ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

8 เดือนแรกกองทุนประกันสังคมมีกำไร 3 หมื่นล้านพร้อมเพิ่มสัดส่วนเงินลงทุนต่างประเทศ

การบริหารกองทุนประกันสังคม ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2558 กองทุนประกันสังคมมีเงินลงทุนสะสมทั้งสิ้น 1.33 ล้านล้านบาท แบ่งเป็น

1. การลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูง ประมาณ 78% หรือ 1.04 ล้านล้านบาท ประกอบด้วย ตั๋วเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย จำนวน 8.68 แสนล้านบาท พันธบัตรรัฐวิสาหกิจที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน จำนวน 9.01 หมื่น ล้านบาท และหุ้นกู้เอกชน ที่ได้รับการจัดอันดับน่าเชื่อถือ จำนวน 4.2 หมื่นล้านบาท

2. การลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยง ประมาณ 22% หรือ 2.91 แสนล้านบาท ได้แก่ เงินฝากธนาคาร พันธบัตรรัฐวิสาหกิจที่กระทรวงการคลังไม่ค้ำประกัน หุ้นสามัญ หน่วยลงทุนต่างๆ เช่น อสังหาริมทรัพย์ โครงสร้างพื้นฐาน หน่วยลงทุนต่างประเทศ

สำหรับผลการดำเนินงาน 8 เดือน (มกราคม-สิงหาคม 2558) กองทุนมีผลตอบแทนที่รับรู้แล้ว 3.07 หมื่นล้านบาทแบ่งเป็น

1. ผลตอบแทนจากดอกเบี้ยและกำไรจากการขายตราสารหนี้ 2.63 หมื่นล้านบาท

และ 2. เงินปันผลและกำไรจากตราสารทุน 4.48 พันล้านบาท

ปัจจุบันกองทุนประกันสังคมมีสัดส่วนการลงทุนภายในประเทศ 97% และต่างประเทศ 3% ซึ่งสำนักงานประกันสังคมมีแผนยุทธศาสตร์ด้านการลงทุน 5 ปี เพื่อขยายการลงทุนไปยังต่างประเทศในสัดส่วนที่สูงขึ้น ทั้งยังเป็นการกระจายการลงทุนและความเสี่ยงของกองทุนประกันสังคม เนื่องจากตลาดต่างประเทศมีขนาดใหญ่กว่า สามารถรองรับเงินลงทุนจำนวนมากได้ สำนักงานฯ มีวงเงินที่พร้อมจะนำไปลงทุนในต่างประเทศเพิ่มอีกประมาณ 2,000 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ หรือประมาณ 7 หมื่นล้านบาท ผ่านผู้จัดการกองทุนต่างประเทศ โดยจะกระจายลงทุนส่วนใหญ่ในตราสารหนี้และหุ้นทั่วโลกทั้งสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น ยุโรป และอื่นๆ

และยังมีการพิจารณาลงทุนในกองทุนรวมตราสารทุนต่างประเทศ เนื่องจากตลาดหุ้นมีการปรับฐานลงมา ทำให้หุ้นในบางภูมิภาคมีระดับราคาที่น่าสนใจ สำนักงานประกันสังคมพร้อมพิจารณาเข้าไปลงทุนเมื่อมีระดับราคาเหมาะสม ทั้งนี้การลงทุนต่างประเทศเป็นการเพิ่มผลตอบแทนให้กับกองทุน และที่สำคัญเป็นการสร้างดอกผลรองรับภาระสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของผู้ประกันตน/ลูกจ้างในอนาคต

สำหรับการลงทุนประเภทอื่นๆ สำนักงานประกันสังคมยังมีเม็ดเงินพร้อมลงทุนในกองทุนโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ ตามแนวนโยบายของรัฐบาล ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขระเบียบคณะกรรมการประกันสังคมว่าด้วยการจัดหาผลประโยชน์ของกองทุนประกันสังคมฯ เพื่อเพิ่มประเภทสินทรัพย์และช่องทางการลงทุนใหม่ที่กองทุนจะสามารถลงทุนได้

ทั้งนี้ การลงทุนของกองทุนประกันสังคมยังคงยึดมั่นหลักธรรมาภิบาล ภายใต้การกำกับการลงทุนอย่างเคร่งครัดตามกฎระเบียบของสำนักงานฯ นอกจากนี้ ยังมีการกำหนดกรอบความเสี่ยง ประเมิน และวัดค่าความเสี่ยงการลงทุนทั้งในและต่างประเทศอย่างสม่ำเสมอ

การที่สำนักงานประกันสังคม มีแผนขยายกรอบการลงทุนไปต่างประเทศและสินทรัพย์ประเภทใหม่ๆ ทำให้ต้องพัฒนางาน อีกหลายด้านและเพิ่มบุคลากรจำนวนมากเพื่อรองรับกับการขยายการลงทุนและขนาดกองทุนที่เติบโตอย่างรวดเร็ว จึงมีการประกาศรับสมัครบุคลากรไม่ว่าจะเป็นด้านการจัดการกองทุน วิเคราะห์การลงทุน ตราสาร กำกับการลงทุน บริหารความเสี่ยง และเทคโนโลยีสารสนเทศการลงทุน ผู้สนใจสามารถสมัครได้ระหว่างวันที่ 1-16 ตุลาคม 2558 โดยดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.sso.go.th ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อได้ที่ กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานประกันสังคม โทร.0-2956-2134 หรือ สำนักบริหารการลงทุน สำนักงานประกันสังคม โทร. 0-2956-2412.

ที่มา : สำนักงานประกันสังคม โทร.1506