ก.พ.ยกเลิกคัดเลือกบรรจุ ‘นวก.สธ.-จพ.สธ.’ เป็น ขรก. ให้สอบแทน อ้างเหตุไม่ขาดแคลน

ก.พ.มีมติยกเลิก คัดเลือกบรรจุ ‘นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ’ และ ‘เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน’ เป็นข้าราชการ แต่ให้ไปใช้วิธีการสอบแข่งขัน ระบุไม่ใช่ตำแหน่งขาดแคลน ในส่วนนักวิชาการสาธารณสุขนั้น ให้รวมถึงทั้งจากสถาบันในสมทบและนอกสมทบด้วย ด้านชาว วสส.โวย สธ.ลอยแพ ชี้ไม่เป็นธรรมกับนักศึกษาที่กำลังเรียนและลูกจ้างที่รอบรรจุ เพราะมีความหวังว่าจะได้บรรจุเป็นข้าราชการ ระดมความเห็นในเพจ ร้อยรวมใจชาว วสส. เตรียมหาทางออกเสนอ สธ.ต่อไป พร้อมให้ข้อมูลเพิ่ม ตำแหน่งที่ได้รับผลกระทบ คือ นวก.สส., จพ.สส., เวชกิจฉุกเฉิน และแพทย์แผนไทย โดยภาค ก. กระทรวงจะเป็นผู้ออกข้อสอบเอง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 28 พ.ค. 58 นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข(สธ.) ได้ลงนามในหนังสือเลขที่ สธ.0201.033/ว 450 ถึงส่วนราชการต่างในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข(สป.สธ.) เรื่อง ก.พ.ยกเลิกมติการคัดเลือกบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการและเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน โดยระบุว่า ด้วย ก.พ.ได้มีมติยกเลิกการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว หรือพนักงานราชการ หรือพนักงานกระทรวงสาธารณสุข(พกส.) ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ผู้สำเร็จการศึกษาได้รับปริญญาตรีสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ทั้งจากสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาที่ร่วมผลิตและที่ไม่ได้ร่วมผลิตกับวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก เข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ โดยให้ สป.สธ. ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรโดยวิธีสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

และยกเลิกการคัดเลือกบรรจุผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันพระบรมราชชนก ในคุณวุฒิที่ ก.พ.กำหนดให้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน และให้บรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน จากผู้สอบแข่งขันในตำแหน่งดังกล่าว

ทั้งนี้ หนังสือดังกล่าวจาก สป.สธ.นั้น สืบเนื่องมาจากหนังสือ 2 ฉบับจากทาง สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) เมื่อวันที่ 18 พ.ค. 58 ลงนามโดย นายวิสูตร ประสิทธิ์ศิริวงศ์ รองเลขาธิการ ก.พ. เรียน ปลัด สธ. ดังนี้

1.หนังสือที่ นร 1004.2/30 ให้ยกเลิกมติ ก.พ.ที่เคยอนุมัติให้ สป.สธ.คัดเลือกบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการเป็นกรณีพิเศษ โดยระบุว่า “เพื่อให้เป็นไปตามหลักการของการสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการตามมาตรา 52 แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเอน พ.ศ.2551 ซึ่งบัญญัติว่า การสรรหาเพื่อให้ได้บุคคลมาบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ต้องเป็นไปตามระบบคุณธรรมและคำนึงถึงพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลดังกล่าว”

ขณะเดียวกันหนังสือฉบับดังกล่าว ยังได้ระบุว่า หาก สป.สธ.อยู่ระหว่างการดำเนินการตามมติ ก.พ.ก่อนหน้าที่ ก.พ.จะมีมติยกเลิกนี้ ก็ให้ดำเนินการต่อไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ

2.หนังสือที่ นร 1004.2/31 สืบเนื่องมาจาก สป.สธ.ได้ทำหนังสือขอให้ ก.พ.อนุมัติคุณวุฒิอนุปริญญาสาธารณสุขศาสตร์(สาธารณสุขชุมชน) เป็นวุฒิที่ ก.พ.กำหนดให้คัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการได้ ก.พ.ได้พิจารณาแล้ว มีมติดังนี้

-ไม่อนุมัติให้คุณวุฒิอนุปริญญาสาธารณสุขศาสตร์(สาธารณสุขชุมชน) เป็นวุฒิที่ ก.พ.กำหนดให้คัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการได้

-ยกเลิกการคัดเลือกบรรจุผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันพระบรมราชชนกในคุณวุฒิที่ ก.พ.กำหนดให้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ ก.พ.อนุมัติให้ส่วนราชการจัดให้มีการศึกษาขึ้นเพื่อเข้ารับราชการในส่วนราชการนั้นโดยเฉพาะ

-ให้บรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงานจากผู้สอบแข่งขังได้ในตำแหน่งดังกล่าว

ทั้งนี้ ผลจากมติดังกล่าวของ ก.พ.ได้สร้างกระแสวิพากษ์วิจารณ์และแสดงความไม่เห็นด้วยอย่างมาก โดยใน Facebook เพจชื่อ “ร้อยรวมใจชาว วสส.” ซึ่งส่วนใหญ่เห็นว่าเป็นการลอยแพลูกหม้อของกระทรวงสาธารณสุขที่จบจากสถาบันพระบรมราชชนก ซึ่งเป็นวิทยาลัยในสังกัดที่ สธ.ตั้งขึ้นเองเพื่อผลิตบุคลากรสาธารณสุขเข้าสู่หน่วยงานสังกัด สธ. ทั้งยังระบุว่า มตินี้ไม่เป็นธรรมต่อนักศึกษา วสส.ที่ตัดสินใจเข้าเรียนโดยเชื่อว่าเป็นนักเรียนทุน และมีความหวังว่าจะได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการ

ทั้งยังมีการให้ข้อมูลภายในเพจเพิ่มเติมว่า “ตำแหน่งที่ได้รับผลกระทบ คือ นักวิชาการสาธารณสุข (นวก.สส.), เจ้าพนักงานสาธารณสุข(จพ.สส.) เวชกิจฉุกเฉิน และแพทย์แผนไทย โดยภาค ก. กระทรวงจะเป็นผู้ออกข้อสอบเอง”

นอกจากนั้น ยังได้มีการระดมความคิดเห็น โดยระบุว่า “คุณรู้สึกอย่างไรกับ ว450_ยกเลิกมติคัดเลือกบรรจุ นวก.สธ. และ จพสธ. จะแก้ไขได้อย่างไร ใครจะเป็นผู้ดำเนินการ ?”

รวมถึง “เพื่อหาทางออกร่วมกันของชาว วสส. สบช. ที่ยังค้างอยู่ในระบบอีกนับพัน เมื่อข้ออ้างคือไม่ใช่วิชาชีพขาดแคลน ทั้งๆ คนที่ทำงานในพื้นที่ทำงานตัวเป็นเกลียว หัวเป็นน๊อต พวกเราจะมีวิธีสะท้อนปัญหานี้แบบชัดเจน อย่างไร ให้ผู้ใหญ่ได้รับทราบว่า เรายังจำเป็นต่อระบบสาธารณสุขประเทศไทย และประชาชนไทย แล้วนำวิธีการเหล่านี้ หรือข้อมูลเหล่านี้เสนอกับผู้ใหญ่ต่อไปขอเชิญพี่น้องชาว วสส. ร่วมแสดงความคิดเห็น เพื่อค้นหาแนวทางร่วมกันครับ”

ความคิดเห็นล่าสุด

กนกลดา ทองจํารูญ
13 ชั่วโมง 51 นาที ago
ชูเลิศ สีแสด
15 ชั่วโมง 14 นาที ago
Phawit Jitsabai
15 ชั่วโมง 41 นาที ago
กัญญนัท ริปันโน
19 ชั่วโมง 58 นาที ago

ข่าวล่าสุด

ความคิดเห็นล่าสุด

กนกลดา ทองจํารูญ
13 ชั่วโมง 51 นาที ago
ชูเลิศ สีแสด
15 ชั่วโมง 14 นาที ago
Phawit Jitsabai
15 ชั่วโมง 41 นาที ago
กัญญนัท ริปันโน
19 ชั่วโมง 58 นาที ago
กลับด้านบน