ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

หลังจาก นพ.รัชตะแต่งตั้ง นพ.อำนวย ขึ้นเป็น รก.ปลัด สธ.แทน นพ.สุรเชษฐ์ ก็เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่า นพ.รัชตะ เป็นรัฐมนตรีใช้รักษาการเปลือง ขณะเดียวกันยังเป็นยุคที่ย้ายข้าราชการประจำบ่อยอีก เมื่อเทียบกับ นพ.ประดิษฐ สินธวณรงค์

เว็บไซต์มติชนออนไลน์รายงานว่า หลังจาก นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข(สธ.) แต่งตั้ง นพ.อำนวย กาจีนะ รองปลัด สธ.ขึ้นแทน นพ.สุรเชษฐ์ สถิตนิรามัย รองปลัด สธ.  รักษาราชการแทนปลัด สธ. เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม เนื่องจากปัญหาสุขภาพนั้น

นพ.ประดิษฐ สินธวณรงค์

ก็เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่า นพ.รัชตะ เป็นรัฐมนตรีใช้รักษาการเปลือง ขณะเดียวกันยังเป็นยุคที่ย้ายข้าราชการประจำบ่อยอีก เมื่อเทียบกับ นพ.ประดิษฐ สินธวณรงค์ เป็น รมว.สธ.สมัยรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม 2556 – 22 พฤษภาคม 2557 ระยะเวลาประมาณ 1 ปี 6 เดือน มีการแต่งตั้งโยกย้ายที่สำคัญ 4 ครั้ง ได้แก่

1. วันที่ 13 สิงหาคม 2556 ครม.มีมติแต่งตั้งโยกย้ายรองปลัดและอธิบดี 10 จำนวน 10 ตำแหน่ง

2. วันที่ 24 กันยายน 2556 นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดสธ. ลงนามแต่งตั้งโยกย้าย นพ.สสจ.และผอ.รพ. 66 ตำแหน่ง

3. วันที่ 18 ตุลาคม 2556 นพ.ณรงค์ แต่งตั้งโยกย้ายรองอธิบดี นพ.สสจ.และ ผอ.รพ. 11 ตำแหน่ง

4. วันที่ 17 พฤษภาคม 2556 คณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม (บอร์ด อภ.) มีมติยกเลิกสัญญาจ้าง นพ.วิทิต อรรถเวชกุล จากตำแหน่งผอ.อภ.

นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน

ทางด้าน นพ.รัชตะ นับตั้งแต่เข้าดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีฯเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2557 จนถึงปัจจุบัน รวม 11 เดือน  มีการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ สธ.  10 ครั้ง ได้แก่

1. วันที่ 7 ตุลาคม 2557 นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดสธ. ลงนามแต่งตั้งโยกย้าย นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (นพ.สสจ.) และ ผอ.รพ. รวม 42 ตำแหน่ง 

2. วันที่ 11 มีนาคม 2558 นายกรัฐมนตรีมีคำสั่งย้าย นพ.ณรงค์ไปปฏิบัติราชการที่สำนักนายกรัฐมนตรี

3. วันที่ 11 มีนาคม 2558 ศ.นพ.รัชตะ แต่งตั้ง นพ.สุรเชษฐ์ สถิตนิรามัย รองปลัด สธ.เป็นรักษาการปลัด สธ.

4. วันที่ 17 เมษายน 2558 นพ.สุรเชษฐ์ ลงนามแต่งตั้งโยกย้าย ผอ.กลุ่มประกันสุขภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สป.สธ.)

5. วันที่ 23 เมษายน 2558 นพ.สุรเชษฐ์ ลงนามแต่งตั้งโยกย้าย นพ.สสจ. 4 ตำแหน่ง 

6. วันที่ 12 พฤษภาคม 2558 ครม.มีมติแต่งตั้งผู้ตรวจราชการ สธ. 2 ตำแหน่ง

7. วันที่ 4 มิถุนายน 2558 นพ.สุรเชษฐ์ ลงนาม นพ.ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ ผู้ช่วยปลัด สธ. เป็น รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

8. วันที่ 1 กรกฎาคม 2558 ศ.นพ.รัชตะ ลงนามแต่งตั้ง นพ.อำนวย กาจีนะ รองปลัด สธ.เป็นรักษาการปลัด สธ.

9. วันที่ 6 กรกฎาคม 2558 นพ.อำนวย ลงนามแต่งตั้งโยกย้าย นพ.สสจ. และ ผอ.สำนักบริหารกลาง รวม 3 ตำแหน่ง 

10. ล่าสุดวันที่ 17 กรกฎาคม 2558 นพ.อำนวย ลงนามย้ายผู้ตรวจราชการ สธ. 4 ตำแหน่ง