ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สปสช.เผย ปี 58 เดินหน้างานฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ต่อเนื่อง พร้อมเดินหน้าประสาน อบจ.ช่วยผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ป่วย เข้าถึงบริการยังหน่วยบริการและชุมชนอย่างทั่วถึง พร้อมเพิ่มอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการ 76 รายการ ยกระดับคุณภาพ

ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในฐานประธานกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บอร์ด สปสช.) กล่าวว่า การฟื้นฟูสมรรภาพด้านการแพทย์ เป็นหนึ่งในสิทธิประโยชน์ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ซึ่งทาง สปสช.ได้ดำเนินการให้กับผู้มีสิทธิในระบบ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คนพิการได้รับอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ และบริการฟื้นฟูสมรรถภาพทั้งในหน่วยบริการและชุมชน, ให้ผู้ป่วยเฉียบพลันและผู้สูงอายุที่มีความจำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพอย่างทั่วถึง นอกจากนี้ยังเน้นการดำเนินงานเพื่อให้เกิดความร่วมมือองค์กรผู้พิการ องค์กการบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) และชุมชนในการร่วมดูแล ซึ่งได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2548 เป็นต้นมา

ศ.นพ.รัชตะ กล่าวว่า ในปี 2558 นี้ ยังคงดำเนินการสิทธิประโยชน์บริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ต่อเนื่อง โดยได้จัดสรรงบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ 14.95 บาทต่อผู้มีสิทธิ์ หรือ 726,659,700 บาท ในจำนวนนี้แยกเป็นงบบริการฟื้นฟูและอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ 13.90 บาทต่อผู้มีสิทธิ์ หรือ 675,623,400 บาท และงบสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการ 1.05 บาทต่อผู้มีสิทธิ หรือ 51,036,300 บาท เน้นการดำเนินงานเพื่อการเข้าถึงบริการของกลุ่มผู้พิการ ผู้ป่วย และผู้สูงอายุ ยิ่งขึ้น การดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพการให้บริการของหน่วยบริการทั้งในและนอกหน่วยบริการ นอกจากการเข้าถึงอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ อาทิ การมีแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู นักกายภาพบำบัด หรือนักกิจกรรมบำบัด การมีโครงสร้างและงานบริการพื้นฟูที่ชัดเจน และมีการจัดทำบันทึกข้อมูลผู้พิการเพื่อติดตามต่อเนื่อง เป็นต้น

ทั้งนี้ในด้านการดำเนินงานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ที่ผ่านมา สปสช.ยังจัดตั้ง “กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพระดับจังหวัด” โดยสนับสนุนงบประมาณให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) เพื่อให้เกิดการดำเนินงานฟื้นฟูสมรรถภาพอย่างครบวงจร เชื่อมโยงการบริการระหว่างหน่วยงานและชุมชน ที่มุ่งให้สามารถดำรงชีวิตประจำวันได้ปกติ โดยให้มีการสมทบงบประมาณจาก อบจ.ในสัดส่วนที่เท่ากัน ซึ่งที่ผ่านมามี อบจ.ที่เข้าร่วมดำเนินจัดตั้งกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพฯ ต่อเนื่อ ซึ่งปี 2557 มี อบจ.เข้าร่วม 37 แห่ง สปสช.สนับสนุนและโอนงบประมาณสมทบ 33 แห่ง จำนวน 115,391,142.24 บาท ส่งผลให้ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยเข้าถึงบริการมากขึ้น

นพ.วินัย สวัสดิวร เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่า ในปี 2558 นี้ สปสช.ยังคงเดินหน้าสิทธิประโยชน์บริการฟื้นฟูสมรรถภาพต่อเนื่อง รวมไปถึงความร่วมมือกับทาง อบจ. โดยได้จัดสรรงบประมาณดำเนินการที่กระจายไปตามจำนวนผู้มีสิทธิระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประชากรผู้สูงอายุ ประชากรผู้พิการ และผลงานการให้บริการ พร้อมกันนี้ในปี 2558 ยังได้เพิ่มอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการเป็น 76 รายการ โดยการดำเนินงานข้างต้นนี้จะทำให้ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยที่ต้องได้รับการฟื้นฟูฯ เข้าถึงบริการมากขึ้น