ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สปช.เสนอเพิ่มศักยภาพ รพ.สต. ลดเหลื่อมล้ำการรักษาพยาบาลของคนในเขตเมืองและชนบท เพิ่มบุคลากร เครื่องมือแพทย์ และส่งเสริมระบบสารสนเทศแบบ tele-medicine เน้นด้านส่งเสริมป้องกันโรค ฟื้นฟูสุขภาพผู้ป่วย

18 ธ.ค.57 ในการประชุมสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) เพื่อพิจารณารายงานของคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญติดตามและให้ข้อเสนอแนะการยกร่างรัฐธรรมนูญ ที่จัดทำสรุปความเห็นหรือข้อเสนอแนะในการยกร่างรัฐธรรมนูญของคณะกรรมาธิการวิสามัญ ประจำสภา 18 คณะ วันที่สอง (17 ธ.ค.57) นายวิบูลย์ คูหิรัญ สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ(สปช.) และประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลโพธาราม ได้อภิปรายสนับสนุนการเพิ่มศักยภาพให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หรือ รพ.สต.

นายวิบูลย์ระบุว่าควรดึงศักยภาพและใช้ประโยชน์จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เพื่อลดความเหลื่อมล้ำด้านการบริการทางการแพทย์ระหว่างชนบทและเมือง โดยการเพิ่มเจ้าหน้าที่ บุคลากร จัดหาเครื่องมือแพทย์ และควรส่งเสริมด้านระบบสารสนเทศในโรงพยาบาลเหล่านี้ โดยเฉพาะระบบ Tele-medicine (การแพทย์ทางไกล) ซึ่งเป็นการนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้กับงานทางการแพทย์โดยการส่งสัญญาณผ่านสื่ออาจเป็นสัญญาณดาวเทียม หรือใยแก้วนำแสงควบคู่ไปกับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ แพทย์ต้นทางกับแพทย์ปลายทางติดต่อกันด้วยภาพเคลื่อนไหวและเสียงทำให้สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลคนไข้ระหว่างกันและกันได้

ทั้งนี้นายวิบูลย์ระบุว่าควรบรรจุเพิ่มบุคลากรและจัดอบรมให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เพิ่มศักยภาพด้านสาระสนเทศ รวมทั้งเชื่อมโยงระบบขนด้านสาธารณสุขด้วยยานพาหนะต่างๆ ให้เป็นระบบเดียวกัน เพราะในปัจจุบันโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ เช่นการวางสายเคเบิล และระบบการสื่อสารของประเทศไทยก็มีความพร้อมพอสมควรอยู่แล้ว

อนึ่งปัจจุบันนี้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล มีการให้บริการสาธารณสุขที่หลากหลาย อาทิ การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาพยาบาล การฟื้นฟูสภาพ และการคุ้มครองผู้บริโภค โดยเกือบทั้งหมดจะไม่รับผู้ป่วยใน และไม่มีแพทย์ทำงานอยู่เป็นประจำ แต่จะอาศัยความร่วมมือกับแพทย์ในโรงพยาบาลชุมชน

เรื่องที่เกี่ยวข้อง