ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

มติชน - นพ.ทรงยศ ชัยชนะ รองปลัด สธ. กล่าวเปิดงานนิทรรศการวันอนามัยโลก (World Health Day 2014) ซึ่งตรงกับวันที่ 7 เมษายนของ ทุกปี ว่า วันอนามัยโลกปีนี้เน้นเรื่อง "แมลงพาหะนำโรค : Vector-borne disease" โดยยุงเป็นปัจจัยสำคัญ เนื่องจากเป็นตัวก่อโรคอย่างน้อย 5 โรค ได้แก่ โรคไข้เลือดออก ไข้สมองอักเสบ ชิคุนกุนยา เท้าช้าง และมาลาเรีย โดยในปี 2556 พบผู้ป่วยโรคเหล่านี้รวมกัน 170,051 ราย เสียชีวิต 159 ราย อันดับ 1 คือ ไข้เลือดออก มีผู้ป่วยสะสมถึง 153,765 ราย มากกว่าปี 2555 ถึง 2 เท่าตัว เสียชีวิต 132 ราย รองลงมาคือ มาลาเรีย พบผู้ป่วย 14,741 ราย เสียชีวิต 6 ราย สธ.มี มาตรการลดผู้ป่วยของโรคที่เกิดจากยุง โดยให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกแห่งรณรงค์ให้ประชาชนรักษาความสะอาดสิ่งแวดล้อม ลดแหล่งน้ำเสีย ลดปริมาณขยะ ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ นอนในมุ้ง ใช้ยาทากันยุง เป็นต้น

นพ.โสภณ เมฆธน อธิบดีกรมควบคุมโรค (คร.) กล่าวว่า เมื่อปี 2556 นับเป็นปีที่มีการระบาดของโรคไข้เลือดออกในไทยสูงสุดในรอบ 20 ปี แต่ปี 2557 ขณะนี้มีผู้ป่วย 3,790 ราย ลดลงจากช่วงเดียวกันในปีที่แล้วถึง 75% เสียชีวิต 3 ราย แต่ต้องไม่ประมาท เพราะมาเลเซียระบาดสูงกว่า 4 เท่า ซึ่งอาจมาจากภูมิต้านทานและชนิดของเชื้อ ทั้งนี้ คาดว่าปีนี้ในไทยจะมี ผู้ป่วยไข้เลือดออก 80,000-100,000 ราย แต่หากควบคุมดีจำนวนอาจลดลง

ที่มา--มติชน ฉบับวันที่ 10 เม.ย. 2557 (กรอบบ่าย)--