หมอรัชตะ พอใจหมอครอบครัว 3 หมื่นทีมแรก 250 อำเภอ เตรียมขยายครบทุกอำเภอ เม.ย.นี้

Sat, 2015-02-07 18:47 -- hfocus
Print this pagePrint this page

หมอรัชตะ พอใจนโยบายหมอครอบครัว 30,000 ทีมแรกใน 250 อำเภอ พบว่าเดินมาถูกทาง เข้าถึงใจ เข้าถึงปัญหาของชาวบ้านทั้งเขตเมืองและชนบทได้ทุกมิติ ดีกว่าประเทศตะวันตกที่มีระบบการแพทย์เจริญแล้ว สร้างความสุขความภูมิใจเจ้าหน้าที่ทำงานเป็นอันมาก ประชาชนยากจน ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลช่วยเหลือ พร้อมเดินหน้าต่อระยะที่ 2 เดือนเมษายนนี้ ขยายครบทุกอำเภอ มั่นใจช่วยลดความเหลื่อมล้ำสังคม สร้างความมั่งคั่งประเทศชาติได้

วันนี้ (7กุมภาพันธ์ 2558) ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นพ.สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข และคณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข เดินทางไปตรวจเยี่ยมศูนย์แพทย์วัดหนองแวง อ.เมือง จ.ขอนแก่น ซึ่งเป็นเครือข่ายบริการประชาชนในเขตเมือง ระดับปฐมภูมิของโรงพยาบาลขอนแก่น เพื่อสร้างขวัญกำลังใจเจ้าหน้าที่และรับฟังผลการดำเนินการของทีมหมอครอบครัว ดูแลประชาชนในเขตอ.เมือง ซึ่งมีพื้นที่รับผิดชอบ 16ตำบล 231หมู่บ้าน ประชากรรวม 384,343คน มีหน่วยบริการปฐมภูมิรวม 30แห่ง ประกอบด้วยศูนย์สุขภาพชุมชนเขตเมือง 9แห่ง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอีก 21แห่ง มีทีมหมอครอบครัวทั้งหมด 252ทีม แบ่งเป็นระดับอำเภอ 11ทีม ระดับตำบล 241ทีม โดย 1ทีมดูแลประชากร 1,408คน ครอบคลุมทุกครัวเรือน ทุกกลุ่มวัย

ศ.นพ.รัชตะกล่าวว่า การดำเนินงานของทีมหมอครอบครัวในเครือข่ายบริการสุขภาพโรงพยาบาลขอนแก่น พบว่า มีการวางแผนการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวที่มีจำนวน 34,467 คน ที่ชัดเจนและหลายมิติ ทั้งปรับสถานที่พักอาศัยให้ปลอดภัยกับผู้สูงอายุ การดูแลสวัสดิการและรายได้ มีชมรมผู้สูงอายุต้นแบบ มีผู้ดูแลผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่อง มีผู้สูงอายุที่ติดเตียงจำนวน 69คน ได้รับการเยี่ยมบ้านและดูแลครบทุกคน มีผู้พิการขาขาด 141ราย จากผู้พิการทั้งหมด 6,376ราย ทุกคนได้รับการเยี่ยมบ้านและได้รับการช่วยเหลือใส่ขาเทียมครบถ้วน 100 เปอร์เซ็นต์เช่นกัน

สำหรับนโยบายทีมหมอครอบครัว ที่นำร่องรุ่นแรกตั้งแต่ 1 มกราคม 2558จำนวน 30,000ทีมในพื้นที่ 250อำเภอทุกจังหวัด มีเป้าหมายดูแลประชาชนใกล้ชิด 3กลุ่มใหญ่รวมเกือบ 2 ล้านคน คือ1.ผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้หรือกลุ่มติดเตียง 163,860 คนคิดเป็นร้อยละ 1.8 ของผู้สูงอายุที่มี 9ล้านกว่าคน 2.ผู้พิการ 1,580,525คน และ3.ผู้ป่วยระยะสุดท้ายของชีวิต 41,557 คน จากการตรวจเยี่ยมรับฟังผลงานของทีมหมอครอบครัวที่อ.น้ำพอง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น และหลายจังหวัด พบว่าได้ผลดีมาก ประชาชนยากจน ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลช่วยเหลือ เข้าถึงใจ เข้าถึงปัญหาของชาวบ้าน ทั้งเขตเมืองและชนบทได้ทุกมิติดีกว่าประเทศตะวันตกที่มีระบบการแพทย์เจริญแล้วแต่ยังเข้าไม่ถึงชุมชน เป็นที่ยอมรับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงนับเป็นก้าวย่างที่ดีในการลดความเหลื่อมล้ำที่ยั่งยืน ประการสำคัญผลงานได้สร้างความสุขความภูมิใจแก่เจ้าหน้าที่ทำงานเป็นอันมาก พร้อมเดินหน้าต่อในช่วงที่ 2คือตั้งแต่เมษายน 2558 จะขยายเต็มพื้นที่ทุกอำเภอทุกจังหวัด มั่นใจช่วยลดความเหลื่อมล้ำสังคม สร้างความมั่งคั่งประเทศชาติ

ที่ผ่านมาได้ออกเยี่ยมทีมหมอครอบครัว อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี พบว่าการดำเนินการทีมหมอครอบครัวในบริบทเขตเมืองกับเขตชนบทมีความแตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องครอบครัวเชิงเดี่ยว ลูกหลานออกไปทำงานนอกบ้าน ทำให้ทีมหมอครอบครัวในเขตเมืองต้องบริหารจัดการที่ต่างกัน แต่หลักการยังเหมือนเดิม คือต้องมีการทำงานที่สอดประสานกันระหว่างทีมจากโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ทำให้ทำงานได้ราบรื่น สามารถดูแลประชาชนได้ทั่วถึง