ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สมาคมแม่บ้านสาธารณสุข หนุนกระทรวงสาธารณสุข พัฒนาคุณภาพประชากร สร้างต้นแบบแม่วัยทีนอาสาและต้นแบบผู้สูงอายุ ร่วมป้องกันแก้ไขปัญหาแม่วัยรุ่น และส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในระดับชุมชนนำร่องใน 10 จังหวัดต้นแบบ อาทิ นนทบุรี จันทบุรี มหาสารคาม ประจวบคีรีขันธ์ ก่อนขยายผลไปยังจังหวัดต่างๆ เผยขณะนี้ไทยมีผู้สูงอายุ 10 กว่าล้านคน ในจำนวนนี้ 1 ล้านกว่าคนอยู่คนเดียว เพิ่มขึ้นจากรอบ 20 ปี เกือบ 3 เท่าตัว ส่วนปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นอายุต่ำกว่า 20 ปีของไทยล่าสุดพบร้อยละ17 สูงกว่าเกณฑ์เฉลี่ยของโลก

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 ที่โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพฯ นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ภายหลังเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนายุทธศาสตร์แม่บ้านสาธารณสุข และเครือข่ายสาธารณสุขเรื่องการแก้ไขปัญหาปัญหาวัยรุ่นตั้งครรภ์ และพัฒนาสุขภาพผู้สูงอายุ (Stop Teen Mom and Improve Ageing Health) จัดโดยสมาคมแม่บ้านสาธารณสุข เพื่อจัดทำแผนการแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นและการดูแลผู้สูงอายุในระดับชุมชนทั่วประเทศ ว่า ขณะนี้ประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้วอัตราการเกิดลดลง และมีแนวโน้มเผชิญความเสี่ยงด้านคุณภาพประชากรรุ่นใหม่รุนแรงขึ้นจากปัญหาการตั้งครรภ์ของวัยรุ่นอายุต่ำกว่า 20 ปี นำมาสู่ปัญหาการทำแท้ง ปัญหาจิตสังคมของวัยรุ่นและผู้ปกครอง ทารกถูกทอดทิ้ง การเลี้ยงดูทารกและเด็กไม่เหมาะสม สถานการณ์ในปี 2555 มีวัยรุ่นอายุ 10-19 ปี คลอดบุตรรวม 133,176 คน คิดเป็นร้อยละ 17 ของหญิงคลอดทั้งหมดที่มี 801,737 คน สถิตินี้สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับโลกซึ่งมีร้อยละ 11 แนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จากปี 2546 ซึ่งมีจำนวน 95,879 คน จะต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันแก้ไขและพัฒนา 

สำหรับสถานการณ์ผู้สูงอายุ ผลสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติล่าสุด ปี 2557 ประเทศไทยมีผู้สูงอายุอายุ 60 ปีขึ้นไป 10 ล้านกว่าคน คิดเป็นร้อยละ 15 ของประชากรทั้งประเทศ ส่วนใหญ่ร้อยละ 57 อยู่ในกลุ่มอายุ 60-69 ปี โดยเกือบร้อยละ 60 อยู่ในชนบท ที่น่าห่วงพบว่าผลสำรวจในปี2557 นี้มีผู้สูงอายุ อยู่คนเดียวมากถึงร้อยละ 10 หรือมีประมาณ 1 ล้านกว่าคน ซึ่งเพิ่มขึ้นในรอบ 20 จำนวนเกือบ 3 เท่าตัว ซึ่งวัยสูงอายุนี้ เป็นกลุ่มที่สังคมต้องให้การดูแล เนื่องจากมีธรรมชาติการเปลี่ยนแปลงสุขภาพในทางที่เสื่อมลง เจ็บป่วยเรื้อรัง ทุพพลภาพ และพิการเพิ่มขึ้น กระทรวงสาธารณสุขได้เร่งพัฒนาระบบการดูแลที่เหมาะสม ทั้งในโรงพยาบาล ในชุมชน และการดูแลที่บ้านสนับสนุนการตั้งชมรมผู้สูงวัยโดยบูรณาการหน่วยงานในพื้นที่ ได้แก่ สถานบริการสาธารณสุข และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อจัดระบบดูแลระยะยาวต่อเนื่องตลอดชีวิต ดูแลโรคเรื้อรังที่สำคัญ การสร้างอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุในชุมชน และการให้ความรู้แก่ผู้ดูแลผู้สูงอายุ และการดูแลแบบประคับประคอง

ด้านนางนาถนภา สหเมธาพัฒน์ นายกสมาคมแม่บ้านสาธารณสุข กล่าวว่า สมาคมแม่บ้านสาธารณสุข ตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุน ส่งเสริมการพัฒนางานสาธารณสุขในทุกภูมิภาคของประเทศ ในปีนี้เน้นหนักที่ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น และพัฒนาเครือข่ายดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เพื่อลดความเหลื่อมล้ำของสังคม เพิ่มการเข้าถึงบริการของรัฐ และไม่ก่อภาระต่อสังคมในอนาคต โดยจะมีการสร้างต้นแบบ “แม่วัยทีนอาสา” ซึ่งเป็นวัยรุ่นที่ตั้งครรภ์ในชุมชน มาร่วมกันแก้ไขปัญหาอย่างตรงจุด และเครือข่ายดูแลผู้สูงอายุต้นแบบ มาร่วมพัฒนาสุขภาพ ในเบื้องต้นจะศึกษานำร่องใน 10 จังหวัดต้นแบบ ได้แก่ นนทบุรี ตราด ชลบุรี ประจวบคีรีขันธ์ จันทบุรี มหาสารคาม สระบุรี สุรินทร์ ชัยนาท และสุพรรณบุรี เนื่องจากเป็นจังหวัดที่พบว่ามีปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น และบุคลากรสาธารณสุข เครือข่ายสมาชิกในจังหวัด ซึ่งมีหลากหลายวิชาชีพ มีความพร้อมในการดำเนินงาน เพื่อหารูปแบบที่เหมาะสมกับพื้นที่ และขยายผลดำเนินการให้ครอบคลุมทุกจังหวัดต่อไป