ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ผลเลือกตั้ง กรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน ชุดแรกหลังมีกฎหมาย ทีมนำ รพ.สต.นำโดย ‘ไพศาล บางชวด’ ได้ยกทีม ครองตำแหน่งกรรมการที่ได้รับเลือกตั้งโดยสมาชิกทั้ง 12 คน ขณะที่ทีมพลังหมออนามัยที่นำโดย ‘ปรเมษฐ์ จินา’ ไม่มีผู้สมัครรายใดได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ ประธานคณะอนุกรรมการอำนวยการ การเลือก การเลือกตั้ง สภาการสาธารณสุขชุมชน ลงนามในประกาศคณะอนุกรรมการฯ เรื่องผลการเลือกตั้งกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชนตามมาตรา 13 (8) พ.ร.บ.วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ.2556 ระบุว่า ตามที่ได้เปิดรับสมัครผู้สมัครรับเลือกตั้งกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2559 และปิดรับสมัคร เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2559 นั้น

บัดนี้ คณะอนุกรรมการอำนวยการ การเลือก การเลือกตั้ง สภาการสาธารณสุขชุมชน ได้ดำเนินการรับคะแนนบัตรเลือกตั้งกรรมการเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน ตามมาตรา 13 (8) พ.ร.บ.วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ.2556 เรียงตามลำดับผลคะแนนผู้ได้คะแนนสูงสุด 12 คน ดังนี้

1.นายสมศักดิ์ จึงตระกูล หมายเลขผู้สมัคร 19 ได้ 7,121 คะแนน

2.นายไพศาล บางชวด หมายเลขผู้สมัคร 18 ได้ 6,683 คะแนน

3.นายริซกี สาร๊ะ หมายเลขผู้สมัคร 20 ได้ 6,609 คะแนน

4.นายประเมธ ช่วยศิริ หมายเลขผู้สมัคร 22 ได้ 6,221 คะแนน

5.นายประดิษฐ์ ขัติยเนตร หมายเลขผู้สมัคร 21 ได้ 6,045 คะแนน

6.นายเนรมิต จันทร์ทอง หมายเลขผู้สมัคร 24 ได้ 5,886 คะแนน

7.นายปริญญา จิตอร่าม หมายเลขผู้สมัคร 27 ได้ 5,746 คะแนน

8.นายคำผล วงศ์สุริยา หมายเลขผู้สมัคร 25 ได้ 5,744 คะแนน

9.นายสุพจน์ เจริญพร หมายเลขผู้สมัคร 23 ได้ 5,553 คะแนน

10.นายสมชาย วงษ์พิริยะไพฑูรย์ หมายเลขผู้สมัคร 28 ได้ 5,514 คะแนน

11.นายอเนก ทับทิม หมายเลขผู้สมัคร 31 ได้ 5,416 คะแนน

12.นายมานะ เปาทุย หมายเลขผู้สมัคร 26 ได้ 5,337 คะแนน

นายไพศาล บางชวด

ทั้งนี้ มีรายงานว่า ผู้ที่ได้รับเลือกเป็นกรรมการสภาการสาธารณสุชชุมชนทั้ง 12 คน ซึ่งมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี นั้น เป็นผู้สมัครจากทีม “นำ รพ.สต.” หมายเลข 18-28 และ 31 ที่นำโดย นายไพศาล บางชวด อดีตนายกสมาคมวิชาชีพสาธารณสุข ซึ่งได้เคลื่อนไหวจนสามารถผลักดัน พ.ร.บ.วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนได้สำเร็จในยุคที่เป็นนายกสมาคมฯ  ขณะที่ทีม “พลังหมออนามัย” หมายเลข 1-12 ที่นำโดย นายปรเมษฐ์ จินา ประธานชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทยไม่ได้รับเลือกตั้ง

นายปรเมษฐ์ จินา

โดยในการสมัครรับเลือกตั้งครั้งนี้มีผู้สมัคร 37 คน ภายหลังหมายเลขที่ 29 คือ นายสมหมาย บุญเกลี้ยง ขอถอนตัว จึงเหลือผู้สมัคร 36 คน สำหรับผลคะแนนที่ผู้สมัครแต่ละคนได้รับมีดังนี้