ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ครม.เห็นชอบแต่งตั้ง ‘พญ.มยุรา’ เป็นที่ปรึกษา รมว.สธ. ‘นพ.กิตติศักดิ์’ เป็นเลขานุการ รมว. พร้อมแต่งตั้ง รมว.ศึกษาธิการ รักษาการแทน รมว.สาธารณสุข ในกรณที่ รมว.สาธารณสุขไม่อาจปฏิบัติราชการได้

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2558 ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม ได้มีมติเห็นชอบการแต่งตั้งข้าราชการการเมือง ตำแหน่ง ที่ปรึกษาและเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ดังนี้

ครม.มีมติเห็นชอบตามที่ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเสนอแต่งตั้งข้าราชการการเมือง ดังนี้

1. พญ.มยุรา กุสุมภ์ อดีตที่ปรึกษากรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

2. นพ.กิตติศักดิ์ กลับดี อดีตรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ดำรงตำแหน่ง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2558 เป็นต้นไป

พญ.มยุรา กุสุมภ์

ขณะเดียวกัน ครม.ยังมีมติอนุมัติเป็นหลักการมอบหมาย นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในกรณีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขไม่อาจปฏิบัติราชการได้ และไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ตามความในมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ