แพทยสภาเลือกผู้บริหารวาระใหม่ ‘นพ.สมศักดิ์’ ยังเป็นนายกแพทยสภา

Fri, 2015-02-06 13:42 -- hfocus
Print this pagePrint this page

กรรมการแพทยสภาเลือกผู้บริหารชุดใหม่ แต่ส่วนใหญ่หน้าเดิม นพ.สมศักดิ์ ยังคงเป็นนายแพทยสภา นพ.สัมพันธ์ ยังเป็นเลขาธิการแพทยสภา นพ.อิทธพร เป็นรองเลขาธิการแพทยสภา นพ.อำนาจ จากนายกแพทยสภาอาวุโส เป็นอุปนายกแพทยสภาคนที่หนึ่ง พญ.ประสบศรี เป็นอุปนายกแพทยสภาคนที่สอง

เมื่อวันที่ 5 ก.พ.58 เวลา13.00 น. ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเชิญประชุมคณะกรรมการแพทยสภาวาระใหม่ พ.ศ. 2558- 2560 ครั้งแรก โดยได้แต่งตั้ง นพ.เรือน สมณะ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานชั่วคราว ในการลงคะแนนเสียงเลือกกรรมการในการดำรงตำแหน่งต่างๆ และคณะกรรมการแพทยสภาได้มีมติเลือกกรรมการในตำแหน่งต่างๆ ดังนี้

1.นายกแพทยสภา ได้แก่ ศ.นพ.สมศักดิ์ โล่ห์เลขา

2.อุปนายกแพทยสภาคนที่หนึ่ง ได้แก่ ศ.คลินิก นพ.อำนาจ กุสลานันท์

3.อุปนายกแพทยสภาคนที่สอง ได้แก่ รศ.พญ.ประสบศรี อึ้งถาวร

4.เลขาธิการแพทยสภาได้แก่ นพ.สัมพันธ์ คมฤทธิ์

5.รองเลขาธิการแพทยสภา ได้แก่ พล.อ.ต.นพ.อิทธพร คณะเจริญ

6.เหรัญญิกแพทยสภา ได้แก่ รศ.นพ.ภาคภูมิ สุปิยพันธุ์

นอกจากนั้น ยังมีมติแต่งตั้ง พญ.ชัญวลี ศรีสุโข เป็นโฆษกแพทยสภาด้วย

ทั้งนี้ ผู้บริหารแพทยสภาในตำแหน่งต่างๆ นี้ ส่วนใหญ่เป็นผู้บริหารจากกรรมการแพทยสภาวาระเดิม ทั้ง นพ.สมศักดิ์ โล่ห์เลขา ที่ดำรงตำแหน่งเป็นนายกแพทยสภา ตั้งแต่ ปี 2541 และเว้นไป 1 วาระ ก่อนจะได้รับเลือกเป็นนายกแพทยสภาต่อในปี 2543 ขณะที่ เลขาธิการแพทยสภา ก็ยังเป็น นพ.สัมพันธ์ คมฤทธิ์ เลขาธิการแพทยสภาจากวาระที่ผ่านมา เช่นเดียวกับ พญ.ประสบศรี อึ้งถาวร ที่ยังคงเป็น อุปนายกแพทยสภาคนที่ 2 และ พล.อ.ต.นพ.อิทธพร คณะเจริญ ที่ยังคงได้รับเลือกให้เป็น รองเลขาธิการแพทยสภาเช่นเดิม ขณะที่ นพ.อำนาจ กุสลานันท์ จากนายกแพทยสภาอาวุโส เป็น อุปนายกแพทยสภาคนที่หนึ่ง และตำแหน่งโฆษกแพทยสภายังคงเป็น พญ.ชัญวลี ศรีสุโข