ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สธ.ส่งทีมแพทย์ไทยชุดที่ 4 จำนวน 14 คน ไปช่วยเนปาลต่อเนื่อง ดูแล 2 ตำบล คือ ต.ซิปะกัต และ ต.ชานดานี เน้นหนักการฟื้นฟูสุขภาพจิต สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม เผยชาวเนปาลใน อ.สินธุปาลโชค ชื่นชอบผงทำน้ำดื่มประทานจากพระองค์โสมฯ ได้ดื่มน้ำสะอาดถ้วนหน้า ใช้ง่าย ไม่มีโรคระบาด

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2558 ที่ ท่าอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ จ.สมุทรปราการ นพ.อนุรักษ์ อมรเพชรสถาพร ผู้อำนวยการสำนักสาธารณสุขฉุกเฉิน เดินทางไปร่วมส่งและให้กำลังใจทีมแพทย์ไทยชุดที่ 4 จำนวน 14 คน ซึ่งจะเดินทางไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวที่ประเทศเนปาล ประกอบด้วยแพทย์ 4 คน พยาบาล 5 คน จากรพ.ในจังหวัดราชบุรี ขอนแก่น นครสวรรค์ ภูเก็ตและนครราชสีมา สถาบันพัฒนาการเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรมสุขภาพจิต และนักวิชาการกรมอนามัย กรมควบคุมโรค กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยมี นพ.สุรชัย เกียรติชัยพิพัฒน์ จากโรงพยาบาลราชบุรีเป็นหัวหน้าทีม และ นพ.สิทธิโชค เล่าหะวิลัย โรงพยาบาลขอนแก่นเป็นรองหัวหน้าทีม

นพ.อนุรักษ์ กล่าวว่า การส่งทีมแพทย์ชุดที่ 4 นี้ เป็นไปตามการร้องขอของประเทศเนปาล ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขของเนปาลได้พบกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขไทยระหว่างการประชุมสมัชชาอนามัยโลก สมัยที่ 68 ที่ นครเจนีวา และได้กล่าวขอบคุณรัฐบาลไทย ที่ให้ความช่วยเหลือเนปาลเป็นอย่างดี และขอให้ไทยคงทีมแพทย์ปฏิบัติการต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 2 เดือน โดยเน้นงานด้านการส่งเสริมสุขภาพและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน นอกจากนี้ยังขอให้ไทยสนับสนุนแพทย์เชี่ยวชาญไปช่วยที่โรงพยาบาลดูลาเกล (Dhulakhel) ด้วย โดยทีมชุดที่ 4 นี้จะประจำการที่โรงพยาบาลสนาม ต.ซิปปะกัต อ.สินธุปาลโชค ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม 2558 ถึงวันที่ 7 มิถุนายน 2558 และจะจัดหน่วยเคลื่อนที่ไปบริการประชาชนที่ ต.ชานดานี อ.เคบีพาลันโชคด้วย สัปดาห์ละประมาณ 2-3 วัน มีบริการทั้งรักษาพยาบาลทั่วไป เน้นหนักการฟื้นฟูสุขภาพจิต สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและชุมชน

นพ.อนุรักษ์ กล่าวต่อไปว่า ผลการปฏิบัติงานของทีมแพทย์ไทยประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี โดยเฉพาะการปรับปรุงน้ำสะอาด พบว่า ประชาชนชาวเนปาลที่ อ.สินธุปาลโชค ชื่นชอบและซาบซึ้งพระกรุณาธิคุณพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ที่ประทานผงทำน้ำดื่มจำนวน 120,000 ชุด นับว่าใช้การได้ดีมาก ชาวบ้านทุกหลังคาเรือนได้นำไปใช้ในการปรับน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติมาเป็นน้ำดื่มที่สะอาด ปลอดภัย ใช้ง่าย ทำให้ไม่มีปัญหาโรคระบาดในพื้นที่ โดยเฉพาะโรคอุจจาระร่วง

สำหรับผลการให้บริการของทีมแพทย์ชุดที่ 3 มีผู้ป่วยรับบริการทั้งหมด 1,935 ราย ส่วนใหญ่เป็นโรคหรือปัญหาสุขภาพที่พบทั่วไปในภาวะปกติ ยังคงมีผู้บาดเจ็บหรือบาดแผลติดเชื้อที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลเดินทางมารับบริการที่หน่วยแพทย์ของประเทศไทย มีแนวโน้มลดลงและไม่รุนแรง ส่วนปัญหาสุขภาพจิตได้จัดทำระบบทะเบียนเพื่อการติดตามของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเนปาลอย่างต่อเนื่อง มีประมาณ 65 ราย อย่างไรก็ดี การปฏิบัติงานของทีมแพทย์ชุดที่ 4 นี้ จะดำเนินการร่วมกับแพทย์จากโรงพยาบาลดูลาเกล และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจำสถานีอนามัยบินทา (Bintha) ของ ต.ซิปปะกัต เพื่อส่งมอบเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจ