ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

แพทยสภาจัดประกวดสารคดีเรื่องเล่า "เรื่องเล่าทางการแพทย์ รักนะจึงบอก ..." เพื่อความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีงามระหว่างแพทย์กับผู้ป่วย ชวนส่งผลงานเข้าประกวด ผู้ส่งเป็นแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ หรือประชาชน เป็นเรื่องเล่าประเภทสารคดี เกี่ยวกับการแพทย์ ตามหัวข้อรักนะจึงบอก เพื่อมีการปรับปรุงหรือสนับสนุนสิ่งที่ดีทางการแพทย์ เปิดรับผลงาน 24 ส.ค. 58 – 31 ม.ค. 59 ประกาศผล 31 พ.ค. 59

ศ.นพ.สมศักดิ์ โล่ห์เลขา นายกแพทยสภา กล่าวว่า เมื่อปีทีผ่านมา แพทยสภาได้จัดการประกวดงานเขียนเรื่องเล่าหมอในดวงใจ ได้รับการตอบรับมากพอสมควร จนสามารถจัดทำเป็นหนังสือรวบรวมผลงานที่ได้รับรางวัลตีพิมพ์รวมเรื่องชนะการประกวดประจำปี 2557 สารคดีเรื่องเล่า หมอในดวงใจ

ในปีนี้ แพทยสภาจึงได้จัดทำโครงการ “เรื่องเล่าทางการแพทย์ รักนะจึงบอก ...” โดยพบว่ามีปัญหาความขัดแย้งเกิดขึ้นระหว่างแพทย์กับผู้ป่วยในเรื่องของการสื่อสารและการดูแลรักษา ทำให้เกิดปัญหาการฟ้องร้องเป็นปัญหาที่สำคัญของระบบการแพทย์และสาธารณสุข

ทำไมจึงต้องเป็นเรื่องเล่าทางการแพทย์ เพราะเรื่องเล่า จัดเป็นเครื่องมือสำคัญที่มนุษย์ใช้เรียนรู้ความรู้สึกนึกคิด เป็นความสามารถที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิด เด็กเล็ก ๆ สามารถเรียนรู้โลกจากการฟังเรื่องเล่า นิทานตำนาน หรือชาดกต่างๆ ทั้งสิ้น ดังนั้นการใช้เทคนิคด้านการเล่าเรื่องราวที่เป็นประสบการณ์ของผู้เล่า การรับรู้และชีวิตของผู้เล่าแต่ละคนจะแตกต่างกันไป ผู้ป่วยต้องการแพทย์หรือผู้รักษาที่เข้าใจในเรื่องโรคหรืออาการเจ็บป่วย และแพทย์ต้องรักษาอาการเจ็บป่วยนั้นๆ ด้วยความเป็นวิชาชีพ สร้างสัมพันธภาพที่ดีด้วยการเคียงข้างและเข้าใจในตัวผู้ป่วยตลอดช่วงเวลาที่เจ็บป่วย

คุณค่าของเรื่องเล่าจะช่วยปลุกวิญญาณของแพทย์และของผู้ป่วยให้เกิดความปลื้มปีติ เห็นคุณค่าในงานที่ทำ สร้างความเชื่อมั่นและศรัทธาระหว่างบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วย เพื่อสะท้อนในมุมมองของพี่แพทย์ต่อน้องแพทย์ ของน้องแพทย์ต่อพี่แพทย์ และของประชาชนต่อแพทย์ในสังคมปัจจุบันว่าต้องการเห็นแพทย์ที่ดีในสายตาเป็นอย่างไร คุณลักษณะที่ดีของแพทย์พึงมีในทัศนะของแพทย์ด้วยกันเองและทัศนะของแพทย์ในสายตาประชาชนเป็นอย่างไร ซึ่งความรู้ที่ได้จะนำมาปรับใช้ในกระบวนการของการผลิตแพทย์ในอุดมคติต่อไป นพ.สมศักดิ์ กล่าว

พลอากาศตรีนายแพทย์อิทธพร คณะเจริญ รองเลขาธิการแพทยสภา ให้สัมภาษณ์ว่า ในการจัดประกวดสารคดี “เรื่องเล่าทางการแพทย์ รักนะจึงบอก ...” ในปีนี้เป็นปีต่อเนื่องจากปีที่แล้วที่เราจัดประกวดสารคดี หมอในดวงใจ ซึ่งจะเป็นเรื่องที่ดีของแพทย์ที่เราชื่นชอบและอยากเห็น ซึ่งเราก็ได้ผลงานที่ชนะการประกวดมาแล้ว ในปีนี้คาดว่าโครงการนี้จะได้ผลงานสารคดีที่สร้างสรรค์ เพื่อเป็นแบบอย่างของแพทย์ในอุดมคติของประชาชนในปัจจุบันให้กับแพทย์ทุกรุ่น โดยแพทยสภา พยายามส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างแพทย์กับประชาชน นอกจากการสื่อสารถึงประชาชนอย่างต่อเนื่องโครงการ ประกวดสาคดีเรื่องเล่า “รักนะจึงบอก” จะทำให้ประชาชนบอกเล่าให้แพทย์ฟังว่า อยากเห็นแพทย์เป็นคนเช่นไร และให้แพทย์รุ่นพี่รุ่นน้องสื่อสารกันเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างประชาชนกับแพทย์ และแพทย์กับแพทย์ ให้ดีขึ้นกว่าเดิม

แพทย์หญิงชัญวลี ศรีสุโข ประธานคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาดำเนินการ “โครงการรักนะจึงบอก” เรื่องเล่าทางการแพทย์ กล่าวว่า คณะกรรมการแพทยสภาในการประชุมครั้งที่4/2558 วันที่ 9 เมษายน 2558 ได้แต่งตั้ง คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาดำเนินการ โครงการ “รักนะจึงบอก เรื่องเล่าทางการแพทย์” โดยมีตนเป็นประธานประกอบด้วย

นายแพทย์สมศักดิ์ โล่ห์เลขา ที่ปรึกษา

นายแพทย์สัมพันธ์ คมฤทธิ์ ที่ปรึกษา

1. แพทย์หญิงชัญวลี ศรีสุโข ประธานอนุกรรมการฯ

2. นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน อนุกรรมการฯ

3.นายแพทย์สมชาย ธนวัฒนาเจริญ อนุกรรมการฯ

4. นางพลอยรัตน์ พวงชมภู ผู้ช่วยเลขานุการ

5. นางทรรศนีย์ นาควิเชตร ผู้ช่วยเลขานุการ

6. นางสาวกรองแก้ว พรหมะวัน ผู้ช่วยเลขานุการ

คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาคัดเลือกเรื่องเล่าที่ส่งเข้าประกวด

แพทย์หญิงชัญวลี ศรีสุโข ที่ปรึกษาฯ

1. นายขจรฤทธิ์ รักษา ประธานอนุกรรมการ

2. นายจรูญพร ปรปักษ์ประลัย รองประธานอนุกรรมการ

3. นายสุริยัน สุดศรีวงศ์ อนุกรรมการ

4. นางสาวสุมิตรา จันทร์เงา อนุกรรมการ

5. นายวีรศักดิ์ จันทร์ส่งแสง อนุกรรมการและเลขานุการ

6. นางพลอยรัตน์ พวงชมภู ผู้ช่วยเลขานุการ

คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาตัดสินเรื่องเล่าที่ส่งเข้าประกวด

1.นางชมัยภร บางคมบาง ประธานอนุกรรมการฯ

2.นายเจน สงสมพันธุ์ รองประธานอนุกรรมการฯ

3.อาจารย์ภาณุพงษ์ คงจันทร์ อนุกรรมการฯ

4. นายพินิจ นิลรัตน์ อนุกรรมการฯ

5. แพทย์หญิงชัญวลี ศรีสุโข อนุกรรมการและเลขานุการ

6.นางพลอยรัตน์ พวงชมภู ผู้ช่วยเลขานุการ

โครงการ “เรื่องเล่าทางการแพทย์ รักนะจึงบอก ...” มีวัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมให้แพทย์และประชาชนทั่วไปมีโอกาสเผยแพร่ประสบการณ์ถ่ายทอดอารมณ์ ความรู้สึกและเรื่องราวต่างๆ เกี่ยวกับ “เรื่องเล่าทางการแพทย์” ผ่านสารคดี

2. เพื่อได้สารคดีที่เป็นประโยชน์ต่อวงการแพทย์

3. เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ การทำงานของแพทย์ที่ดีและเผยแพร่สารคดี “รักนะจึงบอก เรื่องเล่า

4. เพื่อได้ทราบความรู้สึกของแพทย์และประชาชนที่มีต่อแพทย์ในปัจจุบันนายแพทย์สัมพันธ์ คมฤทธิ์ เลขาธิการแพทยสภา กล่าวว่า

สำหรับกติกาในการส่งผลงานเข้าร่วมประกวดคือ

1. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดมีสิทธิ์ส่งได้เพียง 1 เรื่อง เป็นเรื่องจริงที่เขียนขึ้นใหม่ ประเภทเรื่องเล่า ในหัวข้อ “เรื่องเล่าทางการแพทย์ รักนะจึงบอก ...” โดยให้ตั้งชื่อเรื่องใหม่ มีเนื้อหาเกี่ยวกับการทำงานของแพทย์ หรือสัมพันธภาพระหว่างแพทย์กับแพทย์/บุคลากรทางการแพทย์ และสัมพันธภาพระหว่างแพทย์กับประชาชน โดยสร้างสรรค์เป็นภาษาไทยมีความยาวของเรื่องไม่เกิน 5-10 หน้ากระดาษ A4 ขนาดตัวอักษร 16 point โดยส่งต้นฉบับและสำเนารวม 5 ชุด พร้อมกับแผ่น CD ไฟล์ต้นฉบับ

2. ผลงานต้องไม่เคยส่งเผยแพร่ในรูปแบบสื่อใดๆ มาก่อนรวมทั้งไม่ได้ลอกเลียนแบบ ดัดแปลงหรือละเมิดลิขสิทธิ์ จากเรื่องใดเรื่องหนึ่งจากงานสร้างสรรค์ของผู้ใด

3. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดต้องแจ้งชื่อ นามสกุลจริง ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้สะดวก

รางวัลในการประกวด แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ

1.ผู้เขียนเป็นแพทย์หรือ บุคลากรทางการแพทย์

2.ผู้เขียนเป็นประชาชนทั่วไป

เปิดรับผลงาน 24 สิงหาคม 2558 – 31 มกราคม 2559

ประกาศผลการตัดสินผลงาน ภายใน 31 พฤษภาคม 2559

สำหรับสถานที่ส่งผลงาน โครงการ “รักนะจึงบอก” เรื่องเล่าทางการแพทย์ ฝ่ายเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขาธิการแพทยสภา ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข อาคาร 6 ชั้น 7 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร. 02-590-1886 มือถือ 089-530-1112

e-mail : prtmc.tmc@gmail.com

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.tmc.or.th , www.facebook.com/pages/We Love แพทยสภา