ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

“รก.ปลัด สธ.” ย้ายผู้ตรวจ 4 เขต สลับ นพ.ธีรพล จากเขต 12 มาเป็นผู้ตรวจ เขต 5 แทน นพ.สุเทพ ที่ย้ายมาเป็นผู้ตรวจเขต 12 แทน พร้อมสลับ นพ.รัฐวุฒิ ผู้ตรวจเขต 7 ไปเป็นผู้ตรวจเขต 9 แทน และโยก นพ.สมศักดิ์ มาเป็นผู้ตรวจเขต 7 แทน คาด ย้ายสลับคนของปลัด สธ.ออกนอกพื้นที่

เมื่อวันที่ 17 ก.ค. 58 นพ.อำนวย กาจีนะ รักษาการปลัดกระทรวงสาธารณสุข ลงนามในหนังสือที่ สธ. 1201.042.4/ว 342 เรื่องการบริหารจัดการเขตสุขภาพ กำหนดเขตสุขภาพ และมอบหมายผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขปฏิบัติงานในเขตสุขภาพกระทรวงสาธารณสุข โดยได้ปรับเปลี่ยนผู้ตรวจราชการในเขตรับผิดชอบใหม่ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 27 ก.ค. 58 เป็นต้นไป ดังนี้

1.นพ.ธีรพล โตพันธานนท์ จากผู้ตรวจราชการ เขต 12 ให้มาเป็นผู้ตรวจฯ เขต 5

2.นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ จากผู้ตรวจราชการ เขต 9 ให้มาเป็นผู้ตรวจฯ เขต 7

3.นพ.รัฐวุฒิ สุขมี จากผู้ตรวจราชการ เขต 7 ให้มาเป็นผู้ตรวจฯ เขต 9

4.นพ.สุเทพ วัชรปิยานันท์ จากผู้ตรวจเขต 5 ให้มาเป็นผู้ตรวจฯ เขต 12

ทั้งนี้ ภายหลังการเผยแพร่หนังสือดังกล่าว มีการวิพากษ์วิจารณ์ว่า เป็นการย้ายคนของ นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัด สธ.ออกจากฐานที่มั่นของ นพ.ณรงค์ คือ นพ.ธีรพล ออกจากเขตบริการสุขภาพที่ 12 ขณะที่ นพ.รัฐวุฒิ เดิมเป็นผู้ตรวจเขต 7 นั้น ก็เคยมีกรณีมีที่ นพ.สุริยา รัตนปริญญา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (นพ.สสจ.) ขอนแก่น ได้ทำหนังสือลงวันที่ 29 ม.ค. 58 ถึง นพ.เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ ผู้อำนวยการ รพ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น ให้ชี้แจงข้อเท็จจริง กรณียื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี ผ่านเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เพื่อขอให้ย้าย นพ.ณรงค์ โดยระบุว่า เพื่อเป็นการคืนความสุขให้แก่กระทรวง ซึ่ง นพ.รัฐวุฒิ ผู้ตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 7 ซึ่งดูแล จ.ขอนแก่น ด้วยนั้น ก็ได้ทำหนังสือถึงปลัด สธ. ลงวันที่ 29 ม.ค. 58 เพื่อแจ้งให้ทราบว่าได้รับรายงานจาก นพ.สสจ.ขอนแก่น ที่ทำหนังสือให้ นพ.เกรียงศักดิ์ ชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีย้าย นพ.ณรงค์ ออกจากตำแหน่งปลัด สธ. และหากผลเป็นประการใดจะแจ้งให้ทราบต่อไป