สธ.ใช้ประชาคม ที่ปรึกษาอาวุโส สกัดคอร์รัปชัน โยกย้ายในกระทรวง

Wed, 2014-04-09 20:15 -- hfocus
Print this pagePrint this page

ปลัดสธ.นำทีมสธ.-24 ชมรมวิชาชีพเห็นพ้อง สร้างอภิบาลระบบคุณธรรมโยกย้ายแต่งตั้งผู้บริหาร ใช้หลักประชาคมสาธารณสุขและสภาที่ปรึกษาอาวุโส เป็นฝ่ายเฝ้าระวัง ตรวจสอบ ชี้แนะ การบริหารงานในกระทรวงฯ สกัดคอร์รัปชัน ผู้บริหารแทรกแซง
       
วันนี้ (9 เม.ย.) ที่โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ให้สัมภาษณ์ภายหลังเป็นประธานประชุมตัวแทนวิชาชีพสังกัด สธ.จำนวน 24 ชมรม รวม 80 คน เพื่อร่วมกันสร้างกลไกอภิบาลระบบคุณธรรม ว่า เป็นการประชุมครั้งที่ 2 หลังจากที่ชมรมวิชาชีพได้ให้ข้อเสนอ ทั้งนี้ข้อสรุปคือในขั้นต้นนี้จะดำเนินการ 2 เรื่องก่อน ได้แก่ การจัดทำหลักเกณฑ์การแต่งตั้งโยกย้าย การสับเปลี่ยนผู้บริหารทุกระดับ และการสร้างระบบการเฝ้าระวัง เพื่อตรวจสอบถ่วงดุลการบริหารราชการของกระทรวง เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม ป้องกันการแทรกแซงที่มิชอบธรรม
       
นพ.ณรงค์กล่าวว่า การสร้างกลไกการตรวจสอบถ่วงดุลการบริหารของกระทรวง ได้วาง 2 กลไก คือ 1. ให้บุคคลในวิชาชีพต่างๆ มีส่วนร่วมในรูปของประชาคมสาธารณสุข เพื่อรักษาระบบคุณธรรมในการบริหาร โดยจะมีธรรมนูญของประชาคมสาธารณสุขเป็นกรอบ กฎเกณฑ์ กติกา ขับเคลื่อนการดำเนินงานร่วมกันในรูปของสมัชชาประชาคม ใช้เสียงส่วนใหญ่เป็นฉันทามติ เพื่อป้องกันการแทรกแซงทำลายระบบคุณธรรม ทำหน้าที่คล้ายสุนัขเฝ้าบ้าน และ 2. การใช้กลไกของสภาที่ปรึกษาอาวุโส ซึ่งเป็นอดีตข้าราชการอาวุโส สธ.ที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านการบริหาร เพื่อร่วมให้ข้อเสนอแนะต่อการบริหารงานใน สธ. และเป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำแก่ประชาคมสาธารณสุขในการดำเนินการต่างๆ
       
ด้าน นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ ที่ปรึกษา สธ. และนายแพทย์ทรงคุณวุฒิด้านเวชกรรมป้องกัน กล่าวว่า การจัดตั้งประชาคมสาธารณสุขและสภาที่ปรึกษาสาธารณสุขอาวุโสนั้น อาจดำเนินการได้ 2 ลักษณะ คือ ตั้งเป็นนิติบุคคลประเภทสมาคม ตามที่ประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์ เพื่อให้มีสถานะทางกฎหมายรองรับ หรือจัดตั้งโดยใช้เสรีภาพในการรวมตัวตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชการอาณาจักรไทยมาตรา 64 ให้การรองรับไว้ ซึ่งจะต้องหารือในรายละเอียด รวมทั้งข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง คาดว่าจะเริ่มใช้โดยเร็วที่สุด