ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

มติคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติเร่งรัดยกเลิก นำเข้า ผลิต และจำหน่ายแร่ใยหินโดยเร็วที่สุด ชี้ ช้าสุดต้องไม่เกิน 2 ปี เหตุครม.มีมตินานกว่า 4 ปีแล้ว แต่การดำเนินการยังไม่คืบหน้า

ในการประชุม คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2558 ที่มี ศ.ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ได้รับทราบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2553 เรื่อง มาตรการทำให้สังคมไทยไร้แร่ใยหิน ว่า ครม. ได้รับทราบรายงานการศึกษาผลกระทบทางสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุขที่ยืนยันว่าแร่ใยหินมีอันตรายต่อสุขภาพแล้ว เมื่อ 2 ธันวาคม 2557 และได้มอบให้ .ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรี รับเรื่องนี้ไปกำกับดูแล โดยให้ตั้งคณะทำงาน ประกอบด้วย กระทรวงอุตสาหกรรมร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อศึกษาและตรวจสอบข้อมูลข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องในภาพรวมทั้งหมด และรายงานให้ ครม. ทราบต่อไป แต่ปัจจุบันก็ยังไม่มีการตั้งคณะทำงานดังกล่าว

ในที่ประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ รองประธานกรรมการฯ  ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข ให้ข้อมูลต่อที่ประชุมว่า ได้มีการปรึกษาหารือร่วมกับ ม.ร.ว. ปรีดิยาธร และ นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมแล้ว และเห็นร่วมกันว่าต้องมีการยกเลิกการใช้แร่ใยหิน โดยอาจมีช่วงปรับตัวสำหรับธุรกิจที่เกี่ยวข้องบ้าง

ที่ประชุมได้อภิปรายอย่างกว้างขวาง และเห็นว่าข้อมูลด้านผลกระทบด้านสุขภาพจากแร่ใยหินมีความชัดเจนอยู่แล้ว ทั้งภาครัฐ วิชาการ และประชาชนต่างร่วมกันเคลื่อนไหว เพื่อยกเลิกแร่ใยหินมาเป็นเวลานาน จึงไม่จำเป็นต้องรอเวลาที่จะยกเลิกแร่ใยหิน ในที่สุด ดร.ยงยุทธ ได้สรุปว่า ให้ยืนยันมติที่ให้มีการเร่งรัดยกเลิกการนำเข้า ผลิต และจำหน่ายแร่ใยหินโดยเร็วที่สุด ทั้งนี้อย่างช้าต้องไม่เกิน 2 ปี เพราะครม.ได้มีมติมานานกว่า 4 ปีแล้ว