สมเด็จพระเทพรัตนฯ พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ก่อสร้างหอผู้ป่วย รพ.เทพรัตนเวชชานุกูลฯ

Tue, 2015-01-20 19:43 -- hfocus
Print this pagePrint this page

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ก่อสร้างหอผู้ป่วย รพ.เทพรัตนเวชชานุกูลฯ อ.แม่แจ่ม เชียงใหม่ 

วันนี้ (20 มกราคม 2558) เวลา 08.30 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ไปทรงประกอบพิธีเปิดแพรคลุมป้ายชื่อ โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ โดยมี ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และคณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุขโรงพยาบาลแม่แจ่ม ข้าราชการ และประชาชน เฝ้าฯรับเสด็จ

ศ.นพ.รัชตะ กราบบังคมทูลรายงานว่า โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา เป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 เตียง สร้างทดแทนโรงพยาบาลแห่งเดิม ซึ่งตั้งอยู่ใจกลางของชุมชนบ้านช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม เนื่องจากสถานที่คับแคบ ไม่สามารถก่อสร้างขยายพื้นที่เพิ่มเติมได้ ผู้ป่วยในมีจำนวนมากกว่าเตียงที่มีอยู่ โดยเฉพาะในฤดูฝนต้องเสริมเตียงจนล้นออกมาในบริเวณทางเดิน ส่วนแผนกผู้ป่วยนอก แออัด มีผู้ใช้บริการเฉลี่ยวันละ 324 ราย

ในปีงบประมาณ 2555 - 2557 กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดสรรงบประมาณรวม 126 ล้านบาทเศษ ก่อสร้างโรงพยาบาลแม่แจ่มแห่งใหม่ และยกฐานะเป็นโรงพยาบาลขนาด 60 เตียง เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ 5 รอบ(2 เมษายน 2558) โดยได้ย้ายสถานที่ไปก่อสร้างบนพื้นที่ราชพัสดุ และที่ดินป่าไม้และป่าสงวนแห่งชาติ รวม 90 ไร่เศษ อยู่ห่างจากโรงพยาบาลแห่งเดิมประมาณ 1 กิโลเมตร และได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในจำนวน 2 หลัง รวม 99 เตียง เพื่อแบ่งเบาภาระงบประมาณของกระทรวงสาธารณสุข การก่อสร้างแล้วเสร็จปลายปี 2557 ได้พระราชทานชื่อว่า “โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา” พร้อมกับพระราชทานพระราชานุญาตให้อัญเชิญอักษรพระนามาภิไธย “ส.ธ.” ประดับที่ป้ายชื่อโรงพยาบาลฯและพระราชทานชื่ออาคารผู้ป่วยในพระราชทาน ว่า “อาคารพระราชทาน 7 และ อาคารพระราชทาน 8” หอผู้ป่วยดังกล่าวมีระบบส่งออกซิเจนตามท่อ มีห้องพิเศษควบคุมและปลอดเชื้อ 2 ห้อง และพระราชทานครุภัณฑ์ เตียงผู้ป่วย อุปกรณ์การแพทย์ อาทิเช่น เครื่องให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ เครื่องดูดของเหลวง เครื่องมือในงานกายภาพบำบัด ฯลฯ

อีกทั้งทรงโปรดเกล้าให้จัดตั้งมูลนิธิ “เทพรัตนเวชชานุกูล” เพื่อสนับสนุนให้โรงพยาบาลมีศักยภาพเพียงพอในการดูแลประชาชนในเขตทุรกันดาร ของ อ.แม่แจ่ม โดยได้ย้ายและเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2557 เป็นต้นมา

ทั้งนี้ การก่อสร้างโรงพยาบาลเทพรัตเวชชานุกูลฯ แห่งนี้ ได้รับการสนับจากหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ กรมชลประทาน จัดสร้างแหล่งน้ำใช้ในโรงพยาบาล สวทช. วางระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต กรมอุทยานแห่งชาติฯ ได้ออกแบบสิ่งแวดล้อม จัดสวน ให้เป็นไปตามพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เป็น “โรงพยาบาลสีเขียว” (Green Hospital) สำหรับอ.แม่แจ่มมีพื้นที่ขนาดใหญ่อันดับที่ 4 ของประเทศ และเป็นลำดับที่ 1 ของจังหวัดเชียงใหม่ มีประชากรประมาณ 60,000 คน ส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขา ในปี พ.ศ.2557 มีประชาชนใช้บริการ เป็นผู้ป่วยนอก 96,062 ราย ผู้ป่วยใน 4,623 ราย ร้อยละ 70-80 เป็นชาวเขา