สธ.บรรจุนักวิชาการนอกสมทบเป็นข้าราชการแล้ว 205 อัตรา

Thu, 2015-02-19 20:39 -- hfocus
Print this pagePrint this page

สธ.บรรจุนักวิชาการที่จบจากสถาบันนอกสมทบเป็นข้าราชการแล้ว 205 อัตรา ใน 12 เขตสุขภาพ หลัง ก.พ.มีมติให้ดำเนินการได้ ตามหนังสือ ก.พ. ลงวันที่ 8 ธ.ค.57 หลักเกณฑ์ อาทิ ต้องจ้างงานมาแล้วไม่ต่ำกว่า 1 ปี บรรจุแล้วปฏิบัติงานในตำแหน่ง 3 ปี ห้ามย้าย

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข(สป.สธ.) เลขที่ 0201.033/ว 117 ลงวันที่ 10 ก.พ.58 เรื่องจัดสรรตำแหน่งว่างเพื่อคัดเลือกบรรจุในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ลงนามโดย นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ รองปลัดสธ. โดยระบุว่า ตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ที่ นร 1004.2/63 ลงวันที่ 8 ธ.ค.57 ได้มีมติอนุมัติให้ สป.สธ.คัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว หรือพนักงานราชการ หรือพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ผู้สำเร็จการศึกษาได้รับปริญญาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ทั้งจากสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาที่ร่วมผลิตและที่มิได้ร่วมผลิตในวิทยาลัยสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก โดยลูกจ้างทั้งสองกลุ่มต้องปฏิบัติงานต่อเนื่องอย่างน้อย 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับการจ้างเข้าทำงานจนถึงวันที่ก่อนที่ ก.พ.มีมติอนุมัติให้คัดเลือกใหนครั้งนี้ ให้เข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ เป็นกรณีพิเศษ ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004.1/ว 16 ลงวันที่ 11 ธ.ค.51 กรณีข้อ 1(6) ทั้งนี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ส่วนราชการกำหนด และตามจำนวนตำแหน่งว่าง 205 อัตรา

สป.สธ. ได้กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการคัดเลือกบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ดังรายละเอียด

ก.หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกที่ ก.พ.กำหนด

1.ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004.2/63 ลงวันที่ 8 ธ.ค.57 กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการคัดเลือกบรรจุ ดังนี้

1.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาขาวิชาการสาธารณสุขศาสตร์ ทั้งจากสถาบันการศึกษาร่วมผลิตและไม่ได้ร่วมผลิต กับวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก

1.2 ในการคัดเลือกใช้หลักเกณฑ์และวิธีการของ ก.พ. ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004.1/ว 16 ลงวันที่ 11 ธ.ค.51 กรณีข้อ 1(6)

1.3 ต้องจ้างงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันที่ 8 ธ.ค.57 (หมายเหตุ อยู่ระหว่าง ก.พ.แก้ไข)

2.มีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

ข.หลักเกณฑ์ของ สป.สธ.

1.ให้คณะกรรมการเขตพิจารณากำหนดเกณฑ์ในการคัดเลือกตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงความเป็นธรรม เช่น

1.1 อายุงาน

1.2 ประสบการณ์

1.3 สถานที่ปฏิบัติงาน

1.4 การประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคล

2.บรรจุแล้วปฏิบัติงานในตำแหน่ง 3 ปี ห้ามย้าย

3.สถานที่บรรจุ

3.1 ไม่เกินกรอบอัตรากำลัง

3.2 รพ.สต.ที่ยังไม่มีข้าราชการตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข

3.3 รพ.เปิดใหม่

3.4 รพศ./รพท./รพช./สสจ./สสอ.ที่ขาดแคลน

4.วิธีการคัดเลือก โดยใช้ดุลยพินิจของจังหวัด ในรูปของคณะกรรมการ และกำหนดวิธีการคัดเลือก โดยวิธีการสัมภาษณ์ วิธีการสอบข้อเขียน วิธีสอบปฏิบัติ วิธีอื่นใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธีก็ได้ ตามความเหมาะสม

พร้อมทั้งได้แจ้งให้เขตสุขภาพทั้ง 12 เขต พิจารณาจัดสรรตำแหน่งว่าง (สายงานนักวิชาการสาธารณสุข) ให้จังหวัด เพื่อคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (ที่จ้างด้วยเงินทุกประเภท) หรือพนักงานราชการ หรือพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข เข้ารับราชการในตำแหน้งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ และให้จังหวัดบันทึกข้อมูลการกระจายตำแหน่ง และส่งบัญชีสรุปการกระจายตำแหน่ง พร้อมทั้งข้อมูลกรอบอัตรากำลังส่วนราชการไปยังเขตสุขภาพ ทั้งนี้เขตสุขภาพจะดำเนินการรวบรวมส่งให้ สป.สธ. ภายในวันที่ 25 ก.พ.58