดูรายละเอียดก่อน