กรมอนามัย รุกองค์กรต้นแบบไร้พุง ช่วยวัยทำงานห่าง 5 โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

Fri, 2014-07-18 11:34 -- hfocus
Print this pagePrint this page

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เร่งขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้องค์กรต้นแบบไร้พุง หวังป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 5 โรค ได้แก่ โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง หัวใจ หลอดเลือดสมอง และมะเร็ง สร้างสุขภาพที่ดีครอบคลุมทุกพื้นที่

วันที่ 17 กรกฎาคม 2557 นพ.ณรงค์ สายวงศ์ รองอธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ศูนย์การเรียนรู้องค์กรต้นแบบไร้พุง มุ่งสู่สุขภาพดี” ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร ว่า กรมอนามัยได้ดำเนินงานโครงการคนไทยไร้พุง โดยมุ่งส่งเสริมการดำเนินงานองค์กรไร้พุงในหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของทุกจังหวัดตั้งแต่ปี 2551 พร้อมทั้งส่งเสริม สนับสนุน และเพิ่มศักยภาพให้ภาคีเครือข่าย ได้แก่ ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยงานภาครัฐ  องค์กรอื่น ๆ ในทุกระดับ ให้มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการสร้างพฤติกรรมที่พึงประสงค์ทั้งด้านอาหารและการออกกำลังกาย และในปี 2554 ได้พัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู้องค์กรต้นแบบไร้พุงเพื่อการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัจจุบันทั่วโลกให้ความสำคัญกับโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCD) เป็นอย่างมาก โดยนำวาระเรื่อง NCD เข้าที่ประชุมประจำปี 2554 ขององค์การสหประชาชาติ (UN) ว่า ด้วยเรื่องการควบคุมและป้องกันโรค ไม่ติดต่อในระดับประเทศ สำหรับประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคตามกลุ่มวัย โดยการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคกลุ่มวัยทำงาน มีเป้าหมายหลักคือ ลดปัญหา 5 โรค    ไม่ติดต่อเรื้อรัง ได้แก่ โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง หัวใจ หลอดเลือดสมอง และมะเร็ง ส่วนใหญ่เกิดจากพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่พึงประสงค์ และเพิ่มวิถีชีวิตพอเพียงใน 3 ด้าน คือ การบริโภคอาหารที่เหมาะสม การออกกำลังกายที่เพียงพอ และการจัดการอารมณ์ได้เหมาะสม

นพ.ณรงค์ กล่าวต่อไปว่า กลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือด ความดันโลหิตสูง และเบาหวาน มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว สาเหตุเกิดจากภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วน ซึ่งจากการสำรวจสุขภาพประชาชนไทย อายุ 15 ปี ขึ้นไป โดยการตรวจร่างกาย ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2551 - 2552 พบค่าดัชนีมวลกายที่เท่ากับและมากกว่า 25 กิโลกรัม/ตารางเมตร ของประชากรชาย ร้อยละ 28.4 และประชากรหญิง ร้อยละ 40.7 และเส้นรอบเอวเกินมาตรฐาน พบร้อยละ 18.6 และร้อยละ 45 ตามลำดับ นอกจากนี้ ยังพบว่า กลุ่มวัยดังกล่าวป่วยเป็นโรคเบาหวานร้อยละ 6.9 ความดันโลหิตสูง ร้อยละ 21.4 และคอเลสเตอรอลในเลือดสูง ร้อยละ 19.4 แสดงให้เห็นว่าประชาชนไทยจำนวนหลายล้านคนมีโอกาสเสี่ยงต่อการเสียชีวิตด้วยโรคเบาหวาน  โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือดก่อนวัยอันควร 

“การประชุมปฏิบัติการ เรื่อง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ศูนย์การเรียนรู้องค์กรต้นแบบไร้พุง มุ่งสู่สุขภาพดี” ครั้งนี้ จึงเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้ภาคีเครือข่ายด้านการบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้องค์กรต้นแบบไร้พุง แลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์การปฏิบัติงาน รวมทั้งพัฒนาและเพิ่มพูนศักยภาพผู้ให้ความรู้ 3 อ. ระดับจังหวัด ซึ่งภาคีเครือข่าย ได้แก่ ชุมชน ท้องถิ่น และหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ได้ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมสุขภาพเพื่อป้องกันโรคอ้วนและอ้วนลงพุง ด้วยการขับเคลื่อนให้เกิดศูนย์การเรียนรู้องค์กรต้นแบบไร้พุง โดยภายในงานมีการมอบโล่เกียรติคุณแก่จังหวัดที่มีผลการดำเนินงานพัฒนาองค์กรเป็นศูนย์การเรียนองค์กรต้นแบบไร้พุง จำนวน 22 จังหวัด และมอบเกียรติบัตรให้ศูนย์การเรียนรู้ฯ ที่มาจัดนิทรรศการ จำนวน 22 องค์กร และเกียรติบัตรรับรองศูนย์การเรียนรู้องค์กรต้นแบบไร้พุงในพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์อนามัยให้ศูนย์อนามัย  12 เขต”  รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวในที่สุด