ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สปสช.แจงโครงการที่หนุนหน่วยงานนอกเหนือ รพ.เพื่อสนับสนุนจัดบริการสาธารณสุขใช้งบรายหัวไม่ถึง 0.5% เผยข้อมูล 3 ปี 55-57 เป็นหน่วยงานในสธ. ทั้งสำนักงานปลัดกระทรวงและกรมต่างๆ ของสาธารณสุข 52 โครงการ ใช้เงิน 500 ล้านบาท หรือ 81.95% ของงบทั้งหมด ตัวอย่างโครงการเช่น พัฒนาระบบและติดตามกำกับงานส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคตามกลุ่มวัยป้องกันแก้ไขโรคเรื้อรัง เฝ้าระวังสุขภาพหญิงตั้งครรภ์ ย้ำทุกอย่างอยู่ภายใต้กฎหมายหลักประกันสุขภาพ

17 ธ.ค.57 ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ  โฆษกสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) กล่าวว่า งบประมาณหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินั้น เป็นงบประมาณที่รัฐจัดให้เพื่อการดูแลสุขภาพของประชาชน โดยใช้เป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการของสถานพยาบาลตาม ม. 38 พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 ไม่ใช้งบที่จัดให้สถานพยาบาลโดยตรงเหมือนในอดีต  ตามหลักการแบ่งแยกผู้ซื้อบริการและผู้ให้บริการ เป็นไป และให้คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(บอร์ด สปสช.) ซึ่งประกอบด้วย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ และตัวแทนภาคีต่างๆ กำหนดหลักเกณฑ์การบริหารงบเหมาจ่าย โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ

1.งบชดเชยค่ารักษาพยาบาล มากกว่าร้อยละ 99 ของงบทั้งหมด จ่ายตรงไปที่สถานพยาบาลตามประชากร

2.อีกไม่เกินร้อยละ 1 เป็นงบสนับสนุนส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุข เช่น งบ ม.41 และงบกองทุนสุขภาพตำบลตามม.47 รวมทั้งงบพัฒนาติดตามกำกับประเมินผลการจัดบริการที่สนับสนุนหน่วยงานต่างๆ เช่น กรมต่างๆ ของกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและอำเภอ รวมทั้งสถาบันวิชาการต่างๆ และมูลนิธิที่ไม่แสวงหากำไร เพื่อช่วยในการพัฒนาเตรียมความพร้อมของบุคลากรในการให้บริการ หรือช่วยในการติดตามกำกับประเมินผลระบบบริการและการเข้าถึงบริการ

ทั้งนี้ ภาพรวมของงบสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุข ตั้งแต่ปี 2555-2557 มีโครงการทั้งหมด 75 โครงการ เป็นเงิน 610.287 ล้านบาท ในจำนวนนี้เป็นโครงการที่ สป.สธ.และกรมต่างๆ 52 โครงการ หรือร้อยละ 69 รวมเป็นเงิน 500.073 ล้านบาท หรือร้อยละ 81.95 ของงบทั้งหมด ส่วนโครงการที่เป็นของ  มหาวิทยาลัย สภาวิชาชีพ มูลนิธิและอื่นๆ  23 โครงการ เป็นเงิน 110.214 ล้านบาท หรือร้อยละ 18.05 ของงบทั้งหมด ตัวอย่างโครงการ เช่น  

1.โครงการ ติดตามกำกับ และประเมินผลการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคกระทรวงสาธารณสุข ปี 2555 งบ 10 ล้านบาท

2.โครงการพัฒนาศักยภาพทันตบุคลากรเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานทันตสาธารณสุขในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2555 งบ 2 ล้านบาท

3.โครงการแผนงานพัฒนารูปแบบและขยายการดำเนินงานสร้างสุขภาพและรักษาพยาบาล วิถีพุทธ ปี 2555 งบ 1.7 ล้านบาท

4.โครงการส่งเสริมการจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ระดับอำเภอ งบ 44 ล้านบาท

ทพ.อรรถพร กล่าวว่า จากข้อมูลทั้งหมดจะเห็นว่างบประมาณที่ใช้นั้น เป็นการสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขเพื่อให้หน่วยบริการทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ไม่ใช่การใช้จ่ายเงินให้องค์กรที่นอกเหนือไม่เกี่ยวกับงานของหน่วยบริการและไม่เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหารพ.ขาดทุน เพราะใช้งบประมาณไม่มากเมื่อเทียบกับงบทั้งหมด