ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

เครือข่ายหลักนักสาธารณสุข 4 องค์กรออกแถลงการณ์เสนอแนวทางพัฒนาระบบสาธารณสุขชุมชน ปรับ สสอ.เป็น 3 กลุ่ม ออกประกาศเป็นหน่วยบริการเปิดบัญชีเงินบำรุงได้ ส่วน รพ.สต.มี 2 กลุ่ม คือ บริการสุขภาพ และสนับสนุนบริการสุขภาพ ขณะที่ลดเหลื่อมล้ำค่าตอบแทน สนย.จะประชุมทบทวนและนัดผู้มีส่วนได้เสียร่วมพิจารณาอีกครั้ง พร้อมระบุขอ สสอ.และ ผอ.รพ.สต.จังหวัดละ 1 คนร่วมประชุมรับฟังความเห็นปรับโครงสร้าง รพ.สต.กับ สธ.22 ม.ค.นี้ ยันเดินหน้าหนุนความก้าวหน้าวิชาชีพเต็มที่

21 ม.ค.59 เครือข่ายหลักนักสาธารณสุข 4 องค์กร นำโดยนายปรเมษฐ์ จินา ประธานชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย นายปิ่น นันทะเสน นายกสมาคมวิชาชีพสาธารณสุข นายธาดา วรรธนปิยกุล ประธานมูลนิธิเครือข่ายหมออนามัย นายสาคร นาต๊ะ นายกสมาคมหมออนามัย ออกแถลงการณ์เพื่อการพัฒนาระบบสาธารณสุขชุมชนให้มีประสิทธิภาพ

นายปรเมษฐ์ กล่าวว่า เครือข่ายหลักนักสาธารณสุข 4 องค์กร ได้ออกแถลงการณ์ซึ่งได้รวบรวมปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะจากสมาชิก เพื่อนำเสนอผู้บริหารระดับสูงกระทรวงสาธารณสุข ในการร่วมหาทางปรับปรุงพัฒนาระบบสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพอย่างเร่งด่วน ซึ่งสาระสำคัญของแถลงการณ์ฉบับดังกล่าว มีดังนี้คือ 

1.การจัดทำโครงสร้างหน่วยงานในสังกัดภูมิภาค   

1.1 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ (สสอ.) เดิม มี 2 กลุ่ม เสนอให้ปรับเป็น 3 กลุ่มงานเพื่อสอดรับกับภาระงานในปัจจุบัน และรองรับให้ผู้ช่วย สสอ.สามารถขึ้นสู่ตำแหน่งได้ โดยจัดอำเภอเป็นขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ ตามจำนวน รพ.สต.ที่รับผิดชอบ และกำหนดกรอบอัตรากำลังให้เหมาะสม รวมทั้งศึกษาระเบียบที่จะประกาศให้เป็นหน่วยบริการสามารถเปิดบัญชีเงินบำรุงได้

1.2 การจัดทำโครงสร้างของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) มีการแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่มบริการสุขภาพและกลุ่มสนับสนุนบริการสุขภาพ และเมื่อตำแหน่งผู้อำนวยการ รพ.สต.ได้ปรับเป็นชำนาญการพิเศษแล้ว และปี 59 จะเสนอให้ครอบคลุมทุกอำเภอ และต่อไปกระจายเต็มพื้นที่ในส่วนของตำแหน่งรองผู้อำนวยการ รพ.สต.ปรับให้สามารถขึ้นสู่ตำแหน่งชำนาญการพิเศษได้ และขนาดโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล แบ่งเป็น 3 ขนาด เล็ก กลาง ใหญ่ ตามประชากรที่รับผิดชอบ และลักษณะของพื้นที่ ส่วนเรื่องชื่อของหน่วยงาน ชื่อ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้สามารถเปลี่ยนให้ถูกต้องได้โดยกฎกระทรวงฯ  เมื่อโครงสร้างใหม่ประกาศใช้แล้ว

2.การปรับปรุงค่าตอบแทนลดความเหลื่อมล้ำนั้น ทางสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สป.สธ.) ได้มีการประชุมทบทวน และจะนัดผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมกันพิจารณาอีกครั้ง

3.จากการการประชุมสภาการสาธารณสุขชุมชน เมื่อวันที่ 20 มกราคม ที่ผ่านมา ได้มีการประชุมสภาฯ เรื่องการประชาสัมพันธ์การรับสมัครฯ การอนุมัติการเป็นสมาชิก การเสนอร่างระเบียบว่าด้วยการเลือกตั้งคณะกรรมการฯ เพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษา และการประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งฯ

4.กำหนดให้มีการประชุมติดตามความก้าวหน้าข้อเสนอต่างๆ และแนวทางการแก้ไข ทุกวันศุกร์สัปดาห์สุดท้ายของเดือน

5.เชิญตัวแทน สสอ.และตัวแทน ผอ.รพ.สต. จังหวัดละ 1 คน ร่วมประชุมชี้แจง นำเสนอข้อมูลเพิ่มเติม รับทราบปัญหา อุปสรรค ในวันที่ 22 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุม สป.สธ.

“เครือข่ายทั้ง 4 องค์กรได้ให้ความสำคัญในเรื่องสวัสดิการและขวัญกำลังใจความก้าวหน้าทางวิชาชีพของบุคลากรสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานระดับปฐมภูมิในสังกัด รพ.สต.และ สสอ. และเรื่องเร่งด่วนที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นนั้น ได้มีการตั้งคณะทำงานจากทั้ง 4 องค์กรร่วมมือกันประสานทำงานร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องแก้ไขปัญหาต่างๆ ร่วมกัน และจะมีการติดตามประเมินผลความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะแจ้งข้อมูลข่าวสารความก้าวหน้ารายงานให้ทราบเป็นระยะๆ ต่อไป” นายปรเมษฐ์ กล่าว