ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

รมช.สมศักดิ์ ลงนามคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการแก้ไขปัญหาค่ารักษาพยาบาลแพงแล้ว นพ.ศุภชัย เป็นประธาน รองประธานคือ รองปลัด สธ. และอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ดึง นพ.ไพบูลย์ จากรามาธิบดี นพ.สัมฤทธิ์ รองเลขาธิการ สปสช. นพ.ถาวร ผอ.สวปก. ร่วมเป็นกรรมการ ตีกรอบ 1 เดือนแก้ปัญหา

เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์รายงานว่า เมื่อวันที่ 26 พ.ค. ได้มีการเผยแพร่คำสั่งที่ นพ.สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ รมช.สาธารณสุข รักษาการแทน ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน รมว.สาธารณสุข ลงนามในคำสั่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการแก้ไขปัญหาค่ารักษาพยาบาลแพง โดยได้แต่งตั้งให้ นพ.ศุภชัย คุณารัตนพฤกษ์ คณะที่ปรึกษา รมว.สาธารณสุข เป็นประธานกรรมการ โดยให้มีรองประธาน ประกอบด้วย รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ที่ได้รับมอบหมาย และ นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ส่วนคณะกรรมการ ได้แก่ ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ผู้แทนกรมการค้าภายใน ผู้แทนกรมบัญชีกลาง ผู้แทนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ผู้แทนสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ผู้แทนคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ผู้แทนแพทยสภา ผู้แทนทันตแพทยสภา ผู้แทนสภาเภสัชกรรม ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ผู้แทนมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ผู้แทนสมาคมประกันชีวิตไทย ผู้แทนสมาคมโรงพยาบาลเอกชน ผู้แทนสำนักงานประกันสังคม

นอกจากนี้ ยังมี ศ.นพ.ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล จากภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี, นพ.สัมฤทธิ์ ศรีธำรงสวัสดิ์ รองเลขาธิการสปสช., นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน สปสช. เป็นกรรมการ ส่วนเลขานุการได้แก่ รองอธิบดีสบส.ที่ได้รับมอบหมาย นพ.ถาวร สกุลพาณิชย์ ผู้อำนวยการสำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย (สวปก.) เป็นกรรมการและเลขานุการร่วม, ผู้อำนวยการสำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ และ น.ส.พัชนี ธรรมวันนา ผู้จัดการงานวิจัย สวปก. เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

หน้าที่ของคณะกรรมการได้แก่ 1.ศึกษาสภาพปัญหาตลอดจนผลกระทบที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาลราคาแพง 2.ดำเนินการจัดทำข้อเสนอและแนวทางในการแก้ไขปัญหาค่ารักษาพยาบาลราคาแพง เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการอำนวยการในการแก้ไขปัญหาค่ารักษาพยาบาลราคาแพง 3.เชิญบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูล หรือส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องมาประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ 4.ประสานงานในการดำเนินงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 5.แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อดำเนินการตามความเหมาะสม และ 6.เรื่องอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

สำหรับคณะกรรมการชุดนี้ ได้ประชุมนัดแรกไปแล้ว เมื่อวันที่ 25 พ.ค. ที่ผ่านมา โดย นพ.ศุภชัย ได้นัดประชุมอีกครั้งในวันที่ 2 มิ.ย. นี้ โดยระบุว่า จะต้องทำข้อเสนอทั้งหมดส่งให้ รมว.สธ. ภายใน 1 เดือน หลังมีคำสั่งแต่งตั้ง