บอร์ด สปสช.อนุมัติแผนรับฟังความคิดเห็นทั่วปรับระบบบัตรทอง ปี 60

บอร์ด สปสช.อนุมัติแผนรับฟังความคิดเห็นทั่วไปฯ ปี 60 ปฎิรูปกระบวนการรับฟังความเห็น เพิ่มความสำคัญกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประเด็นเฉพาะ พร้อมเปิดรับฟังความเห็นด้วยรูปแบบและวิธีการหลากหลาย เสริมสร้างจุดแข็งระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ขยายการมีส่วนร่วม สู่การพัฒนาระบบยั่งยืน

ที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ – เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะประธานกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บอร์ด สปสช.) กล่าวว่า ในวันนี้บอร์ด สปสช.ได้อนุมัติแผนรับฟังความคิดเห็นทั่วไปจากผู้ให้บริการและผู้รับบริการ ประจำปี 2560 ซึ่งเป็นไปตาม พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 มาตรา 18 (10) และ (13) กำหนดให้ บอร์ด สปสช.จัดกระบวนการรับฟังความคิดเห็นทั่วไปในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า(บัตรทอง) เป็นประจำทุกปีเพื่อระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน นำไปสู่การปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุขที่เป็นจุดแข็งของระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ทั้งยังเป็นการดำเนินตามกลยุทธ์ภายใต้ยุทธ์ศาสตร์การพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพ ฉบับที่ 4(พ.ศ. 2560-2564) ในการสร้างความมั่นใจในการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และในปี 2560 นี้ สปสช.ยังได้ปฏิรูปการรับฟังความเห็นโดยเพิ่มความสำคัญผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) ในกลุ่มต่างๆ ประเด็นเฉพาะ และด้วยรูปแบบและวิธีการที่หลากหลาย 

นพ.จรัล ตฤณวุฒิพงษ์ ประธานอนุกรรมการสื่อสารสังคมและรับฟังความคิดเห็นจากผู้ให้และผู้รับบริการ สปสช. กล่าวว่า การรับฟังความคิดเห็นทั่วไปฯ สปสช.ได้จัดดำเนินการตั้งแต่ปี 254 เป็นต้นมา โดยในปี 2560 จะเป็นการจัดรับฟังความเห็นครั้งที่ 14  ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการพัฒนากระบวนการรับฟังความเห็นให้ก้าวหน้า มีสาระ และเป็นประโยชน์ต่อระบบหลักประกันสุขภาพเป็นอย่างมาก ทั้งการขยายการจัดรับฟังความเห็นไปจนถึงระดับจังหวัด อำเภอ และตำบลในบางพื้นที่ มีการมอบหมายให้หน่วยงานวิชาการ ภาครัฐ และเครือข่ายประชาชน เป็นแกนหลักในการจัดประชุมหรือเป็นเจ้าภาพร่วม และบางพื้นที่มีการจัดประชุมแบบสมัชชา ซึ่งเป็นระบบที่องค์การอนามัยโลกและเวทีนานาชาติใช้อยู่ โดยได้ข้อสรุปเป็นมติของพื้นที่เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อยอดได้ทุกระดับ บางแห่งสามารถสังเคราะห์เป็น ธรรมนูญพื้นที่ ซึ่งเป็นกลไกที่มีคุณค่า

นพ.จรัล กล่าวว่า ในปี 2560 นี้ เพื่อให้การจัดรับฟังความเห็นทั่วไปฯ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น จึงได้มีการทบทวนกระบวนการจัดรับฟังความเห็นเพื่อนำไปสู่การปฏิรูปการรับฟังความเห็น โดยได้บูรณาการรับฟังความเห็นที่คงการรับฟังความเป็นทั่วไปที่เปิดกว้าง เพื่อเปิดให้มีผู้ร่วมแสดงความเห็นที่หลากหลาย รวมถึงประเด็นตามข้อบังคับและประเด็นเชิงนโยบาย ขณะเดียวกันยังกำหนดให้มีการรับฟังความเห็นเฉพาะประเด็น เช่น การรับฟังความกลุ่มผู้ให้บริการในการจัดการระบบ การทบทวนนโยบายสำคัญ อาทิ การดูแลระยะยาวในกลุ่มผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง (Long Term Care: LTC), ปฏิรูปกองทุนท้องถิ่น ความต้องการของกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ เป็นต้น    

สำหรับกระบวนการรับฟังความเห็นจะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ การจัดกระบวนการรับฟังความเห็นในระดับพื้นที่ ซึ่งจะเปิดให้มีการแสดงข้อคิดเห็นจากลุ่มเป้าหมายและรวบรวมข้อเสนอต่างๆ ที่ได้เพื่อนำเสนอเข้าสู่เวทีการรับฟังความเห็นระดับชาติ และจากนั้นคณะทำงานจะทำการกลั่นกรองความเห็นที่รับฟังและสรุปเพื่อนำเสนอต่อบอร์ด สปสช.เพื่อพิจารณาต่อไป

“กระบวนการรับฟังความเห็นนับเป็นจุดแข็งของระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ นอกจากทำให้เกิดการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนแล้ว ยังเป็นการประเมินผลการดำเนินนโยบายที่ผ่านมา รับทราบปัญหา พร้อมเปิดรับฟังข้อเสนอแนะที่นำไปสู่การพัฒนากระบวนการทำงานและพัฒนาเชิงนโยบาย นอกจากนี้ยังเป็นการนำไปสู่การสร้างความเข้าใจและลดความขัดแย้งในระบบ เหล่านี้เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติประสบผลสำเร็จและได้รับการยอมรับทั้งจากในประเทศและต่างประเทศตลอดระยะเวลา 14 ปีที่ผ่านมา” นพ.จรัล กล่าว   

ความคิดเห็นล่าสุด

กนกลดา ทองจํารูญ
13 ชั่วโมง 53 นาที ago
ชูเลิศ สีแสด
15 ชั่วโมง 17 นาที ago
Phawit Jitsabai
15 ชั่วโมง 44 นาที ago
กัญญนัท ริปันโน
20 ชั่วโมง 47 วินาที ago

ข่าวล่าสุด

ความคิดเห็นล่าสุด

กนกลดา ทองจํารูญ
13 ชั่วโมง 53 นาที ago
ชูเลิศ สีแสด
15 ชั่วโมง 17 นาที ago
Phawit Jitsabai
15 ชั่วโมง 44 นาที ago
กัญญนัท ริปันโน
20 ชั่วโมง 47 วินาที ago
กลับด้านบน