ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

บอร์ดอภ.มีมติ เห็นชอบ นพ.นพพร ชื่นกลิ่น รองอธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมคนใหม่ ประธานบอร์ดอภ.ย้ำ ขอให้มั่นใจว่าการสรรหาครั้งนี้มีความเป็นธรรม ยืนยันไม่มีแรงกดดันจากฝ่ายไหนทั้งสิ้น

พลโทศุภกร สงวนชาติศรไกร

9 ม.ค.58 พลโทศุภกร สงวนชาติศรไกร ประธานกรรมการองค์การเภสัชกรรม(บอร์ดอภ.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2558 ที่ประชุมบอร์ดอภ.ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2558 ได้มีมติเห็นชอบเลือก นพ.นพพร ชื่นกลิ่น รองอธิบดีกรมควบคุมโรค ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมคนใหม่ โดยกระบวนการสรรหาผู้อำนวยการคนใหม่นี้ยังไม่สิ้นสุด ซึ่งหลังจากนี้คณะอนุกรรมการพิจารณาผลตอบแทนให้กับผู้อำนวยการองค์การฯ ที่มี นพ.บุญชัย สมบูรณ์สุข เป็นประธาน จะได้เชิญ นพ.นพพร มาร่วมหารือในเรื่องของค่าตอบแทนและรายละเอียดของสัญญาจ้างต่างๆ  ซึ่งเมื่อได้ข้อสรุปจะนำเสนอพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการองค์การเภสัชกรรมอีกครั้ง ในวันที่ 27 มกราคม 2558 หลังจากนั้นจะเสนอชื่อให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเพื่อนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งต่อไป

พลโทศุภกร กล่าวว่า การสรรหาผู้อำนวยการคนใหม่ดำเนินการทุกอย่างตามขั้นตอน แผนงาน และระยะเวลาที่กำหนดประมาณไว้ 3 เดือน โดยคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมที่มี นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย เป็นประธาน มี นพ.อำพล จินดาวัฒนะ, นพ.สุรเชษฐ์ สถิตนิรามัย, นายอัษฎางค์ เชี่ยวธาดา, นางญาใจ พัฒนสุขวสันต์ เป็นกรรมการ และ ภญ.วนิชา ใจสำราญ รองผู้อำนวยการ เป็นเลขานุการ ได้เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและแต่งตั้งผู้ที่จะเข้ามาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมไป และประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน – 8 ธันวาคม 2557 ที่ผ่านมา และมีผู้สนใจเข้ามาสมัครจำนวนทั้งสิ้น 4 คน

จากนั้นคณะกรรมการสรรหาฯได้ทำการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครตามคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับคณะกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พร้อมทั้งได้ทำการสัมภาษณ์และให้ผู้สมัครทั้ง 4 ท่าน นำเสนอวิสัยทัศน์และแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพงานด้านสุขภาพ และการบริหารจัดการองค์กร และได้คัดเลือกผู้สมัครที่เหมาะสมเหลือ 2 ท่าน นำเสนอให้คณะกรรมการองค์การเภสัชกรรมทั้งคณะพิจารณา ซึ่งคณะกรรมการองค์การเภสัชกรรมได้พิจารณาแล้วมติ ให้ นพ.นพพร ชื่นกลิ่น เป็นมีความเหมาะสมเนื่องจากเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ มีความรู้ ความสามารถ และมีความตั้งใจเข้ามาบริหารงานองค์การเภสัชกรรมเพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงยา และสร้างความมั่นคงด้านยาของประเทศ ที่สำคัญมีความเหมาะสมที่จะเป็นผู้บริหารขององค์การฯในสภาวะการณ์ปัจจุบัน

“การพิจารณาสรรหาและแต่งตั้งผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมคนใหม่นี้ คณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม และกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ทำตามขั้นตอนและแผนงานที่กำหนดไว้ ภายใต้เวลาที่เหมาะสม ที่อภ.ต้องมีผู้นำที่จะขับเคลื่อนให้เดินไปข้างหน้ากับภารกิจที่มีอยู่อีกมากมายที่ต้องเร่งดำเนินการ และขอให้มั่นใจว่าการสรรหาครั้งนี้มีความเป็นธรรม ไม่ได้มีแรงกดดันจากฝ่ายไหนทั้งสิ้น” พลโทศุภกร กล่าว