ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

รมว.สธ.สนับสนุนนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ของกระทรวงศึกษาธิการ ให้ทุกหน่วยงานในสังกัดทั่วประเทศ ร่วมมือกับโรงเรียนในพื้นที่ จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้และทักษะเด็กนักเรียนในการดูแลสุขภาพตนเอง และคนในครอบครัวได้จริง

วันที่ 24 กันยายน 2558 ที่กระทรวงสาธารณสุข นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงสาธารณสุข ว่า ในวันนี้ ได้นำมติการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2558 เรื่องนโยบายปรับวิธีการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นเด็กเล็กจนถึงมัธยมศึกษา “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งกระทรวงสาธารณสุข เห็นด้วยเป็นอย่างมาก และพร้อมที่สนับสนุนการจัดกิจกรรมในช่วงการเพิ่มเวลารู้ เพื่อพัฒนาสติปัญญาเด็ก ในการคิดวิเคราะห์ สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ สร้างทัศนคติที่ดีตั้งแต่เด็ก ได้มอบหมายให้กรมอนามัยเป็นหน่วยงานหลัก และให้หน่วยงานในสังกัดทุกระดับกว่า 10,000 แห่งที่กระจายครอบคลุมทุกจังหวัด ตั้งแต่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจนถึงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ดำเนินการร่วมกับโรงเรียนในพื้นที่ โดยการเสริมสร้างความรู้และทักษะในการดูแลสุขภาพตนเองของนักเรียน และคนในครอบครัวได้จริง โดยใช้กระบวนการใหม่ๆ ที่ให้เด็กได้ใช้ความคิด การปฏิบัติจริง เพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ให้เกิดขึ้น

ทั้งนี้ ในการประชุมครั้งนี้ ได้จัดพิธีมุทิตาจิตผู้บริหารระดับสูงที่จะเกษียณอายุราชการ 4 ท่าน ได้แก่ นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อธิบดีกรมอนามัย นพ.ธวัชชัย กมลธรรม อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และ นพ.คำรณ ไชยศิริ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข โดยทุกท่านได้ปฏิบัติหน้าที่ สร้างความดีงามไว้มากมาย เป็นที่จดจำของข้าราชการและเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งจะดำเนินการต่อไปเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติ