ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

กระทรวงสาธารณสุข จัดพิธีเชิดชูเกียรติและมอบรางวัล อสม.ดีเด่น ในวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ ปี 2559 พร้อมจัดกิจกรรมรณรงค์สัปดาห์วัน อสม.แห่งชาติ “สานพลัง อสม.ทั่วไทย ลดการบาดเจ็บทางถนน สร้างชุมชนเข้มแข็ง สุขภาพดีทุกกลุ่มวัย ใส่ใจผู้สูงอายุ”

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2559 ที่ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานเปิดงานวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี2559 เพื่อเชิดชูเกียรติ และมอบรางวัล อสม.ที่เสียสละอุทิศตนร่วมอาสาทำงานด้านสุขภาพเพื่อส่วนรวมเคียงคู่กับกระทรวงสาธารณสุขอย่างยาวนาน โดยมีพิธีรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ชั้นเบญจมดิเรกคุณาภรณ์ ชั้นเหรียญทองดิเรกคุณาภรณ์ ชั้นเหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์ โล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติแก่ อสม.ประจำหมู่บ้านดีเด่น 236 คน 36 องค์กร 15 ทีม และพิธีประกาศเจตนารมณ์การทำงานของ อสม.ในปี 2559

นพ.ปิยะสกล กล่าวว่า คณะรัฐมนตรีได้มีมติตั้งแต่ปี 2536 กำหนดให้วันที่ 20 มีนาคมทุกปี เป็นวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรือ อสม.ที่ดูแลสุขภาพประชาชนร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขกว่า 35 ปี ปัจจุบันมี อสม.ทั่วประเทศ 1,040,000 คน สามารถลดปัญหาสุขภาพได้มาก อสม.จึงเปรียบเสมือนเป็นหัวใจของระบบสุขภาพ และควรได้รับการพัฒนาศักยภาพอย่างเป็นระบบ เพื่อผนึกกำลังเป็นเครือข่ายทั้งประเทศ เป็นแกนนำด้านสุขภาพ ก้าวไปสู่การสร้างสุขภาพทุกภาคส่วนในท้องถิ่นมี การบูรณาการร่วมกัน ตั้งแต่ค้นหาปัญหาสุขภาพของชุมชน เป้าหมายดำเนินกิจกรรมด้านสุขภาพ และมาตรการทางสังคม รวมทั้งช่วยกันคิดค้นนวัตกรรมต่างๆ ได้ด้วยตนเอง เน้นการมีส่วนร่วมและเรียนรู้ร่วมกัน

และได้จัดกิจกรรมรณรงค์สัปดาห์วัน อสม.แห่งชาติ ปี 2559 ในหัวข้อ “สานพลัง อสม.ทั่วไทย ลดการบาดเจ็บทางถนน สร้างชุมชนเข้มแข็ง สุขภาพดีทุกกลุ่มวัย ใส่ใจผู้สูงอายุ” โดยเน้นให้ อสม.ทั่วประเทศ มีบทบาทสำคัญ เป็นนักจัดการสุขภาพในเรื่องดังกล่าว เพื่อให้คนไทยทั่วประเทศมีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน

นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวว่า ในปี 2559 นี้ มี อสม.ที่มีผลงานดีเด่น 776 คน อสม.ดีเยี่ยม 34 คน อสม.ดีเยี่ยมอย่างยิ่ง 11 คน รางวัล อสม.ดีเด่นระดับชาติ 12 สาขา รวม 16 คน ได้แก่

1.สาขาการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ นางกฤษณา รัตนสิน จ.ชลบุรี 

2.สาขาการส่งเสริมสุขภาพ นางเสวียน เพ็ชรสากร จ.ปัตตานี 

3.สาขาสุขภาพจิตชุมชน นางธมนวรรณ สังฆะกุล จ.ร้อยเอ็ด 

4.สาขาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน นายจรูญ ขอสันติกุล จ.ระนอง

5.สาขาการบริการในศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนและการสร้างหลักประกันสุขภาพ นางสาววิมล กำเนิดกาญจน์ จ.กาญจนบุรี 

6.สาขาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ นางบุญรอด พรมกา จ.พิจิตร

7.สาขาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ นายสมัคร นวลศรี จ.ตรัง

8.สาขาการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในชุมชน นางเมี๊ยะ จ.กาญจนบุรี

9.สาขาการจัดการสุขภาพชุมชน นางชนานันท์ สังข์ทอง จ.สงขลา

10.สาขานมแม่และอนามัยแม่และเด็ก นางน้องนุช หนูนาค จ.ตรัง  

11.อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านดีเด่นที่ปฏิบัติงานในพื้นที่พิเศษชายแดนใต้ ได้แก่ นายถาวร สุวรรณรัตน์ จ.สงขลา นางโชติกา พรหมบุตร จ.ปัตตานี นางรอกีเยาะ นิมะ จ.ยะลา นางเจ๊ะบีเดาะ อาบูบากา จ.นราธิวาส

และ 12.อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านดีเด่นกรุงเทพมหานคร นายนรินทร์ แป้นประเสริฐ กรุงเทพมหานคร