ชัญวลี ศรีสุโข

 • ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเสียงข้างมากวินิจฉัยประมวลกฎหมายอาญาเรื่องการทำแท้ง ขัดต่อรัฐธรรมนูญ เหตุชาย-หญิงมีสิทธิและเสรีภาพในร่างกาย และเห็นว่าเข้าข่ายกฎหมายที่ไม่เท่าทันสภาพการณ์ พร้อมสั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับปรุงแก้ไข ด้านแพทยสภาเตรียมตั้งคณะทำงานปรับปรุงหลักเกณฑ์ข้อบังคับให้สอดคล้องกับกฎหมายใหญ่ที่จะมีการพิจารณาปรับปรุง
  2020-02-21 13:00
 • โฆษกแพทยสภาชี้การจ่ายเงินชดเชยความเสียหายกรณีคุมกำเนิดชั่วคราว/ทำหมันแล้วท้องไม่น่าจะถูกต้อง ชี้เป็นการสร้างมาตรฐานว่าทำหมันแล้วท้องต้องได้เงิน เดือดร้อนโรงพยาบาลต้องจ่ายเงินชดเชยให้คนไข้ประกันสังคม-สวัสดิการข้าราชการด้วย หวั่นแพทย์อาจไม่กล้าทำหมันเพราะต่อให้ทำถูกต้องตามมาตรฐานวิชาชีพก็เดือดร้อนต้องช่วยจ่ายเงินอยู่ดี
  2017-11-15 11:45
 • การดูแลผู้ป่วยสูงอายุระยะยาว เป็นนโยบายแห่งชาติ ถือว่าผู้สูงอายุไม่ใช่ภาระของประเทศแต่เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า ควรได้รับการดูแลเอาใจใส่ทั้งจากตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคมและรัฐ รัฐได้จัดตั้งศูนย์ดูแลผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น มีนโยบายส่งเสริมการดูแลผู้สูงอายุ โดยการลดหย่อนภาษี ทางกระทรวงสาธารณสุขและ สปสช.เห็นความสำคัญโดยได้กระจายงบประมาณลงสู่ท้องถิ่น ให้บุคลากรทางการแพทย์ ทำงานเชิงรุก ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคเรื้อรัง และออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วยสูงอายุ ทั้งยังมีเครือข่าย อาสาสมัคร จิตอาสา ทั้งภาครัฐและเอกชน ช่วยเหลือดูแลผู้ป่วยระยะยาว
  2016-02-08 15:01
 • บทความจาก พญ.ชัญวลี ศรีสุโข ที่สรุปว่า ความขัดแย้งระหว่าง สปสช.และ สธ.ไม่สามารถแก้ไขได้โดยการแก้ไขที่ตัวบุคคล แต่ควรแก้ไขระบบ ซึ่งเป็นหน้าที่ที่รัฐต้องทำเพื่อคืนความสุขให้แก่ประชาชน ผู้เจ็บไข้ได้ป่วย
  2015-09-04 12:48
 • แพทยสภาจัดประกวดสารคดีเรื่องเล่า "เรื่องเล่าทางการแพทย์ รักนะจึงบอก ..." เพื่อความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีงามระหว่างแพทย์กับผู้ป่วย ชวนส่งผลงานเข้าประกวด ผู้ส่งเป็นแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ หรือประชาชน เป็นเรื่องเล่าประเภทสารคดี เกี่ยวกับการแพทย์ ตามหัวข้อรักนะจึงบอก เพื่อมีการปรับปรุงหรือสนับสนุนสิ่งที่ดีทางการแพทย์ เปิดรับผลงาน 24 ส.ค. 58 – 31 ม.ค. 59 ประกาศผล 31 พ.ค. 59
  2015-08-29 11:44
 • บทความโดย พญ.ชัญวลี ศรีสุโข เผยแพร่ใน นสพ.มติชน เขียนเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลให้ผู้ป่วยโรคเรื้อรังเสี่ยงเสีชีวิต ซึ่ง พญ.ชัญวลี สรุปว่า โรคเรื้อรังเป็นสาเหตุการตายที่สูงในผู้สูงอายุ มีปัจจัยเสี่ยงที่มีงานวิจัยรองรับมากมายเข้ามาเกี่ยวข้อง สิทธิการรักษาพยาบาลเป็นเพียงหนึ่งในปัจจัยเสี่ยงเหล่านั้น เท่านั้น
  2015-07-02 12:15
 • นสพ.ไทยรัฐ : ระบบสาธารณสุขไทยในปัจจุบัน มีจุดเด่นหรือด้อยอย่างไร ถึงเวลาปฏิรูปแล้วหรือยัง พญ.ชัญวลี ศรีสุโข สูตินรีแพทย์เชี่ยวชาญ รพ.พิจิตร บอกว่า ระบบสาธารณสุขของไทยเรามีจุดแข็งหลายจุด เมื่อเทียบกับระบบสาธารณสุขของประเทศอื่น ได้แก่ เรามีหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ทำให้ประชาชนไทยกว่า 47.24 ล้านคน ซึ่งไม่มีสิทธิอื่น เข้าถึงบริการทางการแพทย์โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ลดปัญหาความยากจนจากการล้มละลายเพราะค่ารักษาพยาบาล
  2015-05-15 16:24
 • บทความจาก ปรียนันท์ ล้อเสริมวัฒนา ประธานเครือข่ายผู้เสียหายทางการแพทย์ ที่ระบุว่า เขียนขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลอีกด้านหลังมีการเผยแพร่บทความของโฆษกแพทยสภา โดยปรียนันท์ตั้งคำถามถึงแพทยสภา กรณีคัดค้านร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข และระบุว่า มีการบิดเบือนข้อมูล ข้อเท็จจริง และละเว้นการไม่กล่าวถึงประโยชน์ของร่างกฎหมายฉบับนี้ ที่ปัจจุบันยังคงมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันอย่างมาก 
  2015-04-27 20:17
 • มองมุมต่างเรื่องกฎหมายคุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข กับ นพ.เทพ เวชวิสิฐ แพทย์และนักกฎหมายที่ปรึกษาเครือข่ายผู้เสียหายทางการแพทย์ ที่ยืนยันว่า “แพทยสภาควรให้เกียรติคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย (คปก.) และกฤษฎีกา ที่มีความพยายามจะออกกฎหมายดีๆ เพื่อทั้งแพทย์และคนไข้ ไม่มีใครพยายามเข็นกฎหมายที่มีแต่ข้อเสียดังที่แพทยสภากล่าวหาออกมาให้เสื่อมเสีย ตามที่แพทยสภากล่าวอ้างหรอกครับ”
  2015-04-19 20:28
 • บทความจาก พญ.ชัญวลี ศรีสุโข โฆษกแพทยสภา ที่ระบุถึงสาเหตุที่แพทยสภาคัดค้าน ร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุขอย่างถึงที่สุด ทั้งยังมีข้อเสนอให้แก้ไขมาตรา 41 ให้คุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุขทั้งประเทศ ซึ่งในบทความนี้ พญ.ชัญวลีได้เขียนอธิบายว่า มีเหตุผลอะไร และ แพทยสภาก้าวล่วงอำนาจหน้าที่ที่บัญญัติไว้หรือไม่ ซึ่งเป็นอีกมุมมองหนึ่งจากฝั่งแพทยสภาที่มีต่อร่าง กฎหมายฉบับนี้   
  2015-04-14 09:27
 • กรรมการแพทยสภาเลือกผู้บริหารชุดใหม่ แต่ส่วนใหญ่หน้าเดิม นพ.สมศักดิ์ ยังคงเป็นนายแพทยสภา นพ.สัมพันธ์ ยังเป็นเลขาธิการแพทยสภา นพ.อิทธพร เป็นรองเลขาธิการแพทยสภา นพ.อำนาจ จากนายกแพทยสภาอาวุโส เป็นอุปนายกแพทยสภาคนที่หนึ่ง พญ.ประสบศรี เป็นอุปนายกแพทยสภาคนที่สอง
  2015-02-06 13:42
 • การจ่ายร่วมหรือร่วมจ่ายเพื่อการรักษาพยาบาล เป็นการบริจาคทานที่น่าภาคภูมิใจ สร้างความรัก ความผูกพัน สร้างความเห็นอกเห็นใจกันระหว่างพลเมืองในชาติ สร้างจิตสำนึกของการทดแทนคุณแผ่นดิน สร้างความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันให้เกิดขึ้น ช่วยค้ำจุนระบบการเงินการคลังสาธารณสุข ทำให้การแพทย์ได้พัฒนาก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง ไม่ชะงักงันถอยหลังจากการขาดทรัพยากร ซึ่งสุดท้ายจะได้ประโยชน์สูงสุดแก่คนไข้ทุกคนไม่ว่ายากไร้หรือมีฐานะ ไม่มีช่วงเวลาไหนที่จะเหมาะกับการร่วมจ่ายหรือจ่ายร่วมเพื่อช่วยแก้ปัญหาสาธารณสุขของประเทศชาติอย่างยั่งยืน และเพื่อสร้างความ สามัคคีปรองดองของคนในชาติ...เท่ากับช่วงเวลานี้ อีกแล้ว
  2014-12-25 20:02

Pages