สธ.เตรียมขึ้นค่าจ้าง พกส. 2 เด้ง 1 ต.ค.นี้

Sun, 2014-09-21 15:39 -- hfocus
Print this pagePrint this page

สธ.เตรียมขึ้นค่าจ้างพกส.ประจำปี 4 % ในวันที่ 1 ต.ค. 57 และปรับฐานค่าจ้างเพิ่มอีก 6 % ตามนโยบายรัฐบาล หมอวชิระแจงเพื่อให้เหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน ตามนโยบายรัฐบาลและคสช. เร่งสำรวจและทำแผนให้พสก.ทุกคนได้รับค่าจ้างในอัตราไม่ต่ำกว่าขั้นต่ำ รวมทั้งสวัสดิการรักษาพยาบาลทายาทสายตรง และค่าทำขวัญกรณีได้รับอันตรายจากการทำงาน

21 ก.ย.57 นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข(สธ.) ให้สัมภาษณ์ภายหลังประชุมคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ว่า ที่ประชุมได้มีมติใน 3 เรื่อง คือ  1.เห็นชอบในหลักการปรับค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (พกส.) จำนวน 121,869 คน โดยใช้เงินในการปรับค่าจ้างประจำปีตามผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา 4 % ของเงินค่าจ้าง ณ วันที่ 1 กันยายน 2557 จากนั้น จะปรับฐานค่าจ้างเพิ่มอีก 6 % เพื่อให้สอดคล้องเหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน เป็นไปตามนโยบายรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ในวันที่ 1 ตุลาคม 2557 ทั้งนี้ ได้ให้คณะอนุกรรมการวิเคราะห์จำนวนพกส. ที่ได้รับค่าจ้างยังไม่ถึงอัตราจ้างขั้นต่ำ เพื่อที่จะจัดทำแผนในการปรับให้ได้รับค่าจ้างในอัตราขั้นต่ำตามระเบียบ โดยคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข จะออกประกาศเรื่องการกำหนดเงินเพิ่มเพื่อเป็นค่าจ้างของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป พ.ศ.2557 เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติเหมือนกันทั่วประเทศ

2. เห็นชอบในหลักการของประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เกี่ยวกับการจัดตั้งคณะอนุกรรมการในระดับเขตสุขภาพ กรม และสถาบันพระบรมราชชนก เพื่อกระจายอำนาจในการบริหารจัดการเรื่องการจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุขในพื้นที่ที่รับผิดชอบ สอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการยิ่งขึ้น

3. การตั้งคณะทำงาน 2 ชุด ในการจัดทำสวัสดิการพกส. 2 เรื่อง ได้แก่ 1.คณะทำงานร่างหลักเกณฑ์สิทธิประโยชน์การรักษาพยาบาล โดยปรับสิทธิประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลให้กับทายาทสายตรงของ พกส. มีรองอธิบดีกรมการแพทย์เป็นประธาน และผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล กรมการแพทย์ เป็นเลขานุการคณะทำงาน และ 2.คณะทำงานจัดทำร่างหลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าทำขวัญในกรณีที่ได้รับอันตรายจากการทำงาน มีรองอธิบดีกรมควบคุมโรคเป็นประธาน และผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ กรมควบคุมโรค เป็นเลขานุการคณะทำงาน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

พกส.ชี้สธ.แก้ไม่ถูกจุด ลั่นต้องได้ขั้นต่ำ 9 พัน/เดือน