ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

‘นพ.อำนวย’ เผย สธ.จับมือ สปสช.แก้ไขปัญหา รพ.สังกัด สป.สธ.ขาดสภาพคล่อง แจงขณะนี้ สปสช.โอนงบเหมาจ่ายให้ รพ.ครบทุกเขตสุขภาพแล้วกว่า 39,700 ล้านบาท ค่าตอบแทน 3,000 ล้านบาท และอีก 464 ล้านบาท ใน รพ.เสี่ยงภัยทุรกันดารแล้ว ส่วน คณะอนุ กก.การเงินการคลังได้อนุมัติปรับเกลี่ยเงินในระบบของ รพ.สังกัด สป.สธ. 599 ล้านบาทไปยังเขตสุขภาพที่ 1, 2 และ 12 แล้ว เนื่องจากเป็นพื้นที่ รพ.ชายแดน และภาคใต้มีการจัดสรรพยาบาลเพิ่มขึ้น 3,000 ตำแหน่ง เหตุอยู่ในพื้นที่ไม่สงบ 

นพ.อำนวย กาจีนะ

นพ.อำนวย กาจีนะ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข(สธ.) ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับระบบการแก้ปัญหา รพ.ในสังกัดที่ขาดสภาพคล่องทางการเงิน ว่า สธ.ได้มีมาตรการระยะเร่งด่วนที่จะดำเนินการในเรื่องดังกล่าว โดยขณะนี้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.)ได้โอนเงินเหมาจ่ายรายหัวไปยังหน่วยบริการ ครบทุกเขตสุขภาพแล้วกว่า 39,700 ล้านบาท

ทั้งนี้ในเดือนมีนาคม 2558 ได้โอนเงินค่าตอบแทนไปยังหน่วยบริการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สป.สธ.)โดยครอบคลุมหน่วยบริการในพื้นที่กันดาร เสี่ยงภัย และหน่วยบริการที่ประสบปัญหาสภาพคล่องจำนวน 3,000 ล้านบาท และสำหรับ รพ.ที่อยู่ในพื้นที่กันดาร และพื้นที่เสี่ยงภัย จำนวน 137 แห่ง จำนวน 464 ล้านบาทแล้ว

นพ.อำนวย กล่าวต่อว่า คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบการเงินการคลังได้อนุมัติเงินในการปรับเกลี่ยในระบบของหน่วยบริการในสังกัด สป.สธ.จำนวน 599 ล้านบาทไปยังเขตสุขภาพ 3 เขต ได้แก่ เขตสุขภาพที่ 1, 2 และ12 ซึ่งเป็นพื้นที่ในเขตภาคเหนือและภาคใต้ มี รพ.ตามชายแดนและแบกรับปัญหาค่าใช้จ่ายในการรักษาประชาชนที่มาจากประเทศเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้ซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยที่ต้องเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ความไม่สงบ จำเป็นที่จะต้องมีบุคลากรมากกว่าหน่วยบริการภาคอื่นโดยเฉพาะพยาบาลซึ่งได้มีการจัดสรรเพิ่มมากกว่าพื้นที่อื่นถึง 3,000 ตำแหน่ง ทำให้มีภาระจากการเพิ่มตำแหน่งประมาณ 624 ล้านบาท ซึ่งคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้มีมติเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2557 ขอใช้งบประมาณกลางช่วยเหลือเพิ่มเติม ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ

อย่างไรก็ดี ในการแก้ไขปัญหา รพ.ที่ขาดสภาพคล่อง ขณะนี้ สธ.ได้ตั้งคณะกรรมการร่วมกัน 1 ชุด โดยมี นางสาวนวพร เรืองสกุล เป็นประธานคณะกรรมการ เพื่อวิเคราะห์สาเหตุที่มาของปัญหาการขาดสภาพคล่อง และจัดกลุ่มให้ชัดเจนยิ่งขึ้น ทั้ง รพ.ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัย ทุรกันดาร จำนวน 137 แห่งที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนเป็นการเฉพาะ และ รพ.ที่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่เหล่านี้ แต่เกิดปัญหาขาดสภาพคล่องเช่นกันได้แก่ พื้นที่ที่มีประชากรเบาบางกว่าพื้นที่อื่นๆ คณะกรรมการชุดดังกล่าว จะดูข้อมูลการเงินการบัญชี การจัดการ วางระบบแนวทางแก้ไขปัญหาให้กับ รพ.ที่มีปัญหาในระยะยาวและเบ็ดเสร็จขึ้น เพื่อให้คลายความกังวลให้ผู้ทำงานในพื้นที่ สามารถจัดบริการประชาชนทุกคนได้อย่างเต็มศักยภาพและมีคุณภาพ

ทั้งนี้ สธ.และ สปสช.จะมีการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด ทั้งในระดับส่วนกลาง และในระดับเขต เพื่อวางแผนร่วมกันในการพัฒนาระบบข้อมูลการเงิน การบัญชีทั้งในระยะสั้นและวางระบบระยะยาวให้สมบูรณ์แบบ เพื่อสนับสนุนการบริการของสถานบริการทั่วประเทศ