นายกฯ ใช้ ม.44 ยุบบอร์ดประกันสังคม ระงับสรรหา-คัดเลือก กก.ตามกฎหมายใหม่ พร้อมตั้งคนใหม่ทำหน้าที่แทน

Mon, 2015-11-09 13:28 -- hfocus
Print this pagePrint this page

‘พล.อ.ประยุทธ์’ ใช้ ม.44 ยุบบอร์ดประกันสังคม รวมที่ปรึกษา บอร์ดการแพทย์ และบอร์ดกองทุนทดแทน พร้อมระงับการกระบวนการสรรหาและคัดเลือกกรรมการที่จะเกิดขึ้นหลังกฎหมายประกันสังคมฉบับใหม่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 20 ต.ค.ที่ผ่านมาที่ต้องดำเนินการใน 180 วัน พร้อมแต่งตั้งคนใหม่ทำหน้าที่แทนในทุกชุด ระบุเหตุผล “มีปัญหา ข้อขัดข้องในการดำเนินงาน กระทบสิทธิประโยชน์ นายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน อันส่งผลเสียหายต่อรัฐ จึงมีความจำเป็นเร่งด่วนต้องปฏิรูป”

เมื่อวันที่ 8 พ.ย.2558 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 40/2558 เรื่อง การได้มาซึ่งคณะกรรมการประกันสังคม ที่ปรึกษาของคณะกรรมการประกันสังคม คณะกรรมการการแพทย์ และคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทน เป็นการชั่วคราว ซึ่งลงนามโดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้า คสช. เมื่อวันที่ 5 พ.ย.58โดยเนื้อหาระบุว่า

โดยที่ พ.ร.บ.ประกันสังคม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2558 ได้บัญญัติให้คณะกรรมการประกันสังคม และคณะกรรมการการแพทย์ ซึ่งดำรงตำแหน่งอยู่ในวันก่อนที่ พ.ร.บ.นี้ใช้บังคับยังคงปฏิบัติหน้าที่อยู่ต่อไปจนนกว่าจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ หรือคณะกรรมการการแพทย์ขึ้นใหม่ ซึ่งต้องไม่เกิน 180 วัน นับตั้งแต่วันที่ พ.ร.บ.ประกันสังคม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2558 ใช้บังคับ (20 ต.ค.58)

ประกอบกับปัจจุบัน ได้ปรากฏข้อเท็จจริงถึงสภาพปัญหาและข้อขัดข้องในการดำเนินการของระบบประกันสังคม และสำนักงานประกันสังคม ทำให้มีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของนายจ้าง ลูกจ้าง และผู้ประกันตน อันส่งผลไปถึงความเสียหายต่อรัฐด้วย

จึงมีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องมีการปฏิรูประบบของงานประกันสังคม งานเงินทดแทน และสำนักงานประกันสังคมเพื่อให้มีการดำเนินงานที่โปร่งใส มีธรรมาภิบาล และเกิดประโยชน์สูงสุด

โดยจำเป็นต้องยุติการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการประกันสังคม ที่ปรึกษาของคณะกรรมการ และคณะกรรมการการแพทย์

รวมทั้งให้ระงับกระบวนการสรรหาและคัดเลือกคณะกรรมการ และคณะกรรมการการแพทย์ตามกฎหมายไว้ก่อน แล้วตั้งบุคคลที่มีความเหมาะสมเข้ามาทำหน้าที่แทน เพื่อให้การปฏิรูประบบประกันสังคมเป็นไปอย่างโปร่งใส มีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์ในการปฏิรูปราชการแผ่นดิน อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญ หัวหน้า คสช.โดยความเห็นชอบ ของ คสช.

รวมถึงงดการบังคับใช้กฎหมายในบางมาตราที่เกี่ยวข้องกับการแต่งตั้งคณะกรรมการ ที่ปรึกษาของคณะกรรมการ และคณะกรรมการการแพทย์ รวมถึงให้คณะกรรมการกองทุนเงินทดแทนตามกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน พ้นจากตำแหน่ง

ได้แต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้ เป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคมตามกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม

ปลัดกระทรวงแรงงาน  เป็นประธาน

ผู้แทนกระทรวงการคลัง

ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข

ผู้แทนสำนักงบประมาณ

นายทวี ดียิ่ง

นายธีระวิทย์ วงศ์เพชร

นายพจน์ อร่ามวัฒนานนท์

นายมานิตย์ พรหมการีย์กุล

นายวาชิต รัตนเพียร

นายวันชัย ผุดวารี

นายสมพงศ์ นครศรี

นายสุวรรณ สุขประเสริฐ

นายสุวิทย์ ศรีเพียร

นางอรุณี ศรีโต

เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กรรมการและเลขานุการ

และได้แต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการประกันสังคม ประกอบด้วย

นายปั้น วรรณพินิจ

นายอำพล สิงหโกวินท์

พล.ท.กฤษฎา ดวงอุไร

นายถาวร พานิชพันธ์

และ พล.อ.อภิชาติ แสงรุ่งเรือง

แต่งตั้งคณะกรรมการการแพทย์ตามกฎหมาย ให้

นพ.ชาตรี บานชื่น เป็นประธานกรรมการ

นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์

นพ.อำนวย กาจีนะ

นพ.สุพรรณ ศรีธรรมมา

พล.ท.ไตรโรจน์ ครุธเวโช

ผศ.นพ.วีระศักดิ์ จรัสชัยศรี

พล.ต.จัดพล วุฑฒกนก

ศ.นพ.พรชัย สิทธิศรัณย์กุล

รศ.พญ.จุฑาไล ตัณฑเทอดธรรม

นพ.อดุลย์ บัณฑุกุล

นพ.ชาญวิทย์ ทระเทพ

นพ.ทรงยศ ชัยชนะ

ศ.พญ.สุนันทา พลปัถพี

ศ.นพ.สารเนตน์ ไวคกุล

รศ.นพ.ศุภชัย รัตนมณีฉัตร

และ ผู้แทนสำนักงานประกันสังคม เป็นกรรมการและเลขานุการ

แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทนตามกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน โดยมี

เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เป็นประธาน

นายศรีประสิทธิ์ บุญวิสุทธิ์

นายสมบูรณ์ ม่วงกล่ำ

น.ส.โสภาวดี เลิศมนัสชัย

นายดุสิต เขมะศักดิ์ชัย

นางผจงสิน วรรณโกวิท

นางปริศนา ประหารข้าศึก

นายอรรถการ ตฤษณารังสี

นายปิยะชาติ ชุณหเวชสกุล

นางสุวรรณี สิริเวชชะพันธ์

นายวารินทร์ ศรีแจ่ม

นายบรรจง บุญรัตน์

นางพงษทร คงลือชา

และมีผู้แทนสำนักงานประกันสังคม เป็นกรรมการและเลขานุการ

เอกสารประกอบ: 

Hfocus ปิดการแสดงความคิดเห็นท้ายข่าว/บทความ

สำนักข่าว Hfocus มีความจำเป็นต้องปิดการแสดงความคิดเห็นในเนื้อหาที่นำเสนอ เนื่องจากที่ผ่านมามีการเผยแพร่ข้อความที่ไม่เหมาะสมในช่องแสดงความคิดเห็นดังกล่าว อาทิ การโฆษณาขายสินค้าที่สุ่มเสี่ยงต่อกฎหมาย การเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคล ชื่อ นามสกุล หมายเลขบัตรประชาชน หมายเลขโทรศัพท์ ด้วยความเข้าใจผิด หรือเพื่อเป็นการกลั่นแกล้ง แม้จะลบข้อความดังกล่าวออกไปจากระบบเว็บไซต์ของสำนักข่าว Hfocus แล้ว แต่ก็ยังมีข้อความบางส่วนปรากฎอยู่ในฐานข้อมูลของ Google โดยต้องแจ้งให้ Google เป็นผู้ดำเนินการลบข้อความดังกล่าว

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม